Valgkomiteens innstillinger til sentrale verv

Valgkomiteens innstillinger til sentrale verv

Valgkomiteen har nå kommet frem til sin anbefaling til Parlamentet om hvilke kandidater som burde bli valgt

Forklaring på innstillingene som kan brukes 

Enstemmig innstilt: Alle i komiteen er enige om at dette er den beste kandidaten for vervet.

Innstilt: Kandidaten er foretrukket av flertallet i komiteen og ingen har valgt å ta ut dissens.

Innstilt med dissens: Kandidaten er foretrukket av flertallet i komiteen, men mindretallet mener at en annen kandidat er så god at man ønsker å fremme dissens.

Mindretallets dissens: Den foretrukne kandidaten blant komiteens mindretall.

Delt innstilling: Komiteen er delt i sin oppfatning og mener at kandidatene er tilnærmet like gode.

 

Valgkomiteens innstilling

Nestleder

Mailén Evita Leithe - Enstemmig innstilt

Mailén gjør en sterk lederfigur med et smittsomt godt humør. Hun har inngående kjennskap til organisasjonens virkeområder og har fulgt dens utvikling fra StorHk og LiSt til nåværende StInn. Hun har vært en aktiv pådriver i flere politiske saker i kraft av sine verv og har håndtert tilliten hun har blitt tildelt på en god måte. Valgkomiteen mener at hun viser god evne til å reflektere over spørsmålene hun blir stilt og peker raskt ut mulige løsninger, så vel som problemstillinger. Det virker tydelig at hennes styrker ligger i den organisatoriske delen av det et tillitsverv innebærer og at hennes kunnskap om det mellommenneskelige vil være nyttig på vei mot målene som settes. Mailén ser på det meste med et skråblikk og er ikke redd for å si ifra når hun mener at det finnes forbedringspotensiale. Valgkomiteen mener at dette er viktige egenskaper for en Nestleder, kanskje spesielt i et Arbeidsutvalget som består av personer med lang fartstid i organisasjonen.

Valgkomiteen mener at Mailén vil passe godt inn i det sittende Arbeidsutvalget og at hennes egenskaper og erfaringer vil kunne brukes for å holde teamet proaktivt og fremtidsrettet. En Nestleders oppgaver innebærer, blant annet, oppfølging og opplæring av tillitsvalgte. Det er spesielt innen disse områdene Valgkomiteen mener at Mailén vil skinne og vise seg fra sin beste side. Etter møysommelig arbeid med å kartlegge hvor Arbeidsutvalgets og organisasjonens behov ligger virker Mailén som en sterk kandidat og et naturlig valg til Nestledervervet.

 

Kontrollkomiteen

Jørgen Andrè Wigestrand - Enstemmig innstilt

Jørgen framstår som en svært god kandidat. Hans erfaring fra forsvaret som møteleder peker seg ut som en erfaring Kontrollkomiteen vil nyte godt av. Jørgen André evner å reflektere rundt egne styrker og hvordan han kan dra nytta av dem. På samme tid har han et bevisst forhold til egne svakheter og fremstår som trygg og tydelig i samtale med Valgkomiteen. Han viser en tydelig respekt og ydmykhet når han reflekterer rundt Kontrollkomiteens ansvar og mandat, noe som utvilsomt er viktig for et potensielt medlem av Valgkomiteen. Han virker inneforstått med arbeidsmengden som kan følge med vervet og forteller på en ivrig måte om hvordan han vil gå frem for å sette seg inn i vervet for å gjøre en god jobb. Forøvrig kan Jørgen André vise til en inngående forståelse av organisasjonslivet, hvordan et organ opererer og helst bør fungere i kontekst av organisasjonen og sitt virkeområde. Valgkomiteen er sikker på at Jørgen Andrés meninger, erfaringer og refleksjoner i forbindelse med teamarbeid og gjør ham til et sikkert valg til Kontrollkomiteen og at han kan være ressurs for organisasjonen forøvrig.

Bjørn-Martin Flindrum - Enstemmig innstilt

Bjørn-Martin svarer kort, men tydelig og rett til poenget. Han viser et genuint engasjement, ikke bare for Kontrollkomiteens arbeid, men for organisasjonen og dens standpunkt i sin helhet. Dette, i kombinasjon med hans refleksjoner rundt arbeidsteknikker og teamarbeid gjør at Valgkomiteen er sikker på at han vil kunne sette seg inn i vervet på kort tid og raskt utøve sitt mandat med trygghet og kontroll. Bjørn-Martin har relevant erfaring fra forsvaret, viser til eksempler han har lært av og hvordan han kan bruke erfaringen i vervet. Bjørn-Martin har erfaring som rådgiver og ser ut til å kunne bruke denne erfaringen i Kontrollkomiteen, blant annet for å sikre tydelig kommunikasjon og samarbeid mellom Kontrollkomiteen, øvrige organer og tillitsvalgte. Bjørn-Martin viser en imponerende evne til å reflektere rundt spørsmålet om hvordan man går frem i tvilstilfeller, eventuelle konflikter og hvordan man helst kan unngå dem. Valgkomiteen er sikker på at Bjørn-Martin vil være et verdifullt medlem av Kontrollkomiteen for å underbygge dens rolle som rådgivende organ.

