Utvikling og forskning

Utvikling handler om forbedring av praksis og utvikling av NAVs tjenester ved samarbeid gjennom forskning og utdanning. HINN skal være med å utvikle utdanninger og studier som er relevante for NAV for morgendagens ansatte og samarbeidspartnere, for ansatte i NAV og for ledere i NAV.

 

Relevante utviklingsprosjekter:

  • "Praksisstudier i NAV"  - et prosjektsamarbeid mellom sosionomstudiet ved Høgskolen i Lillehammer og NAV Oppland. Arbeidsnotat nr. 218 / 2017: Av Hanne Glemmestad,  Høgskolen i Lillehammer og Mari-Anne Øyhaugen, Høgskolen i Lillehammer og Anne Marit Sand, NAV Oppland
  • «Digital ledelse for synergier mellom  brukermøter og digitale kanaler» 
    En prosjektgruppe bestående av forskere fra både HiNN i Lillehammer og Rena, Svein Bergum (leder), Inge Hermanrud og Jens Petter Madsbu fikk våren 2017 FOU-midler fra NAV. Prosjektets hovedformål er å utvikle  ny kunnskap om hva som er kritiske suksessfaktorer i implementeringen av NAVs målsettinger om mer digitale servicerelasjoner. Videre, å frambringe ny kunnskap for å videreutvikle kanalstrategien overfor lokale forhold og  brukerønsker.
  • Å skrive om egen praksis; En studie av arbeidskrav levert av studenter ved  videreutdanningen Veiledning i NAV 2016-2017. Bokkapittel av Eli Skjeseth  i «Praksisnær undervisning», redigert av Lene Nyhus, Randi Røthe og Yngve Nordkvelle. Boka er under utarbeiding og skal gis ut på  Fagbokforlaget.
  • Tverrsektoriell ledelse: For deltakere på nasjonale nettverkskonferanser i prosjektet «NAV veiledere inn i videregående skole». Med utgangspunkt i dette arbeidet skal det på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og  Utdanningsdirektoratet lages et skriftlig kunnskapsgrunnlag for tverrsektoriell ledelse basert på innholdet i seminarrekken. Prosjektleder/faglig ansvarlig: Eli Skjeseth

Pågående forskningsprosjekter:

Nedenfor er forskningsprosjekter ved Høgskolen med NAV-relevante temaer beskrevet:

Innvandrere som ressurs i mindre kommuner
Utgangspunktet for prosjektet er et ønske om å forbedre integreringsarbeidet av flyktninger i mindre kommuner. Målet er å utvikle modeller for samskaping og brukerinvolvering i distriktskommuner, og gjennom dette bidra til å øke antall sysselsatte og forbedre den øvrige integreringen av flyktninger i lokalsamfunnet. Det vil bli gjennomført intervju i tre mindre kommuner av innvandrere som er i avslutningen av introduksjonsprogrammet, arbeidsgivere og representanter for hjelpeapparatet.  
Finansieres av fylkesmannen i Oppland og NAV FoU midler.
Prosjektmedarbeidere: Rolf Rønning (leder), Mari Bjerk (ØF), Trude Eide (ØF), Maria Røhnebæk, Liv Johanne Solheim

Digital ledelse for synergier mellom brukermøter og digitale kanaler
Prosjektet ønsker å belyse hva som er suksessfaktorer og utfordringer ved implementering av Navs kanalstrategi med vekt på kanalsynergier, ledelsesforutsetninger, brukerdialog og vurdering av behov for lokale tilpasninger.
Finansieres av NAV FOU-midler.
Prosjektmedarbeidere: Svein Bergum (leder), Inge Hermanrud, Jens Petter Madsbu, Bernt Sofus Tranøy

Samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet
Hedmark og Oppland ligg lavest på oppfølging av innvandrere. 1. fase: Kartlegge landskapet når det gjeld samarbeid. 2. fase: Prøve ut nye samarbeidsmodeller. Et samarbeidsprosjekt mellom læringssentra, lokale Nav kontor i Gjøvik, Lillehammer, Ringsaker og Hamar, samt NAV Oppland og Hedmark, FM i Oppland, NHO Innlandet og IMDI indre øst.
Finansiering: FARVE-midler ut 2017).
Prosjektmedarbeidere: Trude Eide, Maria Røhnebæk

Rekruttering og inkludering av innvandrere med fluktbakgrunn – et dypdykk i arbeidsgiverperspektivet.
Formål: Undersøke hva som motiverer og hva som hindrer arbeidsgivere ift. å rekruttere og tilrettelegge for arbeidsinkludering – og hvordan få til gode samarbeidsmodeller mellom NAV, arbeidsgiver og partene i arbeidslivet.
Oppdragsgiver NAV FOU (2016-17).
Prosjektmedarbeidere: Trude Eide, Maria Røhnebæk

Meningen med arbeid for mennesker med utviklingshemming, eller nedsatt arbeidsevne
Prosjektet angår meningen med arbeid for mennesker med utviklingshemming, eller nedsatt arbeidsevne.  De fleste mener i dag at arbeid i hovedsak har positiv betydning for alle mennesker. Men det har vært lite forskning på hva deltakelse i arbeidslivet betyr for mennesker med utviklingshemming, eller nedsatt arbeidsevne. Derfor har prosjektet som mål å dokumentere arbeid og mening ut i fra målgruppens egne synspunkter på det å arbeid i vernede bedrifter, eller i ordinært arbeidsliv. Metoden er at en forskningsleder fra Høgskolen samarbeider med en liten gruppe medforskere fra målgruppen selv som innhenter informasjon, analyserer og presenterer forskningsfunnene. Det vil bli gjennomført intervjuer, samtaler og dokumentasjon i form av bilder.

