Verv i StInn?

Engasjer deg i å gjøre din og andres studenthverdag til den beste den kan være!

Gjennom StInn kan du ha mange spennende verv, både innad og utenfor organisasjonen. Vi har verv som passer til de fleste komfortsoner for både tid og ansvar. Du kan være alt fra klassetillitsvalgt, til studentrådsleder, til medlem av parlamentet, medlem av høgskolestyret, til medlem av Samskipnadsstyret med mange flere. 

Som engasjert i StInn skal du få god opplæring og oppfølging, og får møte mange andre engasjerte studenter på tvers av studiestedene på høgskolen. Vi trenger deg og din innsats for å gjøre studenthverdagen til alle 13 800 studentene ved Høgskolen i Innlandet til den beste den kan være!

 

I StInn kan du ha disse vervene:

 • Klassetillitsvalgt - velges i starten av høstsemesteret
 • Medlem av Studentrådsstyret (5-7 personer) - velges i starten av høstsemesteret og slutten av vårsemesteret
 • Medlem av Arbeidsutvalget (5 personer) - velges i slutten av vårsemesteret
 • Medlem av Kontrollkomiteen (3 personer) - velges i slutten av vårsemesteret
 • Medlem av Valgkomiteen (3 personer) - velges i slutten av vårsemesteret
 • Medlem av Parlamentet (21 personer + vara) - velges i slutten av høstsemesteret

StInn velger også representanter til:

 • Høgskolestyret (HINN - 4 personer + vara) - velges i slutten av høstsemesteret
 • Utdanningsutvalget (HINN - 2 personer + vara) - velges fortløpende
 • FoU-utvalget (HINN - 1 person + vara) - velges fortløpende
 • Skikkethetsnemnda (HINN - 2 personer) - velges fortløpende
 • Klagenemnda (HINN 2 personer + vara) - velges fortløpende
 • Råd for Samarbeid med Arbeidslivet (HINN - 2 personer + vara) - velges fortløpende
 • Ansettelseutvalget (HINN - 1 personer + vara) - velges fortløpende
 • Fakultetsråd (HINN - 2 personer per fakultet) - velges fortløpende
 • Andre midlertidige råd og utvalg med studentrepresentasjon - velges fortløpende
 • Samskipnadstyret (SINN - 4 personer + vara) - velges i slutten av vårsemesteret

 Suppleringsvalg gjennomføres fortløpende

 

Mer om verv i StInn

Klassetillitsvalgt

De klassetillitsvalgte utgjør Studentrådet på studiestedet, og skal være bindeleddet mellom studentene i sin klasse og Studentrådet. De klassetillitsvalgte skal ha kontakt med Studentrådsstyret og møte opp i Studentrådet å formidle studentene de representerer sine synspunkt i saker som blir tatt opp. De klassetillitsvalgte er det viktigste leddet i et omfattende kvalitetssystemet i HINN. De bidrar gjennom å gi tilbakemelding på emne, pensumlister, forelesere osv. Og det løfter de større prinsipielle sakene i organisasjonen for å sette de på den politiske agendaen.

Det velges 1 klassetillitsvalgt per 30. påbegynte student i klassen. 

 

Studentrådsstyret

Studentrådsstyret velges av Studentrådet på hvert enkelt studiested. Studentrådsstyret har ansvar for å arrangere Studentrådsmøter og å bidra til å jobbe med saker av lokal karakter. Studentrådsstyret er bindeleddet mellom de klassetillitsvalgte og Parlamentet gjennom Sentralstyret. Studentrådsstyret har mellom 5-7 medlemmer som velges av Studentrådet. 

Leder

Studentrådsstyrelederen skal ha god oversikt på studiestedet, og skal dele erfaringene og utfordringene sine i Sentralstyret i StInn. Studentrådsstyrelederen er StInns ansikt utad på studiestedet, og skal være i god dialog med høgskolen, arbeidsutvalget, Studentsamfunnet og andre aktuelle på studiestedet.

Studentrådsstyrelederen er ordstyrer i Studentrådet, og skal arbeide med de sakene Studentrådet bestemmer. Studentrådsstyrelederene skal også fungere som et bindeledd mellom lokale og sentrale organer i StInn og høgskolen.

Nestleder

Nestleder skal sammen med leder ha oversikt over hva som skjer på studiestedet, og være stedfortreder for Studentrådsstyrelederen i hans/hennes fravær.

Nestleder skal ha en tett kontakt med studiestedets Studentsamfunn, og tilby hjelp og støtte der dette er nødvendig. Sammen med nestledere fra andre studiesteder, sitter nestleder i fordelingsutvalget, som fordeler penger ved å behandle søknadene til Ressursfondet.

