Ny publikasjon om diversitet i lærerutdanningene

Ny publikasjon om diversitet i lærerutdanningene

Artikkelen "Diversitet i lærerutdanningene - bidrag til en profesjonsorientert forståelse av fag og kunnskapsområder" av Thor-André Skrefsrud og Sissel Østberg  er nylig publisert i Norsk Pedagogisk Tidsskrift.

Thor-André Skrefsrud og Sissel Østberg har nylig publisert artikkelen "Diversitet i lærerutdanningene - bidrag til en profesjonsorientert forståelse av fag og kunnskapsområder" i Norsk Pedagogisk Tidsskrifts temanummer om Kompetanse for mangfold.

Artikkelen tar utgangspunkt i forskningsprosjektet Diversitet i lærerutdanning (DILUT). Søkelyset rettes mot lærerutdanningsfagene som profesjonsfag i en flerkulturell samfunnskontekst. Forfatterne belyser spenningen mellom fagenes egenart og fagenes flerkulturelle profil og argumenterer for en kontekstbasert forståelse som både inkluderer tilpasning av enkeltelementer innenfor fagene samt en nytolkning av fagforståelsen innenfor en utvidet kontekst for faget.