Language: NOR | ENG

Kvalitetsområder

Ved Høgskolen i Innlandet organiserer vi kvalitetsarbeidet i åtte områder. 

2020-03-25_Kvalitetsområdene

Arbeidet med utdanningskvalitet kan konkretiseres gjennom å beskrive sentrale kvalitetsområder.  De åtte områdene brukes for å sikre at vi arbeider systematisk og bredt med utdanningskvalitet. Kvalitetsområdene er utgangspunkt både for evalueringer, undersøkelser, analyser og vurderinger. Særlig gjelder dette det studienære kvalitetsarbeidet, altså det som skjer på studieprogramnivå.

Vi har valgt å gi tre kvalitetsområder en grønn farge i figuren ovenfor:

 • Fagmiljøenes faglige og pedagogiske kompetanse
 • Studentenes læringsmiljø
 • Utforming og ledelse av studieprogrammene

Disse kvalitetsområdene representerer faste innsatsfaktorer som skaper et grunnlag for at vi skal kunne gi høyere utdanning innenfor våre fagområder. Videre har vi valgt å gi tre andre kvalitetsområder fargen gul:

 • Studentrekruttering og studiestart
 • Undervisning og studiearbeid
 • Studentenes læringsutbytte

Disse kvalitetsområdene tar for seg studentenes prosess fra studiestart til oppnådd læringsutbytte. De to siste kvalitetsområdene har vi gitt fargen rød:

 • Studienes samspill med samfunn og arbeidsliv
 • Internasjonalisering

Begge disse kvalitetsområdene representerer en strategisk satsning for å oppnå et intendert læringsutbytte på tvers av utdanningene. De skiller seg fra andre mer fagspesifikke læringsutbytter, og forutsetter gjerne felles ordninger på tvers av høgskolen.

Rekkefølgen er ikke likegyldig. Fagmiljøet og læringsmiljøet utgjør et grunnlag for studentenes læringsprosess. Nye perspektiver skapes i møte med samfunn og arbeidsliv, og ikke minst i møte med andre kulturer og forestillinger. Alt dette knyttes sammen i utformingen og ledelsen av studieprogrammene.

Høgskolen har følgende ambisjoner i tilknytning til de åtte kvalitetsområdene:

 1. Fagmiljøenes faglige og pedagogiske kompetanse
  Fagmiljøene skal sikre kunnskapsgrunnlaget for utdanningene gjennom å holde seg oppdatert og delta i forskning- og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt. Høgskolen skal ha en høy andel førstkompetente knyttet til alle utdanningstilbud. Fagmiljøene skal ha god kompetanse i å planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning. De skal ha god kjennskap til en bredde av ulike undervisnings- og vurderingsformer og beherske aktuell undervisningsteknologi.
 2. Studentrekruttering og studiestart
  Høgskolen skal rekruttere godt kvalifiserte studenter. Det sikrer god inntakskvalitet og startkompetanse hos studentene. Det må foreligge oppdatert og relevant informasjon om utdanningene. Planlegging og gjennomføring av studiestart skal sikre at studentene inkluderes best mulig i et sosialt fellesskap. Den faglige aktiviteten må komme raskt i gang og motivere til innsats.
 3. Undervisning og studiearbeid
  Studentene skal utvikle gode strategier for å tilegne seg ny kunnskap. De skal være aktive deltagere i et læringsfellesskap. Sammen med fagansatte og i kontakt med arbeids- og samfunnsliv skal studentene få økt kunnskap, erfaring og dannelse. Studentene skal inviteres inn i det akademiske fellesskapet og i FoU-virksomheten rundt utdanningene. Undervisningen skal motivere studentene, og det skal være gode rutiner for tilbakemelding og oppfølging av studenter.
 4. Studentenes læringsutbytte
  Studentene skal gjennomføre studiet på normert tid. Undervisnings-, lærings- og vurderingsformene skal bidra til at studentene oppnår fastsatt læringsutbytte. Læringsutbyttebeskrivelsene skal være dekkende og relevante, og styrende for det studentene sitter igjen med etter endt utdanning.
 5. Studentenes læringsmiljø
  Det skal legges vekt på kontinuerlig forbedring av forhold som sikrer et godt læringsmiljø. I et helhetlig læringsmiljø inngår fysiske, organisatoriske og psykososiale forhold, og hvordan de ulike forholdene virker inn på studentenes læring og velferd. Det skal være god studentmedvirkning. Gode strukturer for studentdemokrati skal sikre utvikling og forbedring av læringsmiljøet.
 6. Studienes samspill med samfunn og arbeidsliv
  Studiene skal være relevante for samfunns- og arbeidsliv. Relevansen må sikres gjennom samarbeid i ulike fora. Her er Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) en viktig møteplass, men bransjesamarbeid på ulike fakultet og utdanninger er også viktige arenaer.  Relevans skal dessuten sikres gjennom utplassering og praksisopphold i arbeidslivet. Bruk av tilbakemeldinger fra tidligere studenter i form av kandidatundersøkelser og gjennom alumninettverk er også viktige kilder.
 7. Internasjonalisering
  Høgskolens utdanninger skal ha en internasjonal profil, og sette kunnskap, erfaring og verdier i en internasjonal sammenheng. De skal tilstrebe et godt samarbeid med internasjonale partnere, tilpassing til et internasjonalt arbeidsmarked og et internasjonalt preg på læringsmiljøet. Studentene skal få gode tilbud om utvekslingsopphold, både inn og ut.
 8. Utvikling og ledelse av studieprogrammeneStudieplanen skal være styrende for gjennomføring av studieprogrammene. Det skal være god sammenheng mellom læringsutbyttebeskrivelser, undervisning og vurdering. Programmene skal evalueres jevnlig og i henhold til rutiner for evaluering. Resultatene skal brukes til forbedring. Ledelse av studieprogrammene skal plasseres tydelig og følge øvrige linjer for ledelse.