 

Christiane Markeng - Delt innstilling

Christiane viser til flere attester for tidligere arbeid og verv, blant annet to år som Varaklassetillitsvalgt. Christiane virker flittig, ressurssterk, reflekterende og engasjert. Christiane gir inntrykk av at hun er opptatt av å først forstå omstendighetene og faktorene som er i spill før hun konkluderer eller løssluppent svarer med noe hun ikke er helt sikker på. Når hun svarer på spørsmål er hun konsis og kaster ikke bort ord eller tid for finne det hun mener er det beste svaret. Christianes betenksomhet og møysommelige natur kan være svært nyttige karakteristikker for Kontrollkomiteen og dens arbeid. Valgkomiteen mener at Christianes evne til å stille spørsmål og sette fingeren på uklarheter gjør henne til en sterk kandidat med høyt potensiale som medlem av Kontrollkomiteen.

 

Kristina Lindø - Delt innstilling 

Kristina gir øyeblikkelig inntrykk av at hun er engasjert og motivert. Hun fremstår som demokratisk og diplomatisk. Kristina reflekterer godt rundt hvordan et team bør fungere og har et bevisst forhold til at hennes rolle og arbeid bærer konsekvenser. Kristina virker løsningsorientert og belyser at enhver problemstilling kan ses fra flere sider. Kristina viser innsikt i forbindelse med hvordan komiteens arbeide kan utarte seg og svarer godt på spørsmål knyttet til eventuelle problemstillinger. Med hennes engasjement og evne til å reflektere, megle og nå løsningene som gagner flest mener Valgkomiteen at Kristina er en sterk kandidat som kan fungere godt i de fleste teamsammensetninger, deriblandt Kontrollkomiteen. Merk: Kristina Lindø har i ettertid trukket sitt kandidatur.

 

Valgkomiteen

Dina Svela - Enstemmig innstilt

Om det er én ting som er tydelig for Valgkomitéen om Dinas kandidatur så er det at hun er motivert for å jobbe for studentene. Hun kan referere til tidligere erfaring innen HR, rekruttering og opplæring og forteller ivrig om hvordan hun kan bruke disse erfaringene i StInn. Valgkomiteen mener at dette er nøkkelerfaringer for en som ønsker å gjøre en god jobb som medlem av nettopp Valgkomiteen. Dina virker ressurssterk og motivert - viktige egenskaper, uansett hvilket verv. Hennes tidligere erfaring virker spesielt relevant for Valgkomiteen hvor hun vil kunne plukke opp arbeidet etter kort tid for å bli en ressurs for organisasjonen. Dina sier selv at hun er sta og ikke redd for å ta opp problemstillinger eller å bringe frem alternative sider av en sak. Valgkomiteen mener at Dina vil være et friskt pust inn i komiteen, hvor arbeidet til tider har vært preget av enighet og homogene diskusjoner.

 

Om rekrutteringsarbeidet, innstillingsarbeidet, og valgprosessen

I oppløpet til valget har Valgkomiteen bestått av faste medlemmer, Oliver Korssjøen og Erlend Riden, og supplerende medlem fra Arbeidustvalget, Arild Johannesen, utgjort Valgkomiteen. Planleggingen av valgprosessen ble gjort av Oliver og Erlend da Arild enda ikke hadde blitt supplert inn, men samtlige av komiteens medlemmer har vært med på alle deler av innstillingsarbeidet. Valgkomiteen har tatt stilling til sin egen habilitet ved vurderingen av kandidatene til hvert valg og har i alle tilfeller konkludert med at alle medlemmene av komiteen er habile i vurderingen av kandidatene.

Arbeidet har vært preget av korte frister og hektiske arbeidsdager i forkant av valget, slik som ved forrige valg. Dette har Valgkomiteen sett som en nødvendighet for å kunne gi organisasjonen nok tid i forbindelse med rekruttering og for å få på plass tillitsvalgte i vervene som har vært utlyst. I tillegg har vi vært rammet av fortsatte tekniske utfordringer. Blant disse er fortsatt mangel på tilgang til Valgkomiteens egen mailboks og problemer med at enkelte beskjeder fra  Valgkomiteen til kandidatene, sendt via tekstmelding, ikke har nådd frem. Dette har gjort planleggingen og koordineringen mer tidkrevende og har ført til en kortere intervjuprosess enn Valgkomiteen helst skulle sett. 
Til sammenligning fra forrige valg og rekrutteringsprosess, ved ekstraordinært Parlamentsmøte 29.08.2018, har Arbeidsutvalget, tilsynelatende, lagt ned en betydelig større arbeidsmengde for for å rekruttere kandidater til de aktuelle vervene. Flere kandidater enn estimert har meldt sitt kandidatur til valgkomiteen, noe som i all hovedsak bør anses for å være svært positivt.

I vurderingen av kandidater til samtlige valg har Valgkomiteen lagt vekt på å vurdere alle kandidatene på likt grunnlag. Hver kandidat har derfor blitt vurdert på grunnlag av de samme kandidatskjemaene og intervjuer som har holdt lik lengde og samme grunnspørsmål med kort tid til oppfølgende og oppklarende spørsmål. Valgkomiteen har valgt å ikke veilede kandidatene i noen særlig grad gjennom intervjuene. Dette har gitt ærlige refleksjoner og et ekstra element for Valgkomiteen å ta i betraktning ved vurderingen av kandidatene med utgangspunkt i hvordan de har reagert på spørsmål uten åpenbare svar. Innstillingsarbeidet har vært preget av enighet mellom Valgkomiteens medlemmer - selv om “delt innstilling” har blitt tatt i bruk ved innstilling av medlemmer til Kontrollkomiteen.

Valgkomiteen vil benytte seg av anledningen til å oppfordre de som ikke måtte bli valgt ved denne anledningen til å bruke engasjementet sitt og stille igjen ved en senere anledning eller til andre verv enn de originalt stilte til da vi mener at flere av kandidatene viser et potensiale de selv kanskje ikke er helt bevisst på at de besitter.