Vi mener

StInn har vedtatt flere politiske dokumenter som sier hva vi mener, og hva vi skal jobbe for. Våre mest grunnleggende verdier vedtas i Politisk Plattform, konkrete saker omtales i resolusjoner, og hvert år vedtas det en håndfull kampsaker som vi mener vil være spesielt viktige å jobbe for den kommende perioden.

Klikk her for å lese våre politiske dokumenter, som Politisk Plattform og resolusjoner 

StInns kampsaker for 2019/2020

På tredje Parlamentsmøte i mai 2019 ble det vedtatt hvilke kampsaker StInn skal ha et spesielt fokus på det kommende året. Over 20 kampsaker ble forslått, men Parlamentet valgte å sette en grense på fem kampsaker for å holde arbeidet fokusert. Enkelte av kampsakene fra studieåret 2018/2019 ble ført videre, mens andre ble lagt til siden. Dette var både fordi det ble gjort gjennomslag på enkelte, slik som innføringen av studentombud, og fordi Parlamentet valgte å prioritere nye kampsaker.

Mer utfyllende informasjon om disse vil komme utover høsten. Under ser du hvilke kampsaker som ble vedtatt for 2019/2020.

Forbedre psykisk helse i studentmassen

Vi ser gjennom SHoT-undersøkelsen at så mange som hver 3. til 4. student sliter med dårlig psykisk helse, noe som igjen går negativt utover både skole og personlig liv. Dette er noe vi aktivt ønsker å bedre, og har gjennom høsten jobbet aktivt med tiltak vi håper vil gjøre akkurat dette. Evidensbaserte tiltak og at studentenes stemme er representert på de arenaen der de viktige avgjørelsene tas, har vært noen av de viktigste tiltakene det har blitt jobbet med i høst.

Høgskolen skal jobbe opp mot FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Studentene ved Høgskolen i Innlandet mener at høgskolen har et samfunnsansvar og at det i tiden framover vil være viktigere enn noensinne at høgskolen jobber for en bærekraftig utvikling. Vi mener at FNs bærekraftsmål er en god rettesnor og at flere av målene må implementeres i høgskolens virksomhet.

Bærekraft bør være innlemmet i høgskolens strategier og forankres som del av høgskolens kvalitetssystem. På denne måten kan bærekraftig utvikling bli en del av innholdet på alle studier og i all forskningsaktivitet, i tillegg til at høgskolen skal ha en bærekraftig daglig drift. Gode tiltak må framheves og premieres slik at flere ser nytten av å jobbe for å sikre en trygg framtid for seg selv og andre.

Innføre anonymitetsprinsippet i forskriftene til Høgskolen

Anonymitetsprinsippet handler om at vurderingene du får på eksamener ikke skal være påvirket av at sensor har noen måte å kjenne igjen din oppgave. Du som student skal være helt sikker på at resultatet du får er en rettferdig sensur, basert på en objektiv vurdering av ditt arbeid.

Innføre konsekvenser for sensur som kommer etter sensurfristen

Loven tilsier at sensurfristen er 21 dager, så er det da greit at sensor velger å tolke denne fristen etter hva som passer? Hvis vi som studenter prøver å levere en hjemmeeksamen 5 minutter for sent så stryker jo vi, så hvorfor er det en forskjell. Denne kampsaken handler om at vi som studenter kan forvente at sensorene gjør jobben sin og leverer innen fristen. Slik kan vi minske belastningen med stress og urolighet som følger med eksamensresultatene.

Innføre automatisk tilbakemelding ved eksamen og obligatoriske oppgaver

Har du noen gang fått igjen en eksamen og lurt på hvorfor du fikk den karakteren? I følge UH-loven § 5-3 har du rett til tilbakemelding (uansett grunn, og om du ønsker å klage), men du må i dag spørre om dette. Automatisk tilbakemelding har i mange år vært en viktig kampsak for studentene ved HINN, og vi ønsker å innføre dette både på obligatorisk oppgaver og ved eksamen, slik at vi både sikrer at sensor har bedømt deg rettferdig og for læringsutbytte du som student får av en tilbakemelding.

 

StInns kampsaker for 2018/2019

Studentrepresentasjon på alle nivå
Studentrepresentasjon gir studenttillitsvalgte ikke bare innblikk i saker, men også mulighet til å aktivt være med i diskusjoner, ta standpunkt til saker, og være med på å ta avgjørelser som påvirker studentmassen. I tillegg gir det studentene en anledning til å sette betente, dagsaktuelle og viktige saker på dagsordenen. Studentrepresentasjon på alle nivå gir studentmassen et overblikk som kan brukes i videreutviklingen av StInn, og bedre mulighetene for gjennomslag på politikken vår.

Være en aktiv del av opprettelsen av studentombud
Et studentombud er en uavhengig person med juridisk kompetanse som kan gi studentene juridisk rådgivning og bistand, og som kan følge opp saker som angår studentene sine rettigheter og plikter i studiehverdagen. Studentombud er en trygghet for studentene, og skal hjelpe i situasjoner som kan være tøffe å håndtere alene. StInn jobber ikke bare for at en slik stilling skal opprettes, men også for at vi skal delta i utformingen av stillingen.

Innføre automatisk tilbakemelding ved eksamen og obligatoriske oppgaver
Ved å innføre automatisk tilbakemelding vil man få tilbakemelding uten å be om det. I dette ligger det mye læring. Man vil også spare mye administrasjon, da man i dag må be om det. Alle har behov for en tilbakemelding, uansett hva slags karakter man får, da det ligger veldig mye læring i å vite hva man kunne gjort bedre. 

Forbedre psykisk helse i studentmassen,
med fokus på ensomhet blant studentene, og alkoholfrie arrangementer
I Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018 kom det frem at 29% av norske studenter opplever ensomhet. Dette tallet er bekymringsverdig høyt, og noe vi i StInn ønsker å forebygge, samt ha rusfrie arrangementer slik at det er arenaer som oppleves som trygge og inkluderende uten sosiale ”krav” om å drikke. 

Sensorveiledning av høy kvalitet til alle studenter ved alle eksamener.
Sensor er strengere bundet av sensorveiledningen, for å sikre mer uniform sensur
Det å ha en sensorveiledning av høy kvalitet er til stor fordel for alle. Det er lettere for studenter å se hva slags momenter som ses etter i en sensur, og det er lettere for sensor å gjøre objektive vurderinger. Det at sensor skal bindes tettere til sensorveiledningen vil være med på å gjøre eksamen så rettferdig som mulig for å så mange som mulig.