Language: NOR | ENG

Studieprogramansvarlig

Studieprogramansvarlig har det daglige ansvaret for studiekvaliteten og for kvalitetsarbeidet på sine respektive studier.

I forbindelse med kvalitetsarbeidet har studieprogramansvarlig følgende oppgaver:

 • Til vanlig to ganger i semesteret innkalle til og lede studieprogramutvalg, Se også årshjul for studieprogramutvalg. Studieprogramansvarlig har også ansvar for at det skrives referat fra møtene. Godkjente referater skal distribueres på fastlagt måte  og vedlegges studieprogramansvarliges rapport.
   
 • Påse at evalueringene på studiet er hensiktsmessige og gjennomføres i tråd med dekanens godkjenning. Studieprogramansvarlig skal bruke diskusjonene i studieutvalgene til å foreslå for dekan hvordan evalueringsrutinene skal være på studiet.
   
 • Ansvar for at valg av klassetillitsvalgte studenter  gjennomføres. Dette kan delegeres til emneansvarlige / studiekoordinatorer / lærere som sørger for at det velges tillitsvalgte med vara på alle nivåer på studiet. Valg av klassetillitsvalgte skal avholdes i løpet av to uker etter semesterstart.
   
 • Ansvar for å iverksette forbedringstiltak underveis i undervisningsåret og forbedringstiltak som besluttes på fakultetsnivå.
   
 • Ansvar for å legge til rette for og initiere videreutvikling av studietilbudene, herunder ta initiativ til/legge til rette for å utrede nye studier eller revidere eksisterende studier.
   
 • En gang i året skrive  studieprogramansvarliges rapport.

Dokumenter referater og rapporter i kvalitetssystemet tas vare på i en egen ordning i Canvas.

Hver studieprogramansvarlig vil også ha en fullstendig funksjonsbeskrivelse som også viser stillingens øvrige funksjoner. 

 

Tilbake