Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) er organisasjonens utøvende organ. AU kan ta beslutninger i saker hvor Parlamentet ikke er naturlig involvert. Utover dette er det som oftest parlamentet som setter agendaen for hva AU skal jobbe med. Arbeidsutvalget melder opp saker til sentralstyret og til parlamentet, men kan ikke innstille (komme med mening eller anbefaling i saken).

 

Leder
Leder av Arbeidsutvalget er StInns øverste leder, og har det øverste ansvaret for driften i StInn. Leder skal påse at vedtak gjort av Parlamentet, Arbeidsutvalget eller Kontrollkomiteen blir fulgt opp i alle ledd av organisasjonen. Leder skal også følge opp nasjonal studentpolitikk (NSO), og skal være i tett dialog med høgskolens og samskipnadens ledelse.

 

Det er, først og fremst, Leder som uttaler seg på vegne av organisasjonen overfor høgskolen, samskipnaden, myndigheter eller medier. Leder, som alle andre i organisasjonen, er likevel bundet til politikken som Parlamentet og Arbeidsutvalget har vedtatt.

Gesine Fischer
StInn studenttillitsvalgt
HR-avdelingen

Nestleder
Nestleder fungerer som intern og organisatorisk leder, men skal også være leders stedfortreder. Nestleder skal være en intern brobygger, og skal være en ressursperson for resten av arbeidsutvalget. Nestleder har et særskilt ansvar for å følge opp tillitsvalgte på både lokalt og sentralt nivå, og ansvar for opplæring og skolering av lokale tillitsvalgte.

 

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig
Fag- og forskningspolitisk ansvarlig har ansvar for å utvikle og fremme studentorganisasjonens politikk innenfor fag, forskning og utdanningskvalitet. Blant Fag- og forskningspolitsk ansvarligs viktigste arbeidsoppgaver er å fremme organisasjonens meninger og kampsaker i Høgskolens råd og utvalg og overfor Høgskolens ansatte i et forsøk på å oppnå gjennomslag for studentenes saker. For å kunne gjøre denne jobben effektivt vil det være viktig for den som innehar vervet å være tilstede der hvor beslutninger tas i Høgskolens forskjellige organer og å fremme forslag basert på StInns vedtatte politikk.

 

Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig
Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig har ansvar for Studentorganisasjonens velferdspolitikk, likestillingsarbeid og tilretteleggingsarbeid. Det er det vervet i StInn som arbeider tettest opp mot Studentsamskipnaden i Innlandet (Sinn) og studentersamfunnene i Innlandet. Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig har fast plass i Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Hinn. Vervet har også som oppgave å opprettholde det sosiale miljøet innad i arbeidsutvalget.

 

Kommunikasjonsansvarlig
Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for markedsføring av organisasjonen og dens synlighet til medlemmer og utad. Dette gjøres både digitalt, eksempelvis igjennom sosiale medier og nettside; og fysisk, eksempelvis igjennom plakater og stands. Målet med å ha en kommunikasjonsansvarlig er at organisasjonen er synlig og markedsført på en måte som gagner organisasjonens rykte og verdier samt gi studentene informasjon om organisasjonen.