Begrunnelse og klage

I henhold til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet har du både rett til å få begrunnelse og til å klage over eksamensresultatet, jfr. § 7-4 og § 7-5.

Begrunnelse for karakterfastsetting

Krav om begrunnelse må fremsettes innen en uke fra karakteren blir kunngjort. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter, må krav om begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

Krav om begrunnelse for karakterfastsetting rettes til sensor i henhold til informasjon som fremgår om emnet i Canvas.

Klage over karakterfastsetting

Klage over karakterfastsetting må fremsettes skriftlig innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort. Dersom du har bedt om begrunnelse for karakteren eller har klaget over formelle feil ved eksamen, løper klagefristen fra den dagen du mottar begrunnelsen eller avgjørelsen på klagen over formelle feil. Resultater ved muntlig eksamen, praksisopplæring eller andre typer eksamener som ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages.

Ved ny sensur benyttes nye sensorer. Disse kjenner ikke til din opprinnelige karakter og får ikke innsyn i en eventuell begrunnelse for fastsettelse av karakteren.  Vær oppmerksom på at klagesensur kan føre til nedsettelse av karakter. Dersom klagesensorene setter en karakter som avviker 2 karakterer eller mer fra opprinnelig karakter skal det gjennomføres en ny vurdering. Den nye vurderingen gjøres av klagekommisjonen og opprinnelig kommisjon i fellesskap. Karakteren fra klagesensur er endelig og kan ikke påklages til ny vurdering, jfr. lov om universiteter og høgskoler § 5 – 3 pkt. 6.

  • Dersom du klager over karakterfastsettelse etter at vitnemålet er utstedt må dette returneres før klagen kan behandles.
  • Det er ikke 3 uker sensurfrist på ny sensur etter klage. Svar eller foreløpig svar skal foreligge innen 4 uker etter utløp av klagefrist.  
  • Klagen kan trekkes så lenge det ikke er fattet nytt karaktervedtak.
  • Du kan be om begrunnelse for karakterfastsetting etter klage.
  • Det er individuell klagerett på gruppeeksamen. Eventuell endring av karakter gjelder kun den eller de som har klaget.

Klage over eksamensresultat ( skjema). 

Vær oppmerksom på at dersom en student har fullført et studieprogram og klager på karakterfastsettelsen i et emne, skal vitnemål ikke utdeles før klagen er avgjort. Dersom vitnemålet er utstedt, skal en eventuell klage på karakterfastsettelsen ikke behandles før studenten har returnert vitnemålet. Se Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet § 9-1., pkt.8.

Klage over formelle feil ved eksamen

Den som har vært oppe til eksamen eller prøve, kan klage over formelle feil innen tre uker etter at han eller hun er eller burde vært kjent med det forhold som begrunner klagen. Hvis det er begått feil som kan ha hatt betydning for kandidatens prestasjon eller bedømmelsen av denne, skal sensurvedtaket oppheves. Hvis feilen kan rettes opp ved ny sensur av innleverte arbeider, foretas ny sensurering. I motsatt fall holdes ny eksamen eller prøve med nye sensorer. Karakterfastsetting ved ny sensurering etter denne paragraf kan påklages i henhold til § 7-5.