Language: NOR | ENG

Nøkkeltall

Finn nøkkeltall for studieprogram

Finn nøkkeltall for høgskolen

I tillegg til data fra de ulike evalueringene, benyttes et sett med faste nøkkeltall som indikatorer på status på de ulike kvalitetsområdene. Nøkkeltallene blir også brukt som grunnlag for studieprogramevalueringer og andre dialogbaserte evalueringer, og for drøftinger i Utdanningsutvalget, Læringsmiljøutvalget og Forskningsutvalget. Mange av nøkkeltallene er hentet fra DBH (Database for statistikk om høyere utdanning) og oppdateres hver høst og vår etter høgskolens rapportering. Nøkkeltallene er tilgjengelig på høgskolens nettsider og blir oppdatert etter hvert som kildene oppdateres.

Følgende hovedgrupper av nøkkeltall blir brukt på de ulike områdene vi fokuserer på:

 • Studentrekruttering og studiestart
  Tall for søkning, opptak og frammøte fra DBH.
  Tall for tilfredshet fra Studiestartundersøkelsen.
   
 • Undervisning og studiearbeid
  Tall for gjennomføring, studiepoengproduksjon, frafall, mm. fra DBH.
  Tall for studenttilfredshet Studiebarometeret.
  Tall for Internasjonalisering.
   
 • Studentenes læringsutbytte
  Studiepoengproduksjon, fullføring og karakterforderling fra DBH,
  Tilbakemeldinger og andel i relevant arbeid etter fullført utdanning fra kandidatundersøkelser.
   
 • Studentenes læringsmiljø
  Tall for tilfredshet med læringsmiljøet fra Studiestartundersøkelsen og Studiebarometeret.
  Statistikk fra bibliotek og andre instanser i læringsmiljøarbeidet.
   
 • Fagmiljøenes faglige kompetanse
  Tall for formell kompetanse i undervisningsfagmiljøene.
  Tall fra kandidatundersøkelser.
   
 • Fagmiljøenes pedagogiske kompetanse
  Oversikt over pedagogisk utdannelse.
  Deltakelse i interne kompetanseutviklingstilbud.
  Resultater fra meritteringsordning.
   
 • Studienes samspill med samfunn og arbeidsliv
  Statistikk fra praksisordninger og annen tilknytning til samfunns- og arbeidsliv
   
 • Utforming og ledelse av studieprogrammene
  Oversikt over godkjenning og endringer i studieprogram og studieplaner
  Tall for fordeling av studieprogram på ulike kategorier

I tillegg til disse nøkkeltallene brukes den årlige Tilstandsrapport for høyere utdanning, men da først og fremst til sammenligning med andre utdanningsinstitusjoner.