Still til verv i StInn!

Illustrasjonsbilde fra Colorbox: tre studenter som peker på hvit tavle med teksten "er du den vi leter etter?"

StInn avholder sitt første valg 01.06.18 på Elverum! Her søker vi kandidater til arbeidsutvalget, valgkomitéen, kontrollkomitéen og to representanter til SINN (Studentsamskipnaden i Innlandet) Er DU den vi leter etter? BLI MED!! Søknadsfrist for innstilling fra valgkomiteen er 14.05.18

Fredag 01.06.18 blir det avholdt parlamentsmøte og valg i Elverum. StInn ønsker kandidater til arbeidsutvalget, valgkomitéen, kontrollkomitéen og to representanter til SINN-styret (Studentsamskipnaden i Innlandet) for perioden 2018/2019.

Vi trenger deg! Meld ditt kandidatur ved å sende utfylt kandidatskjema til vk.stinn@inn.no

Last ned Kandidatskjema. Husk at søknadsfrist for innstilling fra valgkomiteen er 14.05.18.

 

Har du noen spørsmål? Send en e-post til  vk.stinn@inn.no

 

Under er en kort beskrivelse av vervene som det skal velges kandidat til. For nærmere informasjon kan du lese i vervenes   Stillingsinstrukser

 

Arbeidsutvalget (AU)

AU er organisasjonens utøvende organ. AU består av leder, nestleder, kommunikasjonsansvarlig, fag- og forskningspolitisk ansvarlig og velferdspolitisk ansvarlig.

Under finner du mer konkret informasjon til de enkelte stillingene.

Leder av StInn

 Leder av Studentorganisasjonen i Innlandet (StInn) er organisasjonens øverste leder og har øverste ansvar for organisasjonens drift. Leder uttaler seg på vegne av organisasjonen og har ansvar for at vedtak i parlamentet utøves av arbeidsutvalget (AU) og tas til følge i alle ledd i organisasjonen. 

 Generelle arbeidsoppgaver:

-          Sørge for at parlamentets vedtak følges opp og utøves.   

-          Forberede organisasjonens møter, herunder møter i Arbeidsutvalget, Sentralstyret og Parlamentet. Leder skal sørge for at parlamentets medlemmer får tilsendt nødvendig materiale og regnskapsrapporter senest fem virkedager før møtene, samt sørge for grundig og rask protokollutsendelse.   

-          Leder har også ansvar for at AU utarbeider et deltajert budsjett. Leder skal ha oversikt over organisasjonen og sørge for at alle organer er fungerende. Leder har ansvar for at studentrepresentasjon er ivaretatt på alle nivåer.

-          Sørge for at organisasjonen til enhver tid er à jour med sine økonomiske forpliktelser og informere styret om eventuelle avvik fra dette.   

-          Holde seg regnskapsmessig à jour og sørge for at myndighetenes krav til gjeldende bestemmelser og oppgaveplikt blir ivaretatt.   

-          Leder har et ansvar for å være informert om trender i utdanningssektoren, både lokalt og nasjonalt.  

-          Leder skal ha tett kontakt med høgskolens ledelse, og tilstreber å ha jevnlige møter med høgskolens ledelse. Leder skal også være i tett kontakt med studentsamskipnaden, og bør ha jevnlige møter med studentsamskipnadens ledelse. Så langt det synes nødvendig, informere underordnede om arbeidsutvalgets, parlamentets og egne beslutninger.   

-          Sørge for at trivsel og samarbeid råder blant organisasjonens aktive medlemmer og sentrale tillitsvalgte. 

-          Leder har ansvar for at opplæring og skolering blir gitt alle sentrale tillitsvalgte.   

-          Holde kontakt med og utvikle samarbeidet med Norsk Studentorganisasjon, lokale myndigheter og nasjonale myndigheter.

-          Sørge for at det drives utadrettet markedsføring og informasjonsarbeid så vel overfor eksisterende som potensielle tillitsvalgte.

-          I tillegg til nevnte arbeidsoppgaver, arbeide med de prioriterte sakene som parlamentet til enhver tid har spesifisert og som er dokumentert i parlamentsprotokollene.   

-          Leder har ansvar for å sikre at markedsføring og rekruttering skjer både til sentrale og lokale verv.   

 

 Nestleder av StInn

Nestleder er leders stedfortreder og representerer organisasjonen i leders fravær. Nestleder skal være en intern brobygger og sørger for at organisasjonens ledd fungerer.

Generelle arbeidsoppgaver:

-          Representere organisasjonen i leders fravær.

-          Sørge for opplæring av tillitsvalgte i sentrale verv i organisasjonen.

-          Bistå med opplæring og skolering av lokale tillitsvalgte.

-          Bistå leder i daglig drift av organisasjonen.

-          Være en ressursperson for resten av arbeidsutvalgets medlemmer.

-          Sørger for at sakspapirer ferdigstilles og sendes ut innen angitte frister.

-          Godkjenner bruk av midler i tråd med føringene økonomiinstruksen gir.

 

Kommunikasjonsansvarlig i StInn

Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for markedsføring av organisasjonen og dens synlighet til medlemmer og utad. Målet med å ha en kommunikasjonsansvarlig er at organisasjonen er synlig og markedsført på en måte som gagner organisasjonens rykte og verdier samt gi studentene informasjon om organisasjonen.

Generelle arbeidsoppgaver:

-          Kommunikasjonsansvarlig har ansvaret for å tilgjengeliggjøre sakspapirer og andre dokumenter som er offentlig og som skal være tilgjengelig for alle studenter på organisasjonens hjemmeside.

