Sensur

Sensur reguleres av bestemmelsene i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet, kapittel 7

Sensurfrist

Sensurfrist er 3 uker fra eksamensdagen. For masteroppgaver og større selvstendig arbeid over 25 studiepoeng er sensurfristen 6 uker.

Det kan gjøres unntak for enkelteksamener.

Sensuren vil bli kunngjort i Studentweb innen kl 16 den aktuelle dagen.

Karaktersystemet - generelle, kvalitative beskrivelser

Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier

A

 

Fremragende

 

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

B

 

Meget god

 

Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.

C

 

 God

 

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.

D

 

Nokså god

 

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.

 E

 

 Tilstrekkelig

 

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.

F

 

Ikke bestått

 

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet