Program for nyansatte

For ansatte i undervisnings- og forskerstillinger

Nyansattprogrammet skal gi en innføring i ordninger og teknologi for organisering og gjennomføring av undervisning og forskning ved høgskolen i Hedmark. Programmet skal bidra til å gi alle ansatte i undervisnings- og forskningsstilling en god start, bli kjent med mulighetene og sikre et minimumsnivå av kompetanse. Alle nyansatte forventes å gjennomgå programmet i løpet av første år de er ansatt.

Nyansattprogrammet er et samarbeid mellom fagteam høgskolepedagogikk og e-læring, personal, FoU, bibliotek og studieadministrasjon. 

Programmet har følgende moduler:

  • Velkomstbrev til alle nyansatte

Sendes ut til nyansatte i undervisnings- og forskerstillinger i starten av august. 
Inneholder nødvendig informasjon og lenker til nyttige ressurser og hjelp.

  • Oppstartsamling nyansatte

Gjennomføres på det enkelte campus, medio august/ medio januar (avhengig av antall nyansatte). Skal gi en introduksjon til rollen og arbeidshverdagen som faglig ansatt, med gjennomgang av viktig informasjon og utstyr for undervisning og forskning. Orientering om videre program, veiledning, støtteapparat og kompetansehevingstilbud. Egen invitasjon sendes ut.

  • Oppfølgingssamtaler med avdelingsrådgiver

Avdelingsrådgiver i fagteamet inviterer mindre grupper (2-3 stk) på campus til felles erfaringsdeling og for å avdekke behov for videre opplæring og veiledning. Gjennomføres i løpet av de første to måneder.

  • Rundtur i høgskolen

De nyansatte besøker høgskolens ulike avdelinger og fagmiljøer. Viktig for kulturbygging, kjennskap og tilhørighet til hele høgskolen. Gjennomføres i løpet av høsten. Egen invitasjon sendes ut.

  • Kollegaveiledning

Gjennomføres med veileder i løpet av første år, og etter samme modell som basiskurs i høgskolepedagogikk – trepartsamtale og veiledning i forbindelse med undervisning. Den nyansatte velger selv når det er hensiktsmessig i løpet av første år. Kan tilbys som ‘startpakke’ eller etter noe tid.

Nyansattprogrammet er et av flere tiltak knyttet til høgskolens satsing på utdanningskvalitet, og en oppfølging av  handlingsplanen for høgskolepedagogikk og e-læring.