Hvordan melde tvil om skikkethet

Hvordan melde tvil om skikkethet?

Høgskolen har tre institusjonsansvarlige for skikkethet. Disse tar imot tvilsmeldinger og sørger for videre saksbehandling:

Kontaktinformasjon:

  • Institusjonsansvarlig for helsefag: Liv S. Ødbehr
    E-post: liv.odbehr@inn.no Tlf.: 62 43 02 69
  • Institusjonsansvarlig for lærerutdanningene: Elin Bakke 
     E-post: elin.bakke@inn.no Tlf.: 62 51 76 32
  • Institusjonsansvarlig for sosialfag: Kristin Gardli.
    E-post: kristin.gardli@inn.no Tlf.: 61 28 83 62

Tvil om skikkethet meldes inn på dette skjemaet:

Saksbehandling videre

Institusjonsansvarlig for skikkethet har ansvar for å utrede og følge opp sakene som meldes inn vedrørende tvil om skikkethet. Hvis utvidet oppfølging og veiledning ikke medfører den nødvendige endring og utvikling hos studenten, skal institusjonsansvarlig fremme saken for høgskolens skikkethetsnemnd.  Skikkethetsnemnda lager innstilling til høgskolens klagenemnd med vurdering av studentens skikkethet, og om vedkommende bør utestenges fra utdanningen. Studenten har rett til å la seg bistå av advokat eller annen talsperson fra sak er reist i skikkethetsnemnda. Utgiftene til dette dekkes av institusjonen etter offentlig salærsats. Høgskolens klagenemnd fatter vedtak i saken. En student som blir funnet ikke-skikket, kan utestenges fra utdanningen i inntil 5 år. Vedtaket kan påklages til Felles klagenemnd. Vedtak om utestenging registreres i RUST (Register for utestengte studenter).