Såkornmidler til pedagogisk utviklingsarbeid

Høgskolen i Innlandet lyser ut 1,5 millioner kroner i såkornmidler for å fremme god utdanningskvalitet gjennom kontinuerlig utvikling av pedagogisk praksis og innovasjon i høgskolens utdanninger. 

Videreutvikling av pedagogisk praksis og internasjonalisering

Tildeling av såkornmidler skal fremme motivasjon og stimulere høgskolens fagmiljøer til videreutvikling av pedagogisk praksis og internasjonalisering av utdanning.  

Kr 1 500 000,- lyses samlet ut som såkornmidler for faglig tilsatte i 2019.  Det kan søkes om utviklingsprosjekter enten knyttet til videreutvikling av pedagogisk praksis; arbeids- og vurderingsformer, eller til internasjonalisering av utdanning. 

Bakgrunn

Tildeling av såkornmidler er et svar på flere føringer i UH-sektor og ved vår egen høgskole.

Høgskolens strategi

I høgskolens strategi 2018-2020 ‘Sterkere sammen’ er fokuset på kvalitet og innovasjon i utdanning tydelig: Alle våre utdanninger skal holde høy internasjonal standard. Undervisernes pedagogiske kompetanse skal økes, og meritteringsordninger for ambisiøse undervisere skal etableres. Vi skal styrke forskningsbasert undervisning som stimulerer en kritisk holdning til lærestoffet og følge opp gode studentinitiativer som styrker læring. Vi er opptatt av innovasjon i utdanningene og går inn for å benytte oss av mulighetene digitalisering gir.’

Studietilsynsforskriften

NOKUTs nye studietilsynsforskrift setter også tydeligere krav til institusjonenes systematiske kvalitetsarbeid, og sier blant annet at §2.3 (2) institusjonen er ansvarlig for å sikre fagmiljøets utdanningsfaglige kompetanse og for å legge til rette for oppdatering og utvikling av denne kompetansen og § 2.2 (5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.

NOKUTs kvalitetskriterier understreker også betydningen av høy internasjonal kvalitet i bachelor- og master- og ph.d.-utdanningene for de institusjonene som vil oppnå status som universitet.

Andre føringer

Meld. St. 16 [2016–2017] Kultur for kvalitet i høyere utdanning setter rammer for hvordan institusjonene i UH-sektor skal arbeide systematisk for å heve utdanningskvaliteten. I tillegg til tydeligere krav til utdanningsfaglig kompetanse i fagmiljøene, forventer regjeringen blant annet at fagmiljøene i mye større grad enn i dag bruker undervisnings- og vurderingsformer hvor studentene har en aktiv rolle, og at de bruker digitale hjelpemidler og ny teknologi der det er hensiktsmessig og mulig. I samme dokument er internasjonalisering betraktet som en forutsetning for kvalitet og «en definerende egenskap ved høyere utdanning».  Det settes krav til at «alle studieprogrammer (..) skal tilbys av fagmiljø som deltar aktivt i internasjonale samarbeid og relevante nettverk».