Kurs i høgskolepedagogikk skal kvalifisere ansatte i høgskolen for undervisningsoppgaver, og svarer på UHRs retningslinjer til krav om høgskolepedagogisk basiskompetanse. Forskrift om ansettelse og opprykk stiller krav til utdanningsfaglig kompetanse ved både ansettelse og opprykk.

Målgruppen for kurset er høgskolens ansatte i faglig/ vitenskaplige stillinger som mangler formell pedagogisk underviserkompetanse. For nytilsatte er kurset obligatorisk dersom man ikke har tilsvarende kompetanse fra tidligere. Kurset skal kvalifisere ansatte i høgskolen for undervisnings - og formidlingsoppgaver. Målet er at deltakerne tilegner seg:

 • pedagogisk og didaktisk kompetanse
 • innsikt i egen tenkning om pedagogisk arbeid på høgskolenivå, 
 • kritisk forståelse av rammene for den pedagogiske virksomheten i høgskolen 
 • refleksjoner om og utvikling av egen pedagogisk virksomhet 
 • formelt grunnlag for å drive utviklingsarbeid i høgskolens organisasjon innenfor ulike områder som studieutvikling, evalueringsformer og kvalitet i undervisningen.

Kurset er delt i 4 emner:

 • Pedagogisk grunnlagstenkning og danning
 • Planlegging av undervisning og læring 
 • Pedagogisk bruk av IKT 
 • Pedagogisk profesjonalitet

Samlingstidspunkter 2019

Dato Sted Tema
17-18. jan. Nermo hotell

Emne 1

Oppstart – bli kjent

Hva er høgskolepedagogikk?

Perspektiv på danning, etikk i høyere utdanning

21-22. feb. NTNU, Gjøvik

Emne 2

Didaktikk og læring

Kommunikasjon og veiledning

Praksis: Observasjon av undervisning, kollegaveiledning

4.-5.april HINN, Hamar

Emne 3

Digitale medier i læring og undervisning

Visualisering, video, tilbakemelding og kommunikasjon

24. mai NTNU, Gjøvik

Framlegg av arbeidskrav i emne 2 og 3.

Oppsummering

Introduksjon til emne 4

12.-13. sept. HINN, ubestemt

Emne 4

Pedagogisk profesjonalitet

Forhold mellom faglig og pedagogisk profesjonalitet

Vurderingsformer

8. nov. HINN, Lillehammer

Emne 4 forts.

Etikk i møte med studenter og ansatte

Innlevering utviklingsoppgave 29.11.2019

6. des.   Eksamen på eget studiested

 

Studiet er et felles samarbeidstiltak for høgskolene i innlandet. Emneansvarlige er Stig Eriksen, HiNN, Yngve Nordkvelle, HiNN og Bjarne Strøm, NTNU.

Målgruppe er ansatte som jobber med undervisnings – og formidlingsoppgaver i høgskolen og som mangler formell pedagogisk utdanning. Det er ønskelig med 24 deltakere, der en tredel kommer fra NTNU og to tredeler kommer fra HINN. Det åpnes ikke for eksterne deltakere så lenge det er tilstrekkelig mange interne.

Samlingene foregår rundt på de enkelte høgskolene. Studiet går gjennom kalenderåret 2019, med obligatorisk oppstart 17. - 18. januar (samling over 2 dager med overnatting).

Studiet krever 80 % frammøte for å kunne gå opp til eksamen.  Studiet gir 15 studiepoeng.

Utgifter til studiet knytter seg til kostnader i forbindelse med oppstartssamlingen samt utgifter til litteratur og reiseutgifter.  Den enkelte oppfordres til å søke sin egen avdeling, institutt eller seksjon for å få dekket disse utgiftene.

Påmeldingsfristen er 30. november 2018. Påmelding til kurset skjer lokalt via instituttleder.
Prodekan utdanning sender prioritert liste med deltakere til HR-avdelingen ved  Gunn Heidi Sorknes Holme.

Innleveringsdatoer for arbeidskrav:

 1. 20.2
 2. 24.5.
 3. 24.5
 4. 29.11

Krav til format på arbeidskravene:

 1. Pedagogisk Credo: Tekst i essayform (få referanser), maks 3000 ord, minimum 1500
 2. Didaktikk/Veiledning: Tekst i rapportform som inneholder a) plan for undervisningen, b) referat fra førveiledning med observatører, c) rapporter fra observatør/ene, d) referat fra etterveiledning med observatør/ene  og  sluttrefleksjon (størrelsen på dokumentet vil variere med observatør/enes rapporter, normalt er disse dokumentene fra 5-8 sider)
 3. Ett digitalt medieprodukt (video, lydfil, e.l.) og en skriftlig rapport om planlegging, gjennomføring og evaluering av produktet (1000-1500 ord)
 4. En faglig rapport (m. referanser og litteraturliste) fra utviklingsarbeid som er gjennomført i gruppe, på om lag 7000 ord. Dessuten ett refleksjonsnotat fra hver deltaker på om lag 1500-3000 ord.