-          Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for å rekruttere medlemmer i organisasjonen til å følge de sosiale medieprofilene gjennom kampanjer, markedsføring og stand. Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for bestilling og design på markedsførende produkter i samarbeid med resten av arbeidsutvalget.

-          Kommunikasjonsansvarlig skal sørge for at alle kampanjer og valg til verv som angår organisasjonen skal markedsføres på en tilstrekkelig måte. Vedkommende skal fremme organisasjonens rykte og omdømme gjennom markedsføring, og skal synliggjøre organisasjonen. Det skal jobbes mot en synlig organisasjon, og markedsføringen skal være profesjonell, inkluderende og informerende.

-          Kommunikasjonsansvarlig sørger for at organisasjonens grafiske profil er lettkjennelig og tilgjengelig i alt som publiseres på vegne av organisasjonen.

 

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig

Fag- og forskningspolitiskansvarlig skal utarbeide og jobbe med å få gjennomslag for StInns fag- og forskningspolitikk.

Generelle arbeidsoppgaver:

-          Følge med på trender i akademia knyttet til fag- og forskningspolitikk.

-          Følge opp organisasjonen sin vedtatte fag- og forskningspolitikk.

-          Utarbeide forslag til ny politikk samt revidere eksisterende politiske dokumenter i form av endringsforslag.

-          Bør sitte i relevante råd og utvalg.

-          Følger opp representanter i råd og utvalg og bistår representantene i aktuelle saker.

 

Velferds- og Læringsmiljøpolitisk ansvarlig

Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig har ansvar for studentorganisasjonens velferdspolitikk, likestillingsarbeid og tilretteleggingsarbeid.

Generelle arbeidsoppgaver:

-          Førsteprioritet skal alltid være saker som omhandler Studentsamskipnaden i Innlandet (Sinn) sin studentrettede virksomhet.

-          Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig har som oppgave å følge alle saker som omhandler studentvelferd ved høgskolen i Innlandet og har ansvaret for at nasjonal studentvelferdspolitikk settes på dagsorden lokalt.

-          Følge opp og bistå ved velferds- og læringsmiljøpolitiske saker, tiltak og arrangementer som finner sted på samtlige studiesteder.

-          Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig skal holde kontakt med og ha et tett samarbeid med Studentsamfunnet i Innlandet(StI).

-          Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig skal arbeide for at studentaktivitetene ved høgskole i Innlandet skal inkludere internasjonale studenter.

-          Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig har fast plass i Læringsmiljøutvalget(LMU) ved Hinn. Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig har som oppgave å opprettholde det sosiale miljøet innad i arbeidsutvalget.

 

Valgkomitéen

Valgkomiteen i Studentorganisasjonen i Innlandet (StInn) skal aktivt oppsøke og innstille på kandidater til verv som angitt i punkt 5, valgreglement og vedtekter.

Generelle arbeidsoppgaver:

Valgkomitéen innstiller til valg og suppleringsvalg av:

• Arbeidsutvalget

• Kontrollkomitéen

• Valgkomitéen

• Samskipnaden i Innlandet

• Landsmøtedelegater NSO

• Supplering til parlamentet

Komitéen skal bistå ved gjennomføring av parlamentsvalget, og øvrige valg foruten om tillitsvalgte på klassenivå. Videre skal Valgkomitéen være behjelpelige ved eventuelle spørsmål angående arbeidsoppgaver i alle StInn sine verv. Valgkomitéen skal bistå arbeidsutvalget i å markedsføre ledige verv i organisasjonen, foruten om lokalt nivå. Valgkomitéen skal aktivt oppsøke kandidater til valg av:

• Parlamentet

• Arbeidsutvalget

• Kontrollkomitéen

• Valgkomitéen

• Samskipnaden i Innlandet

• Høgskolestyret

• Andre råd og utvalg

 

Kontrollkomité

Kontrollkomiteen (KK) er StInn sitt kontrollorgan, og skal sikre at alle vedtekter, styringdokumenter mm. blir fulgt. KK skal også fungere som et rådgivende organ for de andre organene i organisasjonen.

Generelle arbeidsoppgaver:

-          KK skal skrive rapporter til hvert parlamentsmøte, og kommentere på eventuelle feil de mener har forekommet før og under møtet. KK skal der de finner det nødvendig kommentere på den generelle gjennomføringen av møtet. Dette kan inkludere kommentarer rundt:

• Møtekultur

• Saksfremlegg

 • Saksfremgang

• Mm.

-          De vil også ha en rådgivende rolle ovenfor både øvrige og underliggende organer, og skal kunne uttale seg om fortolkning av vedtekter, forretningsorden instrukser osv. etter forespørsel av Parlamentet eller AU. Dette gjelder også organer på lokalt plan. Leder av KK skal sørge for at rapporter blir sendt inn til Arbeidsutvalget (AU) innen to (2) uker etter at parlamentsmøtet har funnet sted.

-          Leder av KK har et ansvar om å kalle inn KK så raskt som mulig for behandling av saker når de blir innmeldt. Dersom det er praktisk mulig skal KK behandle innkommende saker før neste ordinære parlamentsmøte. Skulle saken bli innmeldt til KK så tett på møtet at det ikke vil være praktisk mulig å behandle saken fullt ut, skal KK gi beskjed om dette på parlamentsmøtet.

-          Behandling av saker skal så langt det er mulig alltid behandles av KK i sin helhet.