Sykdom eller gyldig fravær på eksamen

Dersom du er syk på eksamensdagen eller har annen gyldig grunn til ikke å ta eksamen, kan du få godkjent gyldig fravær. Med gyldig fravær bruker du ikke et forsøk, og du får anledning til å gå opp til kontinuasjonseksamen.

Hva er gyldig fravær?

Gyldig fravær må være dokumentert av studenten og kan bli godkjent på grunnlag av følgende:

  • Egen sykdom eller hos noen du har omsorgsansvar for
  • Fødsel
  • Dødsfall i nær familie.
  • Begravelse eller bisettelse i nær familie eller hos andre du har et nært forhold til
  • Andre tungtveiende grunner utenfor din kontroll.

 Private reiser, jobbrelatert fravær o.l. ansees ikke som gyldig fravær ved eksamen.

Frist for å levere dokumentasjon

Dokumentasjon skal leveres til høgskolen så raskt som mulig, og senest innen tre virkedager etter eksamen.  Dersom fristen går ut på en helgedag, blir den forlenget til neste virkedag.
Hvis du ikke leverer dokumentasjon på fravær innen fristen blir eksamen registrert som et tellende forsøk.

Gyldig dokumentasjon

Gyldig dokumentasjon er legeattest, bekreftelse på fødsel/termin eller tilsvarende. Legeattester må ha underskrift og stempel fra legen for å være gyldig. Det må gå klart fram av attesten at du var syk på eksamensdagen. Blir du syk i løpet av eksamensgjennomføringen og dermed må avbryte eksamen må legeerklæringen være datert på eksamensdagen for å være gyldig.

Hvor leveres legeattesten

Lever eller send skjemaet med dokumentasjon til fakultetet som er ansvarlig for emnet eller ditt kontaktpunkt. Legeattester inneholder sensitiv informasjon og skal derfor ikke sendes på e-post.

Ikke møtt/ikke levert besvarelse

Dersom du ikke møter på eksamen, blir du registrert som ikke møtt og har brukt ett eksamensforsøk. Det samme gjelder om du ikke leverer besvarelse (digital eksamen, hjemmeeksamen, mappevurdering og lignende) innen eksamenstiden.

 Studenter som ikke møter ved eksamen eller ikke leverer besvarelse uten gyldig grunn får ikke gå opp til kontinuasjonseksamen, men må vente til neste ordinære eksamen avvikles.