Language: NOR | ENG

Periodisk studieprogramevaluering

Periodisk programevaluering er en systematisk gjennomgang og drøfting av ulike sider ved hvert enkelt studieprogram. 

I den grønne boksen til høyre finnes lenke til gjennomførte periodiske studieprogramevalueringer. Fakultetene har ansvar for å utarbeide en plan for gjennomføring av periodiske evalueringer av fakultetets studieportefølje. Du finner lenke til disse oversiktene i den grønne boksen til høyre. Eksterne representanter fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og eksternt sakkyndige som er relevante for studietilbudet skal bidra i evalueringene.

Periodiske evalueringer skjer med maksimalt seks års mellomrom. Mellom disse store evalueringene vil høgskoleledelsen også gjennomføre andre runder med gjennomgang av utvalg av studieprogram. Disse gjennomgangene kan ha ulike utgangspunkt, mål og fokus.

Våren 2018 hadde høgskoleledelsen en gjennomgang av alle masterprogrammene, en forenklet form for studieprogramevaluering. I løpet av 2019 gjennomførte høgskolen fire pilotevalueringer etter nye retningslinjer for periodisk studieprogramevaluering. Noen av disse ble ikke sluttført i løpet av 2019 og ble ferdigstilt i 2020. Fra 2021 vil det gjennomføres slike evalueringer i henhold til normal syklus slik at alle program evalueres innen seks års perioden.

Høgskolen har fremdeles for lite materiale til å vurdere alle deler av ordningen. Det er satt i gang en vurdering som vil bli sluttført når det foreligger flere evalueringer.

I henhold til Studiekvalitetsforskriften §2-1 (2) skal evalueringsresultatene være offentlige. Rapportene fra evalueringene publiseres fortløpende under "Dokumentasjon - rapporter fra evalueringer" i den grønne boksen.