Language: NOR | ENG

Kvalitetssystemet

Et kvalitetssystem skal ikke bare sette seg gode mål, men også ha systemer for å nå disse målene. På denne siden gir vi deg et overblikk over hva vi gjør systematisk for å oppnå våre ambisjoner for utdanningen.

 

2020-03-25_Kvalitetssystem

Figuren viser hovedtrekk ved kvalitetssystem for høgskolen. Alle utvalg råd og nemnder er ikke med i denne figuren. Det studienære kvalitetsarbeidet ved ph.d.-utdanningene har andre benevnelser.

Studentmedvirkning og nøkkeltall

Studentmedvirkning (gul farge) utgjør fundamentet i systemet. Studentmedvirkningen sikres gjennom  ulike evalueringer, og studentrepresentasjon i alle utvalg. Nøkkeltall for studieprogram gjøres tilgjengelig på våre nettsider.

Det studienære kvalitetsarbeidet

Det er satt en ramme rundt den delen av systemet som omfatter  det studienære kvalitetsarbeidet. Dette er arbeidet som skjer i tilknytning til det enkelte studieprogram. Rammen viser at dette legger vi særskilt vekt på.

Utvalg, råd og nemnder

Utvalg, råd og nemnder (blå farge) er satt sammen av ledere, representanter for ansatte og studenter og er viktig for å sikre samspill, gode prosesser og upartiskhet i kvalitetsarbeidet. Sammensetning, rolle og funksjon i systemet beskrives nærmere i tilknytning til hvert enkelt utvalg, nemnd eller råd.

Ledelseslinja

Ledelseslinja (rød farge) går fra emneansvarlig til studieprogramansvarlig og hele veien opp til rektor og styret. Linja viser hvordan alle står ansvarlig overfor noen andre.

Rapporteringslinja

Langs ledelseslinja går det en rapporteringslinje. Den er framstilt i grønt og viser hvordan kunnskap fra utdanningen løftes oppover i systemet.

Dialog og tilsyn

Periodisk studieprogramevaluering og styringsdialog (lilla farge) er ledelsens ordninger for dialog og tilsyn med henholdsvis fakultet og studieprogram. Det som løftes opp i rapporteringslinja, adresseres og følges opp her.

Administrasjon og støttetjenester

Administrasjon og støttetjenester er en viktig del av systemet som ikke er synlig i figuren. Disse tjenestene spiller en viktig rolle i systemet ved å støtte opp under og drifte de ulike ordningene.  

Systemrevisjon

Høgskolens kvalitetssystem for utdanning blir gjennomgått regelmessig for å identifisere og iverksette tiltak på områder med behov for oppfølging. Dette inngår i Utdanningsutvalgets mandat og gjøres til vanlig i ett av utvalgsmøtene i vårsemesteret, etter at kvalitetsrapport og årsrapport er lagt fram. Strukturen i systembeskrivelsen brukes som utgangspunkt for gjennomgangen.