Language: NOR | ENG

Tilrettelegging

Har du behov for tilrettelegging? 

Ved Høgskolen i Innlandet ønsker vi å legge forholdene til rette for en god studiehverdag for alle. Studenter som har funksjonsnedsettelse av midlertidig eller varig art, nedsatt syn eller hørsel, kronisk sykdom, dysleksi eller plager som medfører en ulempe i studiesituasjonen kan få individuell tilrettelegging i studiehverdagen og til eksamen.

 

Ta kontakt med studieveileder på ditt studieprogram dersom du har behov for tilrettelegging eller har spørsmål. Vi anbefaler at du tar kontakt så tidlig som mulig, gjerne før studiestart.

 

Mulige tilretteleggingstiltak

Individuell tilrettelegging skal ta utgangspunkt i din situasjon og hva som kan være til hjelp for deg. Tilretteleggingen kan ikke gå på bekostning av faglige krav, men vurderes ut ifra hva som er mulige løsninger for deg i ditt studium. Noen eksempler på tiltak:  

Tilrettelegging ved eksamen

Eksempler på tilrettelegging av eksamen kan være utvidet eksamenstid, bruk av hjelpemidler som ergonomisk utstyr, ordbok, tilpasning av arbeidsplass, opplesing av oppgaven, bruk av spesialrom på studiestedet, endring av eksamensordning m.m. Les mer om tilrettelegging av eksamen.

Lydbøker gjennom Norsk lyd og blindeskriftsbibliotek

NLB- Biblioteket for lyd og punkt er et bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til blinde, svaksynte og andre som har vansker med å lese trykt tekst. Tilbudet er gratis og gjelder for studenter ved universitet, høgskole og fagskole. Nedsatt syn, dysleksi, ADHD og andre funksjonsnedsettelser som gir lesevansker, gir lånerett hos NLB.

Pensum på lydbok

For BA-studenter med ulike typer lesevansker tilbyr NLB og HINN som et pilotprosjekt våren 2021 pensum som lydbok. Mer informasjon om pilotprosjektet og påmelding.

Ekstra stipend

Studenter som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan få ekstra stipend. Ordningen gjelder også studenter med dysleksi. Se Lånekassen for mer informasjon. 

Individuell utdanningsplan

En individuell utdanningsplan innebærer at du bruker lenger tid enn normert på studiet ditt. Ta kontakt med ditt fakultet for å få vurdert om dette er mulig på ditt studium.

Mentor

Dette er fortrinnsvis et tilbud til studenter som har utdanningsstøtte gjennom NAV. Ta kontakt med din saksbehandler i NAV om dette tilbudet.

Tegnspråktolk og skrivetolk

Har du behov for tegnspråktolk eller skrivetolk ta kontakt med NAV Tolketjenesten

Tekniske hjelpemidler i studiet

Har du behov for tekniske hjelpemidler i studiet kan du ha kontakt med NAV Hjelpemiddelsentralen i ditt fylke.

Tilgang for førerhund

Førerhund har lovfestet rett til å være med inn i bygg, på lesesaler, kantine osv. 

Rådgiver- og psykologtjeneste

Som student kan du oppleve ulike utfordringer og problemer du ikke klarer å løse på egenhånd. Studentsamskipnaden Helse (SINN Helse) tilbyr rådgiver- og psykologtjenester for studenter med behov. Les mer om SINN Helse

Studentprester

Studentprestene tilbyr samtaler til alle uansett tro og livssyn. Studentprestene tilbyr også samtalegrupper om sorg og livsmestring, og arrangerer labyrintvandringer. Les mer om studentprestene.