Language: NOR | ENG

Ansattmobilitet

For English, please click here.

Gjennom Erasmus+ kan ansatte reise på utvekslingsopphold for å undervise eller få opplæring. Dette gjelder både for vitenskapelige ansatte og ansatte i teknisk-administrative stillinger.

Opplæringsopphold

Erasmus+ opplæringsopphold (staff mobility for training) skal støtte både vitenskapelige og teknisk-administrativt ansatte. Opplæringsoppholdet kan være på en annen høyere utdanningsinstitusjon eller en annen bedrift eller organisasjon i Erasmus programland. En institusjonsavtale er ikke påkrevd mellom senderinstitusjon og mottakerinstitusjon/-bedrift for at et opplæringsopphold skal kunne gjennomføres.

Et mobilitetsopphold for ansatte som skal på opplæring kan strekke seg fra 2 dager til 2 måneder. I tillegg kan det legges til en reisedag i forkant og i etterkant av utvekslingsoppholdet, dersom den ansatte trenger det for å komme seg til der opplæringen skal foregå.

Opplæringsopphold dekker følgende aktiviteter: jobbskygging/observasjon, workshop/kurs/seminarer, staff training weeks.

Deltakelse på større konferanser, som EAIE eller tilsvarende, godkjennes ikke som et opplæringsopphold. Stipendmidlene skal heller ikke brukes for at ansatte reiser til (nye) partnerinstitusjoner for å opprette/vedlikeholde institusjonssamarbeid.

 

1: Hvordan går jeg frem for å reise på opplæringsopphold?

Kontakt internasjonal koordinator på ditt studiested for informasjon om stipendmidler og hvilke av HINNs Erasmus+ partnerinstitusjoner det kan være aktuelt å reise til. Opplæringsoppholdet kan være på en høyere utdanningsinstitusjon eller annen bedrift/organisasjon hvor det ikke foreligger en institusjonsavtale. Stipendene tildeles fortløpende til stipendmidlene er brukt opp.

Avklar med din nærmeste leder at han/hun godkjenner opplæringsoppholdet. Merk at Erasmus+ ansattmobilitet regnes som en stipendreise (!) og ikke som tjenestereise. Dette innebærer at kosttillegg og utenlandstillegg fra Statens særavtale ikke er gjeldende. 

Kontakt utdanningsinstitusjonen, bedriften eller organisasjon du ønsker å reise til og forhør deg om når det kunne passe med et besøk. Avtal tidsrom og opplegg for oppholdet.

Fyll ut skjemaet (Erasmus+ Staff Mobility - opplæring) i høyremenyen og send det til Pawel Maciejewski pawel.maciejewski@inn.no. Merk at:

 • søknad må godkjennes og signeres av nærmeste leder
 • søknad må godkjennes og signeres av mottakerinstitusjon
 • oppholdet må være gjennomført før 30. september 2021 for akademisk år 2020-2021
 • oppholdet må ha minst 2 dager (eks. reise) max. 2 måneder
 • søknad må ha et planlagt program for oppholdet (det er ikke et minstekrav til antall timer per dag) 
 • inneholde hovedmål og forventet resultat av læringsaktivitetene
 • et program for mobilitetsperioden (disse kravene ivaretas ved at man fyller ut og signerer avtaledokumentet).

Et Erasmus+ opphold innebærer derfor ingen ekstrautgifter for avdelingen, da utgiftene skal dekkes over stipendet man får tildelt. Se oversikt over satser under overskriften "Hva får jeg i støtte?". Eventuelle ekstrautgifter (utover stipendsatsene) som følge av dyre flybilletter, dyrt hotell, Michelin-restaurantbesøk etc. må dekkes av deg som ansatt og vil ikke bli refundert.

2: Når stipendet er innvilget

Bestill flybilletter, hotell o.l. i god tid før avreise for å få gunstige priser. Sørg for å spare på kvitteringer for utgifter til mat, drikke og transport under oppholdet. Disse legges inn i reiseregningen i DFØ-appen etter oppholdet. 

