Language: NOR | ENG

MRSA

Informasjon om krav til medisinsk testing finner du på nettsidene til  Samordna opptak.

Studenter som skal ha praksis eller klinisk undervisning ved sykehus, sykehjem og andre boformer med heldøgns pleie, plikter å gjennomgå undersøkelse for meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA). Kravet gjelder dersom du i løpet av de 12 siste månedene har arbeidet i helsevesenet eller vært innlagt på helseinstitusjoner i land utenfor Norden. Kravet til undersøking gjelder også dersom du i løpet av de siste 6 månedene på andre måter kan ha vært utsatt for smitte i Norge eller i utlandet.

Studenter i studier med nevnte praksisform MÅ bekrefte erklæring vedrørende MRSA ved semesterregistrering på studentweb.

Erklæringen innebærer at du må ta stilling til følgende spørsmål:

Har du de 12 siste månedene

  1. Fått påvist MRSA
  2. Bodd i samme husstand som MRSA-positive
  3. Hatt nær kontakt med MRSA-positive uten å benytte beskyttelsesutstyr
  4. Vært innlagt ved helseinstitusjon eller fått omfattende behandling i en helsetjeneste utenfor Norden
  5. Arbeidet som helsearbeider utenfor Norden
  6. Oppholdt deg i barnehjem eller flyktningeleir utenfor Norden
  7. Hatt kliniske symptomer på hud-/sårinfeksjon, kroniske hudlidelser eller innlagt medisinsk utsyr gjennom hud eller slimhinner, og samtidig opphold deg sammenhengende i mer enn 6 uker utenfor Norden

I tillegg må du ta stilling til om du

  1. Tidligere har (også utover 12 måneder) fått påvist MRSA, og i etterkant IKKE hatt tre negative kontrollprøver etter påvist MRSA

 Hvis du svarer JA på en eller flere av ovenstående punkter kan du IKKE bekrefte egenerklæringen i studentweb. Du har da ikke anledning til gå ut i praksis før du har lagt frem negative prøver på MRSA. Kontakt studieadministrasjonen på ditt fakultet snarest dersom dette er tilfelle.