Om samarbeidet mellom HINN og NAV

Modell for innovasjon og læring

Høgskolen i Innlandet samarbeider med Arbeids- og velferdsdirektoratet for å utvikle et konsept for kunnskapsutvikling i NAV. Samarbeidet er toveis ved at det gjennom prosjektene opparbeides «bransjekunnskap» og kontakt med et praksisfelt, som igjen gir økt kunnskapsutvikling i NAV og ved høgskolen.

Kunnskapsutvikling forstås bredt, ved at det dreier seg om samarbeid om forskning og utvikling av kompetanse i virksomheter. Både forskning og kompetanseutvikling vil kunne danne grunnlaget for ulike former for utviklingsarbeid, som går på å tilrettelegge for refleksjon, læring, utvikling og forbedring av praksis i NAV.

En helhetlig modell for samarbeidet, kobler forskning og utvikling, kompetanseutvikling og utvikling av praksis i arbeids- og velferdssektoren inn i rammen organisatorisk læring med mål om å bidra til innovasjon i NAV.

Tre sentrale fagområder ved høgskolen definerer hovedprofilen for samarbeidet mellom høgskolen og NAV, og er fagområder som er sentrale for å styrke NAV-organisasjonen sine målsettinger om å få flere over i arbeid.
De tre fagområdene er:

  • Tjenesteinnovasjon
  • Organisasjon og ledelse
  • Veiledning
Organiseringskart NAV-samarbeid

Samarbeidet bygger på en tverrfaglig modell med fagkompetanse fra tre fagavdelinger ved Høgskolen i Innlandet: Avdeling for pedagogikk og sosialfag, Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap og Avdeling for samfunnsvitenskap.

I tillegg er også forskningssentrene Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT) og Senter for barn og unges kompetanseutvikling (BUK) involvert.