Language: NOR | ENG

Studentombudet ved HINN

Foto: HINN

Foto: HINN

Studentombudet er en uavhengig og nøytral instans som kan gi studentene råd og bistand i saker om deres studiesituasjon ved HINN. 

Det er uforpliktende å henvende seg til studentombudet, og tilbudet er tilgjengelig for alle studiestedene ved HINN.

Studentombudet har taushetsplikt.

Studentombudets verdier:

 • Uavhengig
 • Nøytral
 • Imøtekommende
 • Konfidensiell

Studentombudet kan blant annet:

 • Informere om dine rettigheter og plikter som student
 • Hjelpe med ulike utfordringer i din hverdag som student, og din studiesituasjon
 • Gi råd og veiledning i pågående sak (for eksempel eksamen, fusk, utvisning, skikkethet m.m.)
 • Påse at saker er rettmessig behandlet
 • Veilede ved varsling om kritikkverdige forhold (for eksempel mobbing, trusler, trakassering m.m)

Studentombudet kan IKKE:

 • Fatte vedtak i saker. Studentombudet har ingen beslutningsmyndighet
 • Ta part i en sak
 • Opptre som klage- eller ankeinstans for beslutninger og vedtak fattet av HINN
 • Instruere enhetene ved HINN om hvordan de skal behandle eller løse en sak

Er det noe du lurer på, men er usikker på hvem du skal henvende deg til? Ta kontakt med Studentombudet så skal jeg hjelpe deg på vei!

Relevant regelverk:

Flere lover og forskrifter som gjelder for høgskolens virksomhet finner du her.