Language: NOR | ENG

Taushetsplikt

Erklæring om taushetsplikt er obligatorisk for studenter på folkehelsefag-, idrett-, lærer-, helse- og sosialfagutdanninger.

I følge forvaltningsloven § 13 plikter enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han gjennom sin stilling får vite om noens personlige forhold.

En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde, jamfør Lov om universiteter og høyskoler § 4-6.

Regler for yrkesutøvere på vedkommende livsområde er nedfelt i lover med relevans for den aktuelle utdanningen. Hvilke lover som gjelder ditt studie vil det bli informert om.

Erklæringen MÅ bekreftes av den enkelte student ved semesterregistrering på studentweb.

 Erklæringen innebærer:

  • at jeg har gjort meg kjent med bestemmelsene som gjelder yrkesutøvelse på fagfeltet knyttet til min utdanning, og plikter å overholde taushetsplikten etter gjeldende lover
  • at jeg er klar over at taushetsplikten gjelder etter at tjenesten eller arbeidet er avsluttet

Denne erklæringen fritar ikke studenten fra å underskrive erklæring om taushetsplikt på tildelt praksisplass/prosjekt.