Oppmelding og avmelding

Oppmelding til eksamen reguleres av Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet §§ 6-5 og 6-6

Oppmelding til eksamen

Oppmelding til eksamen skjer automatisk i Studentweb når du kontrollerer og eventuelt oppdaterer utdanningsplanen din i forbindelse med semesterregistreringen.

Hvis du skal ta kontinuasjonseksamen, ta ordinær eksamen på nytt eller ta eksamen i emner utenfor utdanningsplanen, må du melde deg opp til vurdering i Studentweb. Ønsker du tilgang til Canvas må du også melde deg til undervisning i emnet i Studentweb.

For å få avlegge eksamen må alle obligatoriske arbeidskrav og forkunnskapskrav være godkjent og bestått. Semesteravgift for inneværende semester må være betalt før du kan avlegge eksamen.

Oppmeldingsfrist

Frist for å melde seg opp til eksamen:  1. oktober i høstsemesteret og 1. mars i vårsemesteret.

UNNTAK: Ved studiested Elverum, er oppmeldingsfristen én måned før eksamensstart. Her er det egne rutiner for oppmelding etter 1. oktober og 1. mars.

UNNTAK: Ved studiested Lillehammer er oppmeldingsfrist til kontinuasjonseksamen 1 måned før eksamensstart. For ordinære eksamener som arrangeres før 1. oktober i høstsemesteret og før 1. mars i vårsemesteret, er oppmeldingsfristen 1 måned før eksamensstart.

Avmelding fra eksamen

Avmelding gjøres i Studentweb.

Avmeldingsfrist

Frist for avmelding er 14 dager før eksamensdato.

Antall eksamensforsøk

Du har mulighet til å melde deg opp til eksamen i et emne maksimum tre ganger. Høgskolen kan ved spesielle anledninger gi dispensasjon for et fjerde eksamensforsøk. Det må søkes spesielt om dette. For praksis gjelder egne regler.

Det regnes som ett eksamensforsøk dersom du unnlater å melde deg av innen avmeldingsfrist, dersom du ikke møter til eksamen og heller ikke leverer gyldig legeattest innen 3 virkedager. Det samme gjelder dersom du trekker deg under eksamensavviklingen eller leverer blank besvarelse.

Hvilken karakter gjelder?

Dersom du avlegger eksamen på nytt vil den beste karakteren gjelde.