Language: NOR | ENG

Emneevaluering

Emneevaluering kan gjøres på flere ulike måter, men det skal  gjennomføres evaluering på alle emner.

Studieprogramutvalget  tar på første møte om høsten stilling til hvilken form for emneevaluering som skal brukes dette året. På møtet presenteres fjorårets evalueringer, og tiltak som er blitt iverksatt for å forbedre og utvikle studieprogrammet. På grunnlag av dette gir utvalget råd til dekanen om hvordan evalueringen skal gjennomføres inneværende studieår. Dekan godkjenner hvordan emneevalueringene gjennomføres.  Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.

Det finnes en samling av forslag til ulike måter å gjennomføre emneevaluering på. Emnenes størrelse, varighet, undervisningsformer, mm vil avgjøre om det er hensiktsmessig å foreta midtveisevaluering og eller sluttevaluering, og i hvilken form. 

Høgskolens kvalitetssystem bygger på en inndeling av utdanningskvalitet i åtte områder, og denne strukturen prøver vi å bruke mest mulig gjennomgående i undersøkelser, analyser, oppsummeringer, planlegging, mm. I den grad det er naturlig bør denne strukturen også legges til grunn for emneevalueringen, både i hva en undersøker og hvordan en følger opp. Dette preger derfor også forslagene til både evalueringer og forslag til oppsummering nedenfor. Og så skal det være opp til hvert studieprogram å kunne gjøre dette mer eller mindre i henhold til denne strukturen. 

Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres. Det skal skrives en oppsummering av hver emneevaluering, som gjøres tilgjengelig for studentene i emnets Canvas-rom

Om personvern
Emneevalueringer, i likhet med de fleste andre studentundersøkelser, innebærer innsamling av personopplysninger. Datainnsamlingen må derfor gjennomføres anonymt hvis mulig og med sikre dataverktøy og lagringssystemer.  Personopplysninger deles i to kategorier:

  • Alminnelige personopplysninger; som navn, id-nr, studietilknytning, e-post- og IP-adresser, referansenummer som viser til en navneliste, bilde/video av ansikter, opptak av stemmer eller en sammenstilling av bakgrunnsopplysninger.
  • Særskilte personopplysninger (sensitive); rasemessig eller etnisk opprinnelse, politisk oppfatning, religion, filosofisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap, lovbrudd og straffedommer, genetiske  og biometriske opplysninger, helseopplysninger inkl  psykososial helse,  seksuelle forhold eller - orientering.

De fleste studentundersøkelser samler inn alminnelige personopplysninger, og det fritt fram dersom  Nettskjema benyttes med «anonym» som innstilling (default) og resultatene lastes fra Nettskjema-server til filmappe på HINN-server og ikke til privat pc. Gratisprogrammer som Google Forms osv, må ikke benyttes.

Tidvis gjennomføres studentundersøkelser på bakgrunn av f.eks. mobbing, seksuell trakassering, mistrivsel eller dårlig studentmiljø. Dette er sensitivt og krever særlig aktsomhet. Skal dette gjennomføres, konsulteres først HINNs personvernombud hans.nyberg@inn.no . Personvernrådgiver for forskning anne.lofthus@inn.no kan bistå med generelle og tekniske råd for spesielt sikker innsamling og lagring av data.

I alle former for studentundersøkelser, må det tydelig komme fram  i invitasjonen eller i innledningen til spørreskjemaet om undersøkelsen er anonym eller ikke. I tillegg må det komme entydig fram at det er frivillig å delta og at det er mulig å trekke svar tilbake (dersom undersøkelsen ikke er anonym).

Her er forslag til standard tekst for anonyme undersøkelser:
«Deltakelse i evalueringen er frivillig og anonym. Dersom du svarer, har du gitt samtykke til å delta. Dersom du ikke vil delta, kan du la være å svare. Dersom du ombestemmer deg underveis i utspørringen, lar du være å levere inn skjemaet. Etter at skjemaet er levert, kan svarene ikke trekkes tilbake fordi de er levert anonymt og kan ikke spores tilbake til deg».

 

 

Tilbake