Still til sentrale verv i StInn!

Still til sentrale verv i StInn!

Bli med å sikre Innlandsstudentene den beste studenthverdagen de kan få

Det er endelig vår, sol og valg i StInn! Det betyr at vi ser etter studentene som vil representere og lede studentene på innlandet for neste studieår! Vi søker kandidater til neste års arbeidsutvalg, valgkomite, kontrollkomite og styret i Studentsamskipnaden. 

Under kan du lese om de forskjellige vervene og hvilke frister du må forholde deg til dersom du vil stille til ett (eller flere) av vervene: 

 

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) er organisasjonens utøvende organ. AU kan ta beslutninger i saker hvor Parlamentet ikke er naturlig involvert. Utover dette er det som oftest parlamentet som setter agendaen for hva AU skal jobbe med. Arbeidsutvalget melder opp saker til sentralstyret og til parlamentet, men kan ikke innstille (komme med mening eller anbefaling i saken).

Leder

Leder av Arbeidsutvalget er StInns øverste leder, og har det øverste ansvaret for driften i StInn. Leder skal påse at vedtak gjort av Parlamentet, Arbeidsutvalget eller Kontrollkomiteen blir fulgt opp i alle ledd av organisasjonen. Leder skal også følge opp nasjonal studentpolitikk (NSO), og skal være i tett dialog med høgskolens og samskipnadens ledelse.

Det er, først og fremst, Leder som uttaler seg på vegne av organisasjonen overfor høgskolen, samskipnaden, myndigheter eller medier. Leder, som alle andre i organisasjonen, er likevel bundet til politikken som Parlamentet og Arbeidsutvalget har vedtatt.

Nestleder

Nestleder fungerer som intern og organisatorisk leder, men skal også være leders stedfortreder. Nestleder skal være en intern brobygger, og skal være en ressursperson for resten av arbeidsutvalget. Nestleder har et særskilt ansvar for å følge opp tillitsvalgte på både lokalt og sentralt nivå, og ansvar for opplæring og skolering av lokale tillitsvalgte.

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig har ansvar for å utvikle og fremme studentorganisasjonens politikk innenfor fag, forskning og utdanningskvalitet. Blant Fag- og forskningspolitsk ansvarligs viktigste arbeidsoppgaver er å fremme organisasjonens meninger og kampsaker i Høgskolens råd og utvalg og overfor Høgskolens ansatte i et forsøk på å oppnå gjennomslag for studentenes saker. For å kunne gjøre denne jobben effektivt vil det være viktig for den som innehar vervet å være tilstede der hvor beslutninger tas i Høgskolens forskjellige organer og å fremme forslag basert på StInns vedtatte politikk.

Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig

Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig har ansvar for Studentorganisasjonens velferdspolitikk, likestillingsarbeid og tilretteleggingsarbeid. Det er det vervet i StInn som arbeider tettest opp mot Studentsamskipnaden i Innlandet (Sinn) og studentersamfunnene i Innlandet. Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig har fast plass i Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Hinn. Vervet har også som oppgave å opprettholde det sosiale miljøet innad i arbeidsutvalget.

Kommunikasjonsansvarlig

Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for markedsføring av organisasjonen og dens synlighet til medlemmer og utad. Dette gjøres både digitalt, eksempelvis igjennom sosiale medier og nettside; og fysisk, eksempelvis igjennom plakater og stands. Målet med å ha en kommunikasjonsansvarlig er at organisasjonen er synlig og markedsført på en måte som gagner organisasjonens rykte og verdier samt gi studentene informasjon om organisasjonen.

 

Valgkomiteen

Valgkomiteen skal innstille på kandidater til ulike verv i StInn. Valgkomiteens jobb dreier seg både om rekruttering og vurdering av kandidater og gjøres i hovedsak tett i forkant av de seks årlige parlamentsmøtene. Valgkomiteen er et uavhengig organ innad i Stlnn og påvirker ikke politikken.

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er et uavhengig organ i Stlnn, og skal kontrollere at arbeidsutvalget, Parlamentet og organisasjonens andre organer handler i samsvar med vedtak som er gjort, og i samsvar med Stlnn sine vedtekter og retningslinjer. Kontrollkomiteen behandler mistillitsforslag innad i organisasjonen.

Styret i Studentsamskipnaden i Innlandet

SINN jobber for at studentene skal ha det så godt som mulig i studietiden og arbeider med velferdsmessige tiltak for å nå det målet. Styret er det øverste organet i SINN og har ansvar for å utforme strategier og langsiktige planer for at hele organisasjonen skal kunne levere tjenester som studentene trenger og ønsker seg. Styret skal bestå av 50% studenter - og studentene kan stille krav om at styreleder skal være en student!

 

Hvordan stille til valg

Fyll inn dette kandidatskjemaet og send det til vk.stinn@inn.no innen fredag 3. mai, 23:59. (OBS: Utsatt frist) Merk i tittelen på e-posten hvilket verv du stiller til. Dersom du ønsker å stille til flere verv, så fyller du inn flere kandidatskjema og sender dem i hver sin e-post. Du kan fremdeles stille til vervet frem til valget 23. mai, men de som sender inn i løpet av april blir vurdert av Valgkomiteen. De kommer til å gi sin anbefaling til Parlamentet, så kandidater som sender inn før fristen stiller sterkere.

Valgkomiteen kommer til å sende kandidatene til verv i Arbeidsutvalget noen oppgaver lørdag 4. mai, kl. 12:00, (OBS: Nytt tidspunkt) som skal leveres til Valgkomiteen innen onsdag 8. mai, 20:00. (OBS: Ny frist) Kandidater vil bli intervjuet av Valgkomiteen mellom 6. og 12. mai. Kandidater til Arbeidsutvalget vil bli intervjuet fortløpende etter at de har levert sine oppgaver. Valgkomiteens innstilling på beste kandidat til hvert verv blir publisert på stinn.no tordag 16. mai, 18:00.

Valget holdes torsdag 23. mai i Lillehammer. Der vil alle kandidatene ha muligheten til å holde en valgtale og svare på spørsmål, før Parlamentet stemmer over hvem som skal velges til vervet.

For flere tekniske detaljer om valgprosessen, kan du lese Valgkomiteens notat her.

Godt valg!