Klagenemda og skikkethetsnemda

Klagenemda og skikkethetsnemda

Vi trenger studentrepresentanter i to nemnder som passer på at ting går riktig for seg

 

Klagenemnda - 3 ledige verv

Når studentene ved Høgskolen i Innlandet klager på enkeltvedtak og formelle feil ved eksamen, så sendes klagen til Klagenemnda. Nemnda består av fem medlemmer, hvor to av dem er studentrepresentanter. Den er også ledet av en dommer fra Eidsivating lagmannsrett.

Det skal velges to hovedrepresentanter og to vararepresentanter til Klagenemnda, en av hvert kjønn. Kvinnelig hovedrepresentant har allerede blitt valgt. Nemnda møtes månedlig i Hamar på kveldstid. Vervene varer 1 år om gangen.

Du kan lese mer om Klagenemnda her.

 

Skikkethetsnemnda - 1 ledige verv

Høgskolen i Innlandet utdanner mange studenter i profesjoner som gir dem ansvar ovenfor pasienter, elever, barnehagebarn, og andre sårbare personer og grupper. Jobben til Skikkethetsnemnda er å gjøre en vurdering av hvor skikket enkeltstudenter er til å håndtere dette ansvaret når det kommer inn bekymringsmeldinger, både i sitt praksisstudie og i sin fremtidige yrkesutøvelse. 

Det skal velges to studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda. Nemnda har ikke fast møtedrift, men møter hver gang det foreligger en skikkethetssak. Vervene varer i 1 år om gangen.

Du kan lese mer om Skikkethetsnemnda her.

 

Hvordan stille til vervene:

Studentrepresentantene i arbeidsgruppen blir oppnevnt av Arbeidsutvalget i StInn. Du kan fremme ditt kandidatur ved å sende et motivasjonsbrev til  stinn@inn.no. Husk å påpeke hvilket av de to nemndene du stiller til. Fristen for innsendelse av motivasjonsbrev er 8. september 2020.

Godt valg!