Studietilbud og masteroppgaver

Studietilbud

Medlemmer i satsingsområdet er involvert i følgende studietilbud med spesiell innretning mot utdanning og diversitet:

Grunn-, etter- og videreutdanningstilbud:

Årsstudium i samfunnsfag 

Kompetanse for kvalitet, Andrespråkspedagogikk

Kompetanse for mangfold

Flerkulturell praksis i barnehagen

 

Utdanning på masternivå:

Master i tilpasset opplæring

Master i digital kommunikasjon og kultur

Master i kultur- og språkfagenes didaktikk

 

Utdanning på PhD-nivå:

PhD i profesjonsrettede lærerutdanningsfag

 

Øvrige studietilbud:

Norsk språk og kultur for internasjonale studenter

 

Masteroppgaver

En rekke mastergradsarbeid er avlagt innenfor fagområdene til det strategiske forskningsområdet Utdanning og diversitet i perioden 2007-2015: 

2007

Gustavsen, Ann M. Sosial kompetanse i et flerkulturelt perspektiv: En sammenlikningsstudie av minoritetsspråklige og majoritetsspråklige elevers kompetanse i norsk ungdomsskole. Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/132644

 

Obel, Lise Skoug. «Å få det inn under huden, rett og slett!»: Hvordan er intensjonene og forutsetningene for flerkulturell pedagogikk i tre barnehager. En kvalitativ undersøkelse av tre barnehager med etniske norske barn og etniske minoritetsbarn. Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/132731

 

Thorsteinsen, Janne. Tilpasset opplæring for minoritetsspråklige elever. Master i tilpasset opplæring.

 

2008

Monsen, Marte. Kommunikativ funksjonalitet kontra formell korrekthet: ordforrådsrikdom og leksikalske og formelle feil i besvarelser til Norskprøve 3 for voksne innvandrere. Master i kultur- og språkfagenes didaktikk. http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/132300

 

Vik, Stine E. Tilpasset opplæring i et danningsperspektiv: Operasjonalisering av tilpasset opplæring, med fokus på overbevisning og overtalelse i læreres språklige formidling i klasserommet. Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/132656

 

2009

Aghdam, Manijeh Fatollahzadeh. Samarbeid mellom skole og foreldre med minoritetsbakgrunn: Hvilke faktorer fremmer eller hindrer et godt samarbeid mellom skole og foreldre med minoritetsbakgrunn? Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/132672

 

Alvik, Therese. Hvordan benytter lærerne det språklige og kulturelle mangfoldet som en ressurs i norskundervisningen? Master i tilpasset opplæring.

 

Baardseth, Anne. En førsteklasse i Namibia: Hvordan anerkjenner skolen elevenes sosiokulturell bakgrunn? Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/132662

 

Eriksen, Liv Agnes. «Repeat after me»: Hvordan møter lærerne førstetrinnselever som ikke behersker undervisningsspråket? En casestudie fra to førsteklasser og deres lærere i Namibia. Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/132654

 

Evensen, Tone. Hvorfor kommer de ikke? Minoritetsspråklige foreldres erfaringer med hjem-skole-samarbeid i lys av teorier om makt og anerkjennelse. Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/132729

 

Nærlie, Kari I. «If I had been more intelligent»: Anerkjennelse og identitet: Anerkjennelsens betydning for identitetsutviklinga til elever som skifter undervisningsspråk i løpet av skolegang. Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/132664

 

Tomas, Sandra Elisabeth. Minoritetsspråklige barns medvirkning i barnehagen, hvem blir sett og hørt. Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/132715

 

2010

Aghdam, Manijeh Fatollahzadeh. Samarbeid mellom skole og foreldre med minoritetsbakgrunn: Hvilke faktorer fremmer eller hindrer et godt samarbeid mellom skole og foreldre med minoritetsbakgrunn? Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/132672

 

Hugo, Bente B. Sammen skal vi klare det!: I hvilken grad får minoritetsspråklige foreldre muligheter til å bli myndiggjort i møtet med skolen gjennom et gitt opplegg for lese- og skriveopplærings, sett i lys av teori om anerkjennelse, makt og sosialisering? Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/132696

 

Løken, Gro. Motivasjon og fullføring: Hvilken betydning har minoritetsspråklige elevers livsverden for motivasjon og fullføring av norsk videregående skole? Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/132694

 

2011

Aukrust, Nina. Anerkjennelse av minoritetsspråklige barn i barnehager i rurale strøk: En kvalitativ studie av betingelser for anerkjennelse. Master i tilpasset opplæring

 

Dickinson, Heidi. Samarbeid mellom PPT og skole: For tilrettelegging av opplæring for minoritetsspråklige elever. Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/132708

 

Hawdeany, Azad. Atferdsproblemer blant de faglig sterke minoritetselevene: «Hvordan kan vi forklare at (noen) minoritetselever med sterke faglige ferdigheter likevel får sosiale- og atferdsproblemer i den norske skolen?» Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/132706

 

