Fagteam for høgskolepedagogikk og e-læring skal være en pådriver for utnyttelse og utvikling av IKT-støttet læring, og bidra til nytenking av pedagogiske løsninger - for å sikre relevante og attraktive lærings- og vurderingsformer ved Høgskolen i Innlandet.

 

Fagteamet består av representanter fra både fagmiljøene og høgskoleadministrasjonen:  

 

Bakgrunn

Ledelsen ved tidligere Høgskolen i Hedmark tok våren 2013 initiativ til prosjektet ‘Utdanningskvalitet, høgskolepedagogikk og e-læring’. Prosjektet avdekker at mange ansatte savner et apparat for undervisningsstøtte, opplæring og rådgivning for videreutvikling og nytenking av det studentrelaterte arbeidet i høgskolen. Et slikt apparat må ha både sentral og lokal forankring og tilstedeværelse, og være et tydelig kontaktpunkt med lett tilgjengelige og gode nettressurser. Et godt organisert støtteapparat vil være avgjørende for videre satsing på dette området. 

Avdelingsrådgivere

Fagteam for høgskolepedagogikk og e-læring har representanter fra alle fagavdelinger i høgskolen. Avdelingsrågiverne er

  • ansvarlig for koordinering og oppfølging av kompetanseutviklingstiltak på avdelingen, inkl. program for nyansatte.
  • skal samarbeide med prodekan utdanning og faglige på avdeling om å utvikle og implementere nye arbeids- og vurderingsformer.
  • skal motivere for økt bruk av IKT og e-læring ved HH – og bidra generelt til bedre intern informasjon om området.
  • skal initiere og delta i møteplasser for faglig ansatte med fokus på høgskolepedagogikk og e-læring.