Tildelt Engen-prisen 2015

Tildelt Engen-prisen 2015

Vinner av Engen-prisen 2015: Nina Utvær Jacobsen

Student Nina Utvær Jacobsen mottok 5. februar Engen-prisen for 2015. Engen-prisen er en årlig pris, og deles ut til en kandidat som har levert en fremragende masteroppgave på studiet Master i tilpasset opplæring. Juryen fant at oppgaven oppfylte alle fire kriteriene for prisen på en meget tilfredsstillende måte.

Her er juryens begrunnelse:

Begrunnelse for Engen-prisen 2015

Engen-prisen er en årlig pris og deles ut til en kandidat som har levert en fremragende masteroppgave på studiet Master i tilpasset opplæring. Prisen har fått navn etter Thor Ola Engen, som er en av hovedarkitektene bak masterstudiet. 

Tildelingen skjer på bakgrunn av fire kriterier som oppgaven må oppfylle:

  • Kriterium 1 - Tema for oppgaven er av stor betydning for kunnskap om tilpasset opplæring og for praksisrelatert og profesjonsorientert kompetanse i barnehage og skole
  • Kriterium 2 -Oppgaven viser god oversikt og forståelse av relevant nasjonal og internasjonal forskning
  • Kriterium 3 - Prisvinner viser evne til å gjennomføre et selvstendig empirisk og teoriforankret forskningsarbeid
  • Kriterium 4 - Prisvinner skriver med en engasjerende, resonnerende og samtidig kritisk stemme

En jury bestående av lærere på masterstudiet i tilpasset opplæring har besluttet at Engen-prisen 2015 tildeles Nina Utvær Jacobsen.

Tittel: Hvordan opplever vi hverandre? En kvalitativ undersøkelse om hvilke diskurser som kommer til uttrykk i den forståelsen minoritetsforesatte og lærere har av hverandre før skolestart og hvordan disse utvikles i løpet av det første skoleåret

Veiledere har vært: Stephen Dobson og Sigrun Sand.

Oppgaven retter blikket mot et underutforsket område innenfor utdanningsfeltet, nemlig skolens samarbeid med hjemmet med vekt på samhandlingen med en flerspråklig foreldregruppe. 

Utgangspunktet for oppgaven er de utfordringer som samarbeidet møter: 

- Dels formidler skolen erfaringer som tilsier lav deltakelse av flerspråklige foreldre på skolens formelle og uformelle samarbeidsarenaer.

- Dels formidler flerspråklige foreldre en rekke barrierer i sitt møte med skolen; språklige barrierer i møtet med en skriftlighetskultur, og kulturmøtet med et ukjent skolesystem der kunnskaper og etablerte praksiser blir tatt for gitt.

Mot denne bakgrunnen gir oppgaven et innblikk i hvordan forståelsen til flerspråklige foreldre på den ene siden – og lærere på den andre siden – endrer seg i løpet av et skoleår. Hvordan skolen forstår foreldrenes situasjon og hvordan foreldrene forstår skolen.

Oppgaven er velskrevet, med et metodisk grep som underbygger problemstillingen på en særlig god måte. Den gir ny og konstruktiv kunnskap på et felt som kan være preget av frustrasjon og et fokus på problemer. Med sin praksisbaserte og profesjonsorienterte innretning har oppgaven særlig relevans, ikke bare for videre forskning på feltet, men også for praksisfeltet; både når det gjelder samarbeidet i de første skoleårene, og for barnehagen og resten av grunnskolen.  Juryen finner at oppgaven oppfyller alle de fire kriteriene for prisen på en meget tilfredsstillende måte.

 

Mer om Nina Utvær Jacobsens masteroppgave kan du lese her.