3: Før du reiser hjem

På slutten av oppholdet må mottakerinstitusjonen utstede dokumentasjon som bekrefter start- og sluttdato for oppholdet, samt at de avtalte aktiviteter er gjennomført. Fyll inn skjemaet Confirmation of stay (teaching + training) (doc.) 316,00 kB, som utgjør siste del av mobilitetsavtalen, og få en representant fra vertsinstitusjonen til å signerer denne.

4: Etter oppholdet

Under utfylling av reiseregning velger du utenlandsreise og fyller inn utgifter du har hatt til reise, opphold og mat (husk å spare på kvitteringer). Du skal ikke legge inn kostgodtgjørelse eller utenlandstillegg. I kommentarfeltet skriver du: "STIPENDREISE, ERASMUS+ ANSATTUTVEKSLING". Husk at ekstrautgifter (utover stipendsatsene) som følge av dyre flybilletter, dyrt hotell, Michelin-restaurantbesøk etc. må dekkes av deg som ansatt og vil ikke bli refundert.

Etter at mobilitetsoppholdet er avsluttet skal den ansatte fylle ut og levere deltakerrapport fra oppholdet. En lenke til rapportskjemaet sendes til den ansatte på e-post, etter sluttdatoen for oppholdet er passert (rapporten genereres automatisk i mobility tool).


Undervisningsopphold

Gjennom Erasmus+ kan ansatte reise på mobilitetsopphold for å gjennomføre undervisning ved en partnerinstitusjon. Et mobilitetsopphold kan strekke seg fra 2 dager til 4 uker. I tillegg kan det legges til en reisedag i forkant og i etterkant av utvekslingsoppholdet dersom den ansatte trenger det for å komme seg til partnerinstitusjonen. Reisedagene kan ikke regnes med for å oppfylle minstekravet til varighet. 

Den ansatte må ha minst 8 timers undervisning per uke (eller i en kortere periode enn en uke). Hvis mobiliteten varer lenger enn en uke, regnes antall timer i den ufullstendige uken proporsjonalt med antall dager. Undervisning kan ha ulike former som f.eks. seminarer, forelesninger og veiledning. Undervisningen krever at læreren er fysisk til stede sammen med studentene.

OBS! Undervisningsopphold for ansatte som involverer bedrifter/organisasjoner må alltid være fra en bedrift/organisasjon til en høyere utdanningsinstitusjon. Bedrifter/organisasjoner i partnerland kan sende ansatte til å undervise ved høyere utdanningsinstitusjoner i programland, men de kan ikke ta imot ansatte fra utdanningsinstitusjoner i programland for opplæring. Den eneste mulige aktiviteten for bedrifter/organisasjoner i partnerland er å sende ansatte for å undervise ved en høyere utdanningsinstitusjon i et programland (Programland er de landene som deltar fullt ut i Erasmus+ programmet. Partnerland er de landene utenfor Europa som EU har godkjent som kvalifisert for samarbeid).

1: Hvordan går jeg frem for å reise på undervisningsopphold?

For mer informasjon om stipendmidler og hvilke av HINNs Erasmus+ partnerinstitusjoner det kan være aktuelt å reise til (stipendene tildeles fortløpende, til stipendmidlene er brukt opp), vennligst kontakt internasjonalt kontor på ditt studiested. 

Avklar med din nærmeste leder at han/hun godkjenner opplæringsoppholdet. Merk at Erasmus+ ansattmobilitet regnes som en stipendreise (!) og ikke som tjenestereise. Dette innebærer at kosttillegg og utenlandstillegg fra Statens særavtale ikke er gjeldende. 

Kontakt deretter den faglige kontaktpersonen ved den av HINNs Erasmus+ partnerinstitusjoner du ønsker å reise til. Forhør deg om når det kunne passe med et besøk. Avtal tidsrom og undervisningsplan for oppholdet.

