Language: NOR | ENG

Kvalitetsområder

Ved Høgskolen i Innlandet organiserer vi kvalitetsarbeidet i åtte områder. 

Vi knytte arbeidet med utdanningskvalitet opp mot åtte sentrale kvalitetsområder.  De åtte områdene brukes for å sikre at vi arbeider systematisk og bredt med utdanningskvalitet og er utgangspunkt både for evalueringer, undersøkelser, analyser og vurderinger. 

Vi har valgt å gi tre kvalitetsområder en grønn farge i figuren ovenfor:

  • Fagmiljøenes faglige og pedagogiske kompetanse
  • Studentenes læringsmiljø
  • Utforming og ledelse av studieprogrammene

Disse kvalitetsområdene representerer faste innsatsfaktorer som skaper et grunnlag for at vi skal kunne gi høyere utdanning innenfor våre fagområder. Videre har vi valgt å gi tre andre kvalitetsområder fargen gul:

  • Studentrekruttering og studiestart
  • Undervisning og studiearbeid
  • Studentenes læringsutbytte

Disse kvalitetsområdene tar for seg studentenes prosess fra studiestart til oppnådd læringsutbytte. De to siste kvalitetsområdene har vi gitt fargen rød:

  • Studienes samspill med samfunn og arbeidsliv
  • Internasjonalisering

Disse kvalitetsområdene representerer en strategisk satsing for å oppnå et intendert læringsutbytte på tvers av utdanningene. De skiller seg fra andre mer fagspesifikke læringsutbytter, og forutsetter gjerne felles ordninger på tvers av høgskolen.

Prosess2

Rekkefølgen er ikke likegyldig. Fagmiljøet og læringsmiljøet (grønn) utgjør et grunnlag for studentenes læringsprosess (gul). Nye perspektiver skapes i møte med samfunn og arbeidsliv, og ikke minst i møte med andre kulturer og forestillinger (rød). Alt dette knyttes sammen i utformingen og ledelsen av studieprogrammene (grønn).

Ambisjonene for de åtte kvalitetsområdene finner du nedenfor.

4. Studentenes læringsutbytte

Læringsutbyttebeskrivelsene skal være dekkende og relevante, og styrende for det studentene sitter igjen med etter endt utdanning.

7. Internasjonalisering

Høgskolens utdanninger skal ha en internasjonal profil, og sette kunnskap, erfaring og verdier i en internasjonal sammenheng.