2012

Fjeldstad, Laila. «…å få det naturlig inn…»: hvordan er profesjonsutøveres intensjoner om og forutsetninger for en ressursorientert tilnærming til språklig mangfold i barnehagen? Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/132717

Jacobsen, Mari. Anerkjennelse av elevers identite i Tanzania: Et case studie. Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/132721

Rogstad, Anni, Leseopplæring: Hvilket teoretisk perspektiv har lærer, og hvilken oppfatning har de av tilpasset opplæring. Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/132719

 

2013

Andreassen, Ragnhild. Fra det kjente til det ukjente. En studie av tilpasset opplæring for voksne minoriteter med liten skolebakgrunn. Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/132735

 

Askeland, Anne Kristin. I hvilken grad legger PP-rådgiver til rette for flerspråklige foreldres deltagelse i inntakssamtalen? Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/132747

 

Auestad, Marianne Eng. Strategisk læring. Læringsstrategier, motivasjon og selvregulering hos minoritetsspråklige voksne. Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/132741

 

Brovold, Hilde. «Har du badet i bæsj, siden du er så brun?» En studie av forekomsten av krenkelser rettet mot transnasjonalt adopterte i skolen. Master i tilpasset opplæring

 

Myklebust, Terese Kristin Aarsund. Skal det være en pannekake? Et aksjonsforskningsprosjekt om hvordan ordforråd og begrepsforståelse til minoritetsspråklige elever på Restaurant- og matfag kan styrkes. Master i tilpasset opplæring.

Nkya, Paulina Joseph. How can adapted curriculum accommodate Hadzabe children without destroying their culture? Master i tilpasset opplæring.

 

2014

Chandranithi, Bahirtha. Barnehagelæreres oppfatninger om lesing som språkstimulerende aktivitet for minoritetsspråklige barn i barnehagen. Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/218772

 

Hesthagen, Ida Løvstad. I hvilken grad og på hvilken måte anerkjennes og synliggjøres elevenes kulturelle kapital i skolen? Master i tilpasset opplæring.

 

Isaksen, Unni Skadberg. «Litterasitetsutvikling i en tospråklig kontekst.» Hvordan opplever minoritetsspråklige voksne deltakere i norskopplæringen å kunne bruke morsmålet når de skal lære å lese og skrive? Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/194104

 

Jacobsen, Nina Utvær. Hvordan opplever vi hverandre? En kvalitativ undersøkelse om hvilke diskurser som kommer til uttrykk i den forståelsen minoritetsforesatte og lærere har av hverandre før skolestart og hvordan disse utvikles i løpet av det første skoleåret. Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/225205

 

Jordet, Dag Tore. Sosial mobilitet i skolen. Hvilke sammenhenger er det mellom foresattes utdanning og elevenes deltakelse i det faglige og sosial felleskapet. Hvordan kan læreren motvirke sosial reproduksjon gjennom sin kontakt med elev og foresatte? Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/224727

 

Moen, Nina Furulund. Hvordan konstruerer og konstrueres lærere i undervisning i

innføringsklasser? En studie av tilpasset opplæring og lærerens profesjonelle rolle. Master i tilpasset opplæring.

 

Shifidi, Linus Nghifingiwanga. Integration of translanguaging in lessons. An approach to teaching and learning in Namibian junior secondary schools. Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/225830

 

Strand, Regine. Norskopplæring og integrering. Åpne dører? Opplever noen minoritetsspråklige kvinner at norsk- og samfunnskunnskapsopplæringen har bidratt til deres integrering i det norske samfunnet? Master i tilpasset opplæring.

 

2015

Amble, Eva. Dialog og medvirkning i hjem-skolesamarbeid. Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/2365219

Bjørlo, Astrid. Å lese skjønnlitteratur på tvers av kulturer. Master i kultur- og språkfagenes didaktikk.

Daleng, Åse Marie. Hva karakteriserer minoritetsspråklige elever som har problemer med å lære norsk som andrespråk? Master i tilpasset opplæring.

Jacobsen, Marianne. Tilpasset opplæring for minoritetsspråklige elever i den norske grunnskolen. Master i tilpasset opplæring.

Myhre, Line. Tilpasset opplæring for tospråklige elever i mainstream-klasserommet. Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/2365243

Okshovd, Olaug. «Han liker meg ikke, så det nytter ikke!» Elevens møte med læreren – anerkjennelsens betydning for elevenes opplevelse av motivasjon og mestring. Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/2365353

Vereide, Trine. Hvordan reflekterer og arbeider lærere omkring leseopplæringen for minoritetsspråklige elever på mellomtrinnet. Master i tilpasset opplæring.

Wang, Verónica. A multilingual approach to the teaching of English to emergent bilingual pupils in Norwegian compulsory school. Master i kultur- og språkfagenes didaktikk.

Wangen, Parvana. En kvalitativ studie av hvordan tospråklige elever i grunnskolen opplever tospråklig opplæring. Master i tilpasset opplæring. http://hdl.handle.net/11250/2365424

Wroldsen, Nina. Collaborative writing. A way of improving vocational students’ writing skills? Master i kultur- og språkfagenes didaktikk.