Ledig verv: utdanningsutvalget

Ledig verv: utdanningsutvalget

Det skal oppnevnes to hovedrepresentanter og to vara til utdanningsutvalget.

Neste møte i utvalget gjennomføres 26. september.

Informasjon om vervet hentet fra Høgskolen i Innlandets nettside:

Mandat

Utdanningsutvalget:

 • godkjenner høgskolens studieplaner og etablerer studier på delegasjon i henhold til delegasjonsvedtak
 • har et særlig ansvar for kvalitetsarbeid på studieområdet gjennom oppfølging av høgskolens kvalitetssystem
 • gir innspill til institusjonens studiekvalitetsrapport og utdanningsmeldinger
 • fremmer utdanningskvalitet i høgskolens studieprogrammer
 • identifiserer høgskolepedagogiske utfordringer og initierer høgskolepedagogisk utviklingsarbeid
 • gir råd om videreutvikling av det internasjonale arbeidet knyttet til studieprogrammene
 • har et særlig blikk på studienes relevans og kompetanse for bruk i arbeids– og samfunnsliv

 

Sammensetning

Prorektor for utdanning (leder av utvalget), varaoppnevnes av rektor

Prodekan utdanning eller den dekanen bemyndiger fra:

 • Fakultet for helse og sosialvitenskap (HSV)
 • Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP)
 • Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS)
 • Fakultetet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (ALB)
 • Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK)
 • Den norske filmskolen (DNF)

To studentrepresentanter med personlige varamedlem, alle oppnevnt av studentorganisasjonen StInn

Studiedirektør har sekretærfunksjonen

Hvordan stille:

Vervet utnevnes av Arbeidsutvalget til StInn. For å stille til vervet sender du et motivasjonsbrev til  stinn@inn.no, emnefeltet merkes med «motivasjonsbrev utdanningsutvalget».

Frist for innsending er tirsdag 24. september 23:59.