Råd for samarbeid med arbeidslivet

Det er et mål for Høgskolen i Innlandet å utvikle en sterk sammenheng mellom utdanning, forskning og utviklingsarbeid og arbeidsliv. 

Formålet med Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA) er å styrke og strukturere høgskolens samarbeid med arbeidslivet, for å sikre at forskningsaktiviteten og studieporteføljen utvikles i tråd med samfunnets behov, og bygger på et relevant og oppdatert kunnskapsgrunnlag. RSA skal bidra til at høgskolens betydning for samfunns- og arbeidsliv blir videreutviklet og mer synlig.

Mandat

  • RSA er et rådgivende organ som skal gi råd og innspill i overensstemmelse med formålet
  • RSA skal utvikle en handlingsplan for samarbeidet mellom HINN og arbeidslivet, med forankring i høgskolens overordnede strategi og planer
  • RSA skal arbeide for å etablere allianser som støtter høgskolens mål og strategier

Funksjonstid og møtefrekvens

Rådet er oppnevnt for perioden 2018-2019. Det legges opp til en møtehyppighet på 2 møter pr. år med mulighet for supplerende møter etter behov.

Medlemmer

Interne

Rektor, viserektor, prorektor samfunnskontakt, to studentrepresentanter.

Eksterne 

  • Fylkesmannen i Innlandet
  • Fylkesordføreren i Oppland
  • Fylkesråd i Hedmark
  • Direktør NHO Innlandet
  • Direktør Innovasjon Norge Innlandet
  • Leder/ distriktssekretær fra LO Hedmark og LO Oppland
  • Direktør for Kommunenes sentralforbund Hedmark/Oppland