Ny bok: Refleksjon og relevans

Ny bok: Refleksjon og relevans

I en situasjon med økende språklig og kulturell kompleksitet er det nødvendig med solid kompetanse innenfor feltet. Slik kan lærerutdanningene gjøres relevante for framtidens barnehage og skole, sier prosjektleder Thor-André Skrefsrud om den nye boka. 

Refleksjon og relevans – språklig og kulturelt mangfold i lærerutdanningene er en artikkelsamling basert på forskningsprosjektet Diversitet i lærerutdanningene (DILUT), innenfor Utdanningsdirektoratet sin satsing Kompetanse for mangfold.

Å kunne legge til rette for flerkulturelle perspektiver i lærerutdanningsfagene og i kunnskapsområdene i barnehagelærerutdanningen er et kompetansekrav uavhengig av studentgruppens sammensetning. Det dreier seg om å kvalifisere for framtidas barnehage og skole.

Thor-Andre Skrefsrud

Førsteamanuensis Thor-André Skrefsrud

- Boka markerer avslutningen på «Diversitet i lærerutdanningene»-prosjektet (DILUT). Men vi håper at boka vil brukes aktivt i lærerutdanningene og kan bidra til økt refleksjon om hvordan flerspråklige og flerkulturelle perspektiver kan integreres i fagene og kunnskapsområdene, forteller en av forfatterne av boka, førsteamanuensis  Thor-André Skrefsrud

- Kanskje kan boka også skape debatt, for eksempel rundt bruken av morsmål som støtte i undervisningen, fortsetter Skrefsrud. Eksempelvis påviser et av bidragene en manglende validitet i Melby-Lervåg og Lervåg sine metaanalyser og tilbakeviser anbefalinger om å gi flerspråklige elever opplæring på andrespråket. Som alternativ argumenterer boka for en flerkulturell opplæring som tar utgangspunkt i studentenes og elevenes samlede språklige og kulturelle erfaringsbakgrunn. 

Fokus

Artiklene i denne boka setter fokus på lærerutdanningsfagene som profesjonsfag i en flerkulturell og flerspråklig samfunnskontekst. Utgangspunktet for de fleste av artiklene er lærerutdanneres egne refleksjoner over didaktiske og pedagogiske muligheter i fagene. Artikkelforfatterne diskuterer hvordan man metodisk kan legge til rette for læring i en flerkulturell studentgruppe og forberede lærerstudenter på profesjonsutøvelse i flerkulturelle barne- og ungdomsgrupper. De reflekterer også over fagenes egne kulturelle forutsetninger og egenart.

Boka henvender seg til lærerutdannere, lærere, studenter, forskere og andre som interesserer seg for flerspråklige og flerkulturelle perspektiver i grunnskolelærerutdanning og barnehagelærerutdanning. 

Samarbeidsprosjekt

- Intensjonen med prosjektet og boka har vært å bidra til refleksjon over flerkulturelle perspektiver i lærerutdanningsfagene. Det synes jeg vi har fått til. Gjennom prosjektet har vi fått mulighet til å sette i gang en bevissthetsprosess hos oss selv og våre kolleger.

- Som prosjektleder, opplever jeg også at arbeidet med boka har bidratt til å styrke det faglige samarbeidet mellom høgskolene (Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Oslo og Akershus). Flerkulturell opplæring er valgt som profil på samarbeidet gjennom lærerutdanningsregionen Oslo Nord, som involverer begge institusjoner. Denne profilen har prosjektet og boka vært med på å ivareta. 

Alle artikkelforfatterne er tilknyttet Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap og Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Redaktører for boka er Inger Marie Lindboe, førsteamanuensis i RLE, Gunhild Tveit Randen, førsteamanuensis i norsk, Thor-André Skrefsrud, førsteamanuensis i pedagogikk og Sissel Østberg, tidligere førsteamanuensis i RLE og samfunnsfag.