Prosjektet går over tre år (2018-2020) og inngår i et nasjonalt og internasjonalt samarbeidsprosjekt, «Nye måter å tenke arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming» med samarbeidspartnere ved NTNU, HSN, UiT og Universitetet på Island. Samarbeidsprosjektet ledes av Hege Gjertsen, Institutt for vernepleie ved UiT, avdeling Harstad. 

Finansiering: Norges forskningsråd.
Prosjektmedarbeidere: Frank Jarle Bruun (leder).

 

Gjennomførte FOU-prosjekt

Forskjeller mellom kommuner i utbetaling av sosialhjelp.
En studie i seks kommuner av praktisering av skjønn i saksbehandling og på organisering av kontoret og de ulike arbeidsoppgavene i Nav. Prosjektmedarbeidere: Liv Johanne Solheim (leder), Tina Billbo, Trine Løvold Syversen, Hanne Glemmestad og Ørjan Mydland. Oppdragsgiver: kommunene i NAV Nord Gudbrandsdal og AVdir

Arbeid først – ambisjon eller illusjon?
Tema: Hva slags kompetanse Nav-medarbeidere trenger for å drive arbeidsrettet brukeroppfølging i samarbeid med arbeidslivet.
Oppdragsgiver: Farve 2012.
Prosjektmedarbeidere: Liv Johanne Solheim (leder), Line Kristiansen, Torild Schulstok, Hanne Glemmestad.

Social factors contributing to sickness absence (SOFAC).
Svensk-norsk prosjekt – samarbeid med Karlstads Universitet og Karolinska Institutet.Tema: Hvordan de sykemeldte forklarer årsakene til sykefravær, hvordan de opplever å være sykemeldt og hvordan de ser på utsiktene til å komme i jobb igjen.
Oppdragsgiver: NFR – 3-årig prosjekt – Østlandsforskning prosjekteier.
Prosjektmedarbeidere: Rolf Rønning (leder), Vegard Johansen(ØF), Liv Johanne Solheim, Kari Batt-Rawden (ØF).

Saksbehandlingspraksis ved lovanvendelse og skjønnsutøvelse etter lov om sosiale tjenester i NAV
Billbo, T., & Glemmestad, H. (2014).  (Arbeidsnotat nr. Nr. 201/2014). Høgskolen i Lillehammer. Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/219226

NAV-piloten i Nord-Gudbrandsdal: En statusrapport
Syversen, T. L. (2008). (Forskningsrapport nr. nr 135/2008). Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer. Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/144883

NAV kontorene i Nord Gudbrandsdal: Organisatoriske rammer for sosialtjenesten
Syversen, T. L. (2014).  (Arbeidsnotat nr. nr. 200/2014). Lillehammer: Høgskolen i Lillehammer. Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/218758

 

PhD-avhandlinger

Maria Røhnebek (PhD  Univsersitetet i Oslo - 2014). Tittel: «Standardized Flexibility. On the role of ICT in NAV». Tema: Hvordan IKT former arbeidspraksisen i frontlinja i organisasjonen i NAV. Stikkord: Standardisert fleksibilitet: press mot individualisering samtidig med standardiseringa som skjer gjennom digitaliseringa.

Marit Engen: PhD-avhandling (Karlstads Universitet våren 2016). Tittel: “Frontline employees as participants in service innovastion processes – Innovation by Weaving». Tema: Medarbeidernes rolle i innovasjonsprosesser (medarbeiderdrevet innovasjon). Sentrale spørsmål som studeres er hvordan frontansatte utvikler ny kunnskap og ideer, og hva som skal til for at denne kunnskapen skal bli del av innovasjonsprosesser i organisasjoner. Et av hovedfunnene er at mellomlederen har en sentral rolle for å virkeliggjøre frontansatte som aktive bidragsytere i innovasjon.

Marit Godeseth (PhD – Karlstads Universitet - avslutning 2017). Foreløpig tittel: «Språkspill møter språkspill – en språkfilosofisk tilnærming til ivaretakelse av klienten perspektiv i sosialt arbeid». Tema: utgangspunkt i prosjektet «Sosialkontoret som verksted for selvtillit». Avhandlingas overordna siktemål: å argumentere for verdien av å lytte til informantenes beretninger med fokus på deres «språk i bruk».

 

Artikler

Nordby, H., Rønning, R., & Tellnes, G. (red.). (2011). Social aspects of illness, disease and sickness absence. Oslo: Unipub.