Fyll ut skjema i høyremenyen (Erasmus+ Staff Mobility - undervisning) og send det til Pawel Maciejewski pawel.maciejewski@inn.no. Merk at:

 • søknad må godkjennes og signeres av nærmeste leder
 • søknad må godkjennes og signeres av mottakerinstitusjon
 • oppholdet må være gjennomført før 30. september 2021 for akademisk år 2020-2021
 • oppholdet må ha minst 2 dager (eks. reise) max. 4 uker, gjelder både 'Training assignment' og 'teaching assignment'
 • søknad må ha dokumentert minst 8 undervisningstimer (per uke) 
 • inneholde hovedmål og forventet resultat av læringsaktivitetene
 • et program for mobilitetsperioden (disse kravene ivaretas ved at man fyller ut og signerer avtaledokumentet).

Et Erasmus+ opphold innebærer derfor ingen ekstrautgifter for avdelingen, da utgiftene skal dekkes over stipendet man får tildelt. Se oversikt over satser under overskriften "Hva får jeg i støtte?". Eventuelle ekstrautgifter (utover stipendsatsene) som følge av dyre flybilletter, dyrt hotell, Michelin-restaurantbesøk etc. må dekkes av deg som ansatt og vil ikke bli refundert.

2: Når stipendet er innvilget

Bestill flybilletter, hotell o.l. i god tid før avreise for å få gunstige priser. Sørg for å spare på kvitteringer for utgifter til mat, drikke og transport under oppholdet. Disse legges inn i reiseregningen i DFØ-appen etter oppholdet.

3: Før du reiser hjem

På slutten av oppholdet må mottakerinstitusjonen utstede dokumentasjon som bekrefter start- og sluttdato for oppholdet, samt at de avtalte aktiviteter er gjennomført. Fyll inn skjemaet Confirmation of stay (teaching + training) (doc.) 316,00 kB, som utgjør siste del av mobilitetsavtalen, og få en representant fra vertsinstitusjonen til å signerer denne.

4: Etter oppholdet

Under utfylling av reiseregning velger du utenlandsreise og fyller inn utgifter du har hatt til reise, opphold og mat (husk å spare på kvitteringer). Du skal ikke legge inn kostgodtgjørelse eller utenlandstillegg. I kommentarfeltet skriver du: "STIPENDREISE, ERASMUS+ ANSATTUTVEKSLING".

Etter at mobilitetsoppholdet er avsluttet skal den ansatte fylle ut og levere deltakerrapport fra oppholdet. En lenke til rapportskjemaet sendes til den ansatte på e-post, etter sluttdatoen for oppholdet er passert (rapporten genereres automatisk i mobility tool).


Hva får jeg i støtte (2019/2020)?

Vertsland Sats per dag
Danmark, Finland, Island, Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Sverige og Storbritannia € 112
Belgia, Frankrike, Hellas, Italia, Kypros, Malta, Nederland, Portugal, Spania, Tyskland og Østerrike € 99
Bulgaria, Kroatia, Estland, Latvia, Litauen, Makedonia, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tyrkia, Tsjekkia og Ungarn  € 87

Fra den 15. dagen av oppholdet gis 70 % av satsen

Reisesatser:

Reiseavstand Sats per deltaker
Mellom 10 og 99 km € 20
Mellom 100 og 499 km € 180
Mellom 500 og 1999 km € 275
Mellom 2000 og 2999 km € 360
Mellom 3000 og 3999 km € 530
Mellom 4000 og 7999 km € 820
8000 km eller lenger € 1500

Benytt avstandskalkulator for å finne ut hvor langt du skal reise.


Through Erasmus +, employees can go on exchange visits to teach or receive training. Both academic staff and employees in technical-administrative positions can have the opportunity to travel on Erasmus + exchange.

