Language: NOR | ENG

Studierett

Når du har akseptert tilbud om studieplass, har du studierett i henhold til normert studietid for det aktuelle studieprogrammet du er tatt opp til.

Studieretten gir deg rett til å delta i all undervisning og vurdering i det studieprogrammet du er tatt opp til.

Vilkår for å beholde studieretten
For å beholde studieretten må du betale semesteravgift, bekrefte utdanningsplanen og/eller registrere deg hvert semester innen gjeldende frister.

Utvidet studierett
Dersom du er forsinket i studiene i forhold til normert tid, beholdes studieretten i inntil ett år i tillegg. I særlige tilfeller kan studieretten utvides ytterligere, etter søknad fra studenten.
Søknadsskjema for det finner du her.

Opphør av studierett
Studieretten opphører automatisk når:

  • Du selv bekrefter at du trekker deg fra studieprogrammet
  • Studiene er fullført og vitnemål eller karakterutskrift er utstedt
  • Du ikke betaler semesteravgift, ikke bekrefter utdanningsplan og/eller registrerer deg innen gitte frister.

Tap av studierett
Du kan miste studieretten i følgende tilfeller:

  • Du har overskredet den fastsatte grensen for normert og utvidet tid
  • Du har brukt opp dine forsøk til eksamen eller praksisperiode
  • Du har ikke avlagt og bestått eksamen i løpet av siste studieår i henhold til gjeldende studieplan.
  • Du fremlegger ikke på forespørsel originaldokumenter som er grunnlaget for opptak til studieprogrammet
  • Du ikke møter opp ved studiestart på studieprogram der dette er påkrevd