Kvalitetsområder

Ved Høgskolen i Innlandet organiserer vi kvalitetsarbeidet i åtte områder. 

Figur som viser høgskolens åtte kvalitetsområder.

Studieprogrammene er den sentrale enheten for kvalitetsarbeidet, og kvalitetsområdene beskriver derfor først og fremst studieprogrammenes virksomhet. Ved å bruke disse områdene i undersøkelser, analyser og utviklingsprosesser, blir studieprogrammene et tydelig omdreiningspunkt for kvalitetsarbeidet. De åtte områdene brukes gjennomgående for å sikre at vi arbeider systematisk og bredt med utdanningskvalitet. Både undersøkelser av ulike slag, analyser og vurderinger, rapportering, planlegging og annen aktivitet bruker denne strukturen så langt det er hensiktsmessig.

Internasjonalisering er ikke beskrevet som et eget kvalitetsområde. Høgskolen velger å regne internasjonalisering som et perspektiv som skal inkluderes i alle de åtte kvalitetsområdene.

Noen stikkord om våre ambisjoner på de åtte områdene:

 1. Fagmiljøenes faglige kompetanse
  Fagmiljøene skal sikre kunnskapsgrunnlaget for utdanningene gjennom å holde seg oppdatert og delta i forskning- og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt. Høgskolen skal ha en høy andel førstkompetente knyttet til alle utdanningstilbud. Studentene skal inviteres inn i det akademiske fellesskapet og i FoU-virksomheten rundt utdanningene.
   
 2. Fagmiljøenes pedagogiske kompetanse
  Fagmiljøene skal ha god kompetanse i å planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning. De skal ha god kjennskap til en bredde av ulike undervisnings- og vurderingsformer, og beherske aktuell undervisningsteknologi og læremidler. Fagmiljøene skal forske på, eller ta initiativ til forskning på undervisning og læring.
   
 3. Studentrekrutering og studiestart
  Høgskolen skal rekruttere godt kvalifiserte studenter. Det må foreligge oppdatert og relevant informasjon om utdanningene. Planlegging og gjennomføring av studiestart skal sikre at studentene inkluderes best mulig i et sosialt fellesskap. Den faglige aktiviteten må komme raskt i gang og motivere til innsats.
   
 4. Undervisning og studiearbeid
  Studentene skal utvikle gode strategier for å tilegne seg ny kunnskap. De skal være aktive deltagere i et læringsfellesskap. Sammen med fagansatte og kontakt med arbeids- og samfunnsliv skal studentene få økt kunnskap, erfaring og dannelse. Undervisningen skal motivere studentene, og det skal være gode rutiner for tilbakemelding og oppfølging av studenter.
   
 5. Studentenes læringsutbytte
  Læringsutbyttebeskrivelsene skal være dekkende og relevante for den kompetansen studentene skal sitte igjen med etter endt utdanning. Studentene skal gjennomføre studiet på normert tid. Undervisnings- lærings- og vurderingsformene skal bidra til at studentene oppnår fastsatt læringsutbytte.
   
 6. Studentenes læringsmiljø
  Det skal legges vekt på kontinuerlig forbedring av forhold som sikrer et godt læringsmiljø. I et helhetlig læringsmiljø inngår fysiske, organisatoriske og psykososiale forhold, og hvordan de ulike forholdene virker inn på studentenes læring og velferd. Det skal være god studentmedvirkning. Gode strukturer for studentdemokrati skal sikre utvikling og forbedring av læringsmiljøet.
   
 7. Studienes samspill med samfunn og arbeidsliv
  Studiene skal være relevante for samfunns- og arbeidsliv. Relevansen må sikres gjennom samarbeid i ulike fora. Her er RSA viktig (Råd for samarbeid med arbeidslivet), men også ulikt bransjesamarbeid på ulike fakultet og utdanninger.  Relevans skal også sikres gjennom utplassering og praksisopphold i arbeidslivet. Bruk av tilbakemeldinger fra tidligere studenter i form av kandidatundersøkelser og gjennom alumninettverk er også viktige kilder.
   
 8. Utforming og ledelse av studieprogrammene
  Studieprogrammene skal ha en indre sammenheng slik at det er samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser og undervisnings- og vurderingsformer. Studieprogrammene skal evalueres jevnlig og i henhold til rutiner for evaluering. Resultatene skal brukes til forbedring. Ledelse av studieprogrammene skal plasseres tydelig, og følge øvrige linjer for ledelse.