Staff mobility for training

Erasmus + staff mobility for training should support both scientific and technical-administrative staff. The training may be at another higher education institution or another company or organization. An institutional agreement is not required between the sending institution and the recipient institution/company in order for a training stay to be carried out.

A mobility for employees who are to be trained, can range from 2 days to 4 weeks. In addition, a travel day can be added in advance and after the exchange stay if the employee needs it to get to where the training will take place.

Training stays cover the following activities: job shadowing/observation, workshop/course/seminars, staff training weeks.

Participation at major conferences, such as EAIE or equivalent, is not approved as a training stay. The scholarship funds should also not be used for employees to travel to (new) partner institutions to establish/maintain institutional cooperation.

How do I proceed to go on staff mobility for training?

Contact the international coordinator at your campus for information on scholarship funding and which of HINN's Erasmus + partner institutions it may be appropriate to travel to. In case of training, an institutional agreement is not required. You can thereby travel to a higher education institution, a company or an organization outside of HINN's partner portfolio. The grants are awarded on an ongoing basis, until the scholarship funds have been used up.

Clarify with your immediate superior that he / she approves the training stay. Note that Erasmus + employee mobility is considered a scholarship (!) and not as a business trip. This means that a supplement and a foreign supplement from the Government's special agreement are not applicable.

Contact the educational institution, company or organization you wish to travel to and inquire about when it might fit with a visit. Contract time and schedule for the stay must be generated.

Complete the form in the right hand menu (Erasmus + Staff Mobility training) and send it to Pawel Maciejewski pawel.maciejewski@inn.no. Note that:

 • the application must be approved and signed by your nearest manager
 • the application must be approved and signed by the recipient institution
 • the stay must be completed before September 30, 2020 for academic year 2019-2020
 • the stay must have at least 2 days (e.g. travel) max. 4 weeks
 • the application must have a scheduled program
 • for your stay (there is no minimum number of hours per day) contain the main goals and expected results of the learning activities a program for the mobility period (these requirements are met by completing and signing the contract document).

An Erasmus + stay does not entail any extra expenses for the department, as the expenses will be covered by the grant awarded. See the overview of rates under the heading "What do I get in support?". Any additional costs (beyond the scholarship rates) resulting from expensive flights, expensive hotels, Michelin restaurant visits, etc. must be covered by you. These costs will not be refunded.

Once scholarships are granted

Book flights and hotels, etc. well in advance of departure to get favorable prices. Be sure to save receipts for food, drink and transportation expenses during your stay. These will be added to the travel bill in the DFØ app after your stay.

Before you return home

At the end of the stay, the recipient institution must issue documentation confirming the start and end dates of the stay, and that the agreed activities have been completed. Complete the form Confirmation of stay (teaching + training) (doc.) 316,00 kB, which forms the final part of the Mobility Agreement, and get a representative from the host institution to sign it.

After your stay

While completing the travel expenses after your stay, choose UTENLANDSREISE and fill in the expenses you have had for travel, stay and food (remember to save receipts). Do not enter a cost allowance or a foreign supplement. In the comment field, write: "STIPENDREISE, ERASMUS + STAFF EXCHANGE".

After the mobility stay has ended, the employee must complete and submit a Participant Report from the stay. The link to the report form is sent by e-mail to the employee after the end date of the stay has passed (the report is automatically generated in the mobility tool).


Staff mobility for teaching

Through Erasmus +, employees can go on a mobility stay for teaching at a partner institution. The stay can range from 2 days to 4 weeks. In addition, a travel day can be added in advance and after the exchange if the employee needs it to get to the partner institution. Travel days cannot be counted to meet the minimum duration requirement.

The employee must have at least 8 hours of teaching per week (or for a shorter period than one week). If the mobility lasts longer than one week, the number of hours in the incomplete week is considered proportional to the number of days. Teaching can have different forms such as. seminars, lectures and guidance. The teaching requires that the teacher is physically present with the students.

