Program for kontinuerlig kompetanseutvikling

Programmet for kompetanseutvikling er et direkte svar på høgskolens  handlingsplan for høgskolepedagogikk og e-læring. Her heter det: ‘Etablere og innarbeide en modell for systematisk kompetanseutvikling innen e-læring og høgskolepedagogikk som også ivaretar opplæring av nytilsatte'. 
Programmet for kontinuerlig kompetanseutvikling er under utvikling. Følgende aktiviteter tilbys i per i dag:

Pedagogisk kvarter på campus

Gjennomføres på personalmøter eller instituttmøter ved det enkelte campus. Har til hensikt å løfte fram variert undervisningspraksis og vise smart bruk av teknologi i læring på tvers av fagområder. 

Pedagogiske verksted - bestill ved behov 

Fagteamet tilbyr kurs og workshops i en rekke tema, med fokus på opplæring og praktisk trening i basisverktøy og varierte lærings- og undervisningsformer. Kan bestilles ved behov - av instituttleder/studieansvarlig/lærer og hel klasse. Kursene har en varighet på 1-2 timer, og kan tilpasses det enkelte fagmiljø. Et tilbud til alle ansatte på alle campus. Se oversikt over kurs og workshops på høyre side.

Pedagogiske fagdager

Arena for erfaringsutveksling og dialog. Felles tema og problemstillinger knyttet til undervisning og læring løftes opp. Fokus på god praksis, erfaringsdeling og ‘lynkurs’/ gjøre selv. Undervisningsmetoder for å fremme læring – både med og uten bruk av teknologi. Tilbud til studenter om deltakelse på lynkurs. Eksempler på tidligere gjennomførte  fagdager.

Utviklingsprosess på studieprogramnivå

Fagteamet bidrar gjerne som sparringspartner inn mot fagmiljøer  og studieprogram som ønsker bistand til videreutvikling av undervisningen. Hvordan kan smart bruk av teknologi bidra til mer variert undervisning og mer studentaktivitet? Kan vi utnytte tiden sammen med studentene på en annen måte enn vi gjør i dag? Hva gjør vi i det fysiske klasserommet, og hva slags aktivitet kan vi legge til rette for på læringsplattformen?  Ta kontakt med fagteamet.