Language: NOR | ENG

Permisjon

Du kan søke om permisjon fra ditt studieprogram.

Retten til permisjon er regulert i HINNs studieforskrift. Permisjon kan innvilges på ett av følgende grunnlag:

  • fødsel/adopsjon
  • omsorg for barn
  • førstegangstjeneste
  • sykdom
  • studentpolitiske verv
  • andre særskilte grunner

Permisjon innvilges normalt for inntil ett år om gangen. I særskilte tilfeller kan permisjon innvilges ut over ett år.

Hvordan søke permisjon?

Du søker permisjon ved å fylle ut  søknadsskjemaet som du finner her. Grunnlaget for søknaden må være dokumentert, og dokumentasjonen skal vedlegges søknaden. Krav til dokumentasjonen finner du på baksiden av søknadsskjemaet.

Når kan du søke?

Du kan søke om permisjon hele året. Det innvilges ikke permisjon med tilbakevirkende kraft lengre enn inneværende studieår.

Rettigheter i permisjonsperioden

Dersom en student ønsker å ta enkelteksamener i sin permisjonstid, må det betales semesteravgift for det aktuelle semesteret.

En student som har fått innvilget permisjon, skal så langt det er mulig få gjenoppta studieprogrammet på det tidspunktet som er angitt ved innvilgelsen.

Reservert studieplass

Dersom du er ny student og ikke skal begynne på studiet i det semesteret du har fått opptak (grunnet innkallelse til militærtjeneste, fødsel, adopsjon aller andre særskilte grunner), må du innen tre uker etter tilbudt plass søke om reservert studieplass til året etter.