Language: NOR | ENG

Profesjonsseminar - hva er det?

Hvordan er og oppleves profesjonsseminarene på grunnskolelærerutdanningen 5-10? Som lærerstudent håper å gi deg et godt svar på det i dette blogginnlegget. 

I forbindelse med praksis får vi studenter en oppgave vi skal svare på. Ofte knyttes oppgaven opp til praksisen, og da gjerne til hvordan praksisskoler fungerer eller løser noe. For eksempel har min gruppe tidligere sammenlignet praksisskolens årsplan i norsk og den nasjonale læreplanen i norsk. En slik oppgave skal resultere i et skriftlig notat og et muntlig framlegg.

Praksis første og andre studieår 

Det første studieåret var lærerrollen og lærerarbeidet hovedtema. Høstsemesterets oppgave handlet om observasjon av undervisnings- og læringsledelse. Vårsemesterets oppgave var knyttet til læreplaner. Noe av utbyttet vi skulle få i dette praksisåret handlet om observasjon som metode, lærerrollen, tilrettelegging for læring, deltakelse i andre fag og undervise med veiledning av praksisveileder i egne fag. Som du ser så er det mange spennende og viktige temaer vi var innom i løpet av første studieår.

Det andre studieåret er eleven og elevmangfoldet hovedtema. Høstsemesterets oppgave var knyttet til vurdering for læring. I vårsemesteret jeg nå er inne i skal oppgaven være knyttet til tilpasset opplæring. I dette praksisåret skal vi være innom elevmangfold, elevenes forutsetninger, elevvurdering, tilpasset opplæring, digitale læremidler, lov og planverk, kommunikasjon og relasjonskompetanse. I år skal vi dermed jobbe mer med selve eleven og hvordan vi skal møte de ulike elevene i klasserommet. Dette synes jeg er utrolig spennende! 

Selve profesjonsseminaret

I forkant av hver praksis får hvert praksisparti (en gruppe på 3-4 studenter) utdelt en praksisveileder fra høgskolen. Praksisveilederen er ofte læreren til en eller flere av studentene. Praksisveilederens oppgave er blant annet å besøke praksispartiet mens de er i praksis, samt veilede og hjelpe studentene med oppgaven til profesjonsseminaret. I tillegg er det en person studentene kan kontakte underveis om det skulle være noe. En praksisveileder har ofte flere partier med studenter. 

På selve profesjonsseminaret samles 3-4 praksispartier, der alle praksispartiene ofte har samme praksisveileder. Det er praksisveilederen som leder profesjonsseminaret, men studentene som står for innholdet. Praksislærerene er også med. Hvert praksisparti presenterer oppgaven sin, samt hvilke funn og erfaringer de har gjort. Hver gruppe avslutter med refleksjonsspørsmål knyttet til sin oppgave og tema som alle på profesjonsseminaret er med på å diskutere. Til slutt får man tilbakemelding fra praksisveileder og praksislærere.

Egne tanker om profesjonsseminarene

I begynnelsen var jeg veldig i tvil på hva profesjonsseminaret skulle gi meg, men jeg har blitt positivt overrasket. Det er veldig lærerikt å høre hva de andre praksispartiene har opplevd og erfart. I tillegg er det interessant å høre de ulike vinklingene de forskjellige gruppene har tatt på de ulike oppgavene. Det kan bli litt kjedelig i lengden å høre den samme teorien flere ganger, men samtidig så får du teorien presentert på forskjellige måter og knyttet til forskjellige problemstillinger. Så alt i alt har profesjonsseminarene gitt meg mye mer enn jeg skulle ha trodd!

Publisert: .