Ohnstad, B. (2011). Velferd, rettssikkerhet og personvern. Bergen: Fagbokforlaget.

Syversen, T. L. (2011). Det lokale Nav-kontor: partnerskap i velferd. I K. Fossestøl & T. A. Andreassen (red.), NAV ved et veiskille: organisasjonsendring som velferdsreform (s. 209 - 239). Oslo: Gyldendal akademisk.

Mikkelsgård, K. A., Granerud, A., & Høye, S. (2014). People with mental illness returning to work: A qualitative evaluation of a Norwegian project. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 21(3), 172-180. doi: 10.3109/11038128.2014.882981 http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3109/11038128.2014.882981?needAccess=true

Røhnebæk, M. (2016). Fra bakkebyråkrati til skjermbyråkrati. Tidsskrift for velferdsforskning, 19(04), 288-304. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2016-04-01 http://www.idunn.no/tidsskrift_for_velferdsforskning/2016/04/fra_bakkebyraakrati_til_skjermbyraakrati

Masteroppgaver

Ebrahimi, A. (2013). Koordinering i offentlig forvaltning : en studie av NAV-reformen og samhandlingsreformen.  Masteroppgave i Public Administration, Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer.  

Galaaen, N. H. (2017). HKI i NAV : en translasjonsteoretisk studie av NAVs medarbeiderundersøkelse.  Masteroppgave, Høgskolen i Innlandet, Lillehammer. Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2457657

Glemmestad, H. (2011). Sosialt arbeid i en ny tid: hvordan forstå sosialt arbeids rolle i NAV kontoret.  Masteroppgave innen velferdspolitikk, Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer. Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/145107

Hagelund, I. Ø. (2009). Valg av ledelsesmodell ved NAV-etablering : en oversettelsesteoretisk studie av ledelsesmodellkomponenten ved to NAV-kontor.  Masteroppgave, Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer. Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/144993

Holager, H. M. (2014). En refleksjon over refleksjonens plass i sosialarbeiderens virke i NAV.  Masteroppgave, Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer. Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/277503

Kristiansen, L. (2013). Veiledningssatsingen i NAV Oppland.  Masteroppgave i Public Administration, Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer.  

Mikkelsgård, K. A. (2013). Deltakererfaringer fra samarbeidsprosjektet mellom NAV, 1. og 2. linjetjenesten: “Arbeid, rus og psykisk helse” : En formativ evaluering i brukerperspektiv.  Masteroppgave psykisk helsearbeid, Høgskolen i Hedmark, Elverum. Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/132578

Mutamba, C. (2010). Acquiring a job and friends after resettlement : what is the experience of non western refugee immigrants in contact with NAV officials, their social network and the integration process in Lillehammer municipality?  Masteroppgave i velferdsforvaltning, Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer.  

Myrvold, S. : (2018): Relasjonens betydning for ungdom med psykiske lidelser i samtaler med Nav.» Høgskolen i Innlandet, Lillehammer

Nes, V. A. (2012). Utvikling av økonomisk sosialhjelp fra etableringen av NAV og frem til idag. Sett i lys av intensjonen i NAV reformen med å få flere i arbeid og aktivitet og færre på sosialhjelp.  Master of public administration, Høgskolen i Hedmark, Rena. Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/132427

Nyhuus, K. H., & Thorsen, T. (2007). Partnerskap : intensjon og virkelighet i NAV reformens velferdskontor.  Masteroppgave, Karlstads Universitet; Høgskolen i Hedmark, Karlstad. Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/132374

Randgaard, E. K. (2017): «NAV kontaktsenter – de usynlige veilederne» Høgskolen i Innlandet, Lillehammer

Ringdal, A.-H., Smedsrud, L., & Høgskolen i, I. (2017). Digitalisering av oppfølgingsarbeidet i NAV : fra lineær til smart oppfølging. Høgskolen i Innlandet, Lillehammer. Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2457406

Skjønberg, T. (2017). Hvordan fungerer tiltakene til NAV.  Masteroppgave, Høgskolen i Innlandet, Rena. Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2440436

Standal Bergli, A. (2017). To organisasjoner i en som til dels styrer mot ulike mål.  Masteroppgave, Høgskolen i Innlandet, Rena. Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2438116

Strøm, V. (2015). Behovsvurderinger, bakkebyråkrater og mestringsstrategier : om hvilke mestringsstrategier NAV-ansatte benytter i arbeidet med behovsvurderinger og hvilke konsekvenser dette kan få. Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer. Hentet fra https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2374642

Stø, J. T. (2010). NAV-reformen: en case-studie av fylkesleddets utformingsprosess.  Masteroppgave i Public Administration, Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer.  

Valestrand, V. P. (2012). Mitt møte med NAV: brukerstemmene : variasjoner over et tema.  Masteroppgave i velferdsforvaltning, Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer.  

van der Burg, D. (2018): NAV-veiledere i møte med unge som får diagnosen lett psykisk utviklingshemming» Høgskolen i Innlandet, Lillehammer

Waagen I. (2017): «Unge stønadsmottakere sin vei ut i ordinært arbeid med hjelp fra attføringsbedrifter» Høgskolen i Innlandet, Lillehammer