Still til fakultetrådsrepresentant

Still til fakultetrådsrepresentant

Vi trenger noen til å tale studentenes sak til dekanene!

Studentorganisasjonen i Innlandet jobber for å få studentrepresentasjon på alle nivå. Vi trenger derfor noen til å representere studentene på fakultetsnivå. 

Vervet går ut på å gå igjennom evalueringen som har skjedd på studieprogramnivå, og diskutere hvordan ting skal løses. Dette er et viktig steg i kvalitetssikringen av utdanningen, og vi trenger derfor noen til å fortsette diskusjonen når den kommer opp i et møte hvor dekanen deltar. Møtehyppighet varier fra fakultet til fakultet, men de fleste burde ha 2-4 møter i semesteret.

Det skal velges to representanter fra hvert av våre 6 fakulteter og disse vil bli valgt for ett år.

 

Hvordan stille til vervet:

Dersom du ønsker å representere studentene på ditt fakultet, så sender du en mail med motivasjonsbrev til   stinn@inn.no. Fakultetsrepresentanter blir utnevnt fortløpende av Arbeidsutvalget. Frist for innsendelse av motivasjonsbrev er 8. september 2020.