Teaching stays for employees who involve companies/organizations must always be from a company/organization to a higher education institution. Companies/organizations in partner countries can send employees to teach at higher education institutions in program countries, but they cannot accept employees from educational institutions in program countries for training. The only possible activity for companies/organizations in partner countries is to send employees to teach at a higher education institution in a program country. Program countries are the countries that fully participate in the Erasmus + program.

How do I proceed to go on a teaching stay?

Contact the international coordinator at your campus for information on scholarship funding, and which of HINN's Erasmus + partner institutions it may be appropriate to travel to. The grants are awarded on an ongoing basis, until the scholarship funds have been used up.

Clarify with your immediate superior that he/she approves the stay. Note that Erasmus + employee mobility is considered a scholarship and not as a business trip. This means that a supplement and a foreign supplement from the Government's special agreement are not applicable.

Contact the professional contact person at the HINN Erasmus + partner institutions you wish to travel to and inquire about when it might be suitable for a visit. Appointment period and lesson plan for your stay.

Fill out the form in the right menu (Erasmus + Staff Mobility - teaching) and send it to Pawel Maciejewski pawel.maciejewski@inn.no. Note that:

 • the application must be approved and signed by the nearest manager
 • the application must be approved and signed by the recipient institution
 • the stay must be completed before September 30, 2020 for academic year 2019-2020
 • your stay must have at least 2 days (e.g. travel) max. 4 weeks months, applies to both 'Training assignment' and 'teaching assignment'
 • the application must have documented at least 8 teaching hours (per week)
 • the application must contain the main goals and expected results of the learning activities
 • the application must contain a program for the mobility period (these requirements are met by completing and signing the contract document).

An Erasmus + stay therefore does not entail any extra expenses for the department, as the expenses will be covered over the grant awarded. See the overview of rates under the heading "What do I get in support?". Any additional costs (beyond the scholarship rates) resulting from expensive flights, expensive hotels, Michelin restaurant visits, etc. must be covered by you and will not be refunded.

Once scholarships are granted

Book flights and hotels, etc. well in advance of departure to get favorable prices. Be sure to save receipts for food, drink and transportation expenses during your stay. These will be added to the travel bill in the DFØ app after your stay.

Before you return home

At the end of the stay, the recipient institution must issue documentation confirming the start and end dates of the stay, and that the agreed activities have been completed. Complete the form Confirmation of stay (teaching + training) (doc.) 316,00 kB, which forms the final part of the Mobility Agreement, and get a representative from the host institution to sign it.

After your stay

While completing the travel expenses after your stay, choose UTENLANDSREISE and fill in expenses you have had for travel, stay and food (remember to save receipts). Do not enter a cost allowance or a foreign supplement. In the comment field, write: "STIPENDREISE, ERASMUS + STAFF EXCHANGE".

After the mobility stay has ended, the employee must complete and submit a Participant report from the stay. The link to the report form is sent by e-mail to the employee after the end date of the stay has passed (the report is automatically generated in the mobility tool).


What do I get in support?

New residence rates for 2019/2020 projects:

Host Country Rate per day
Denmark, Finland, Iceland, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Sweden and the United Kingdom € 112
Belgium, France, Greece, Italy, Cyprus, Malta, Netherlands, Portugal, Spain, Germany and Austria € 99
Bulgaria, Croatia, Estonia, Latvia, Lithuania, Macedonia, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia, Turkey, Czech Republic and Hungary € 87

From the 15th day of the stay, 70% of the rate is given.

Travel rates:

Travel distance Rate per participant
Between 10 and 99 km € 20
Between 100 and 499 km  € 180
Between 500 and 1999 km    € 275
Between 2000 and 2999 km € 360
Between 3000 and 3999 km € 530
Between 4000 and 7999 km  € 820
8000 km and more € 1500

Use the distance calculator to find out how far to travel.