Language: NOR | ENG

Utvikling av studieporteføljen

 

Høgskolens studieportefølje består av alle studieprogrammer på alle nivå ved alle seks fakulteter. Resultat fra kvalitetsarbeidet skal brukes i videre utvikling av studieporteføljen. Dette skal være et kontinuerlig arbeid som må forankres i høgskolens strategi.

Krav i sentrale forskrifter for kvalitet og tilsyn styrer arbeidet med utvikling, godkjenning, akkreditering og revidering av høgskolens studieprogrammer. Prosedyre for studieporteføljeutvikling beskriver dette arbeidet, og det utdypes gjennom underliggende rutiner, veiledere og maler. Det er beskrevet prosedyrer for studieprogrammer hvor høgskolen er selvakkrediterende, og prosedyrer for studieprogrammer som må akkrediteres av NOKUT. Med dette gjennomgår alle høgskolens studietilbud de samme prosessene og er gjenstand for like høye krav til kvalitet. Alle disse kvalitetselementene omtales utfyllende på kvalitetssystemets nettsider.

Arbeid med utvikling av studieporteføljen følger et årshjul med faste aktiviteter:

2020-03-25_Årshjul for utvikling av studieporteføljen