Hvordan vurderes skikkethet

Hvordan vurderes skikkethet?

For å vurdere om en student er skikket eller ikke, er det utarbeidet spesifikke vurderingskriterier for lærerutdanningene og for helse- og sosialfagutdanningen. Disse finner du i Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Overordnet gjelder dette:

"En student som utgjør en mulig fare for liv, fysisk og psykisk helse, rettigheter og sikkerhet til de pasienter, brukere, barnehagebarn, elever, eller andre studenten vil komme i kontakt med under praksisstudiene eller under fremtidig yrkesutøvelse, er ikke skikket for yrket".

Løpende skikkethetsvurdering

Løpende skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studietiden. Den enkelte students skikkethet skal vurderes løpende både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet.

Særskilt skikkethetsvurdering

Den særskilte skikkethetsvurderingen igangsettes dersom høgskolen mottar en tvilsmelding for en student. Både lærere, medstudenter, praksisveiledere og andre som er i kontakt med studenten kan melde fra dersom en student har en atferd som gir grunnlag for tvil om skikkethet.

Tvilsmelding behandles av institusjonsansvarlig som utreder saken.

Ved begrunnet tvil om en student er skikket, fremmer institusjonsansvarlig saken for skikkethetsnemnda