Medlem

Det skal velges 3 eller 5 personer i tillegg til leder og nestleder i studentrådsstyrene. Hva disse vervene innebærer varierer fra studiested til studiested, og skal hjelpe studiestedet å kunne dekke særegne oppgaver som knyttes til studiestedet. Noen studiesteder har satt egne stillingsinstrukser til disse vervene, mens andre har en åpen arbeidsfordeling. Det de alle har til felles er at de deler ansvaret for å drifte studentdemokratiet på sitt studiested sammen med resten av styret. Lurer du på hvordan disse vervene er organisert på ditt studiested? Ta kontakt med studentrådsstyret på ditt studiested.

Arbeidsutvalget

 

Arbeidsutvalget (AU) er organisasjonens utøvende organ. AU kan ta beslutninger i saker hvor Parlamentet ikke er naturlig involvert. Utover dette er det som oftest parlamentet som setter agendaen for hva AU skal jobbe med. Arbeidsutvalget melder opp saker til sentralstyret og til parlamentet, men kan ikke innstille (komme med mening eller anbefaling i saken).

Leder

Leder av Arbeidsutvalget er StInns øverste leder, og har det øverste ansvaret for driften i StInn. Leder skal påse at vedtak gjort av Parlamentet, Arbeidsutvalget eller Kontrollkomiteen blir fulgt opp i alle ledd av organisasjonen. Leder skal også følge opp nasjonal studentpolitikk (NSO), og skal være i tett dialog med høgskolens og samskipnadens ledelse.

Det er, først og fremst, Leder som uttaler seg på vegne av organisasjonen overfor høgskolen, samskipnaden, myndigheter eller medier. Leder, som alle andre i organisasjonen, er likevel bundet til politikken som Parlamentet og Arbeidsutvalget har vedtatt.

Nestleder

Nestleder fungerer som intern og organisatorisk leder, men skal også være leders stedfortreder. Nestleder skal være en intern brobygger, og skal være en ressursperson for resten av arbeidsutvalget. Nestleder har et særskilt ansvar for å følge opp tillitsvalgte på både lokalt og sentralt nivå, og ansvar for opplæring og skolering av lokale tillitsvalgte.

Fag- og forskningsansvarlig

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig har ansvar for å utvikle og fremme studentorganisasjonens politikk innenfor fag, forskning og utdanningskvalitet. Blant Fag- og forskningspolitsk ansvarligs viktigste arbeidsoppgaver er å fremme organisasjonens meninger og kampsaker i Høgskolens råd og utvalg og overfor Høgskolens ansatte i et forsøk på å oppnå gjennomslag for studentenes saker. For å kunne gjøre denne jobben effektivt vil det være viktig for den som innehar vervet å være tilstede der hvor beslutninger tas i Høgskolens forskjellige organer og å fremme forslag basert på StInns vedtatte politikk.

Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig

Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig har ansvar for Studentorganisasjonens velferdspolitikk, likestillingsarbeid og tilretteleggingsarbeid. Det er det vervet i StInn som arbeider tettest opp mot Studentsamskipnaden i Innlandet (Sinn) og studentersamfunnene i Innlandet. Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig har fast plass i Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Hinn. Vervet har også som oppgave å opprettholde det sosiale miljøet innad i arbeidsutvalget.

Kommunikasjonsansvarlig

Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for markedsføring av organisasjonen og dens synlighet til medlemmer og utad. Dette gjøres både digitalt, eksempelvis igjennom sosiale medier og nettside; og fysisk, eksempelvis igjennom plakater og stands. Målet med å ha en kommunikasjonsansvarlig er at organisasjonen er synlig og markedsført på en måte som gagner organisasjonens rykte og verdier samt gi studentene informasjon om organisasjonen.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er et uavhengig organ i Stlnn, og skal kontrollere at arbeidsutvalget, Parlamentet og organisasjonens andre organer handler i samsvar med vedtak som er gjort, og i samsvar med Stlnn sine vedtekter og retningslinjer. Kontrollkomiteen behandler mistillitsforslag innad i organisasjonen.

Valgkomiteen

Valgkomiteen skal innstille på kandidater til ulike verv i StInn. Valgkomiteen er et uavhengig organ innad Stlnn og påvirker ikke politikken.

Parlamentet

Parlamentet er Studentorganisasjonen i Innlandets sitt øverste organ. Det er de som til syvende og sist bestemmer i hvilken retning StInn sin politiske retning skal ta. Det betyr at i Parlamentet tas det strategiske beslutninger som er av betydning for hele organisasjonen. Parlamentet består av representanter fra alle studiesteder, og de velges hver vår ved urnevalg. Alle studenter i HINN kan fremme saker som de ønsker at parlamentet skal ta opp. Parlamentet har 3 ordinære møter i semesteret.