Kandidater til sentrale verv

Kandidater til sentrale verv

Valgkomiteen har kommet med sin anbefaling om hvem som burde velges til de sentrale vevene.

Torsdag 23. mai skal delegatene i parlamentet til StInn velge en rekke tillitsvalgte inn i sentrale verv. Dette skjer på et møte i Lillehammer, hvor alle studenter på Høgskolen i Innlandet har møterett. Det er også mulig for alle studenter på HINN til å stille til alle vervene omtalt i denne artikkelen på dette møtet. For å gjøre jobben til Parlamentet enklere, gjør Valgkomiteen en dypere forarbeid for å evaluere kandidatene som meldte seg før fristen 3. mai, så de kan gi Parlamentet en anbefaling om hvem de burde velge. I denne artikkelen får du oversikten over både Valgkomiteens innstillinger og de andre forhåndsinnmeldte kandidatene. 

Leder av StInn

Leder av Studentorganisasjonen i Innlandet er organisasjonens øverste leder og har øverste ansvar for organisasjonens drift. Leder uttaler seg på vegne av organisasjonen og har ansvar for at vedtak i parlamentet utøves av Arbeidsutvalget og tas til følge i alle ledd i organisasjonen.

Torje Martnes

Flertallets innstilling

Portrettbilde - Torje Martnes

Torje har en smittende ståpåvilje og et hyggelig vesen, som vi tror låner seg godt til noen som skal engasjere de rundt seg. Han viser en evne til å lytte godt til det de rundt han har å si, men er også ikke redd for å si sin egen mening eller ta klare standpunkt når den tid kommer. Han er imøtekommende uten å gi for mye etter, og kan bruke en avvæpnet retorikk, samtidig som han kan være spiss i formuleringen uten å støte noen.

Gjennom sine år som studentrådsleder på Blæstad har Torje demonstrert at han jobber organisert for å oppnå politiske gjennomslag, og at han har god kjennskap til både organisasjonen og høgskolesystemet. Han behersker både å gjøre grundig forberedende arbeid, og håndtere situasjonene som blir kastet i fanget hans.

Mens landbruk er noe som står hjertet hans nært, så ønsker han som leder å prioritere psykisk helse, slik han har gjør fremstøt på som studentrådsleder på Blæstad. Han mener også at studentenes psykiske helse og god utdanningskvalitet avhenger veldig på hverandre. Han har også et stort ønske om å mobilisere studentmassen, for å bidra til flere engasjerte tillitsvalgte, og et større politiske gjennomslag for StInn.

Valgkomiteen tror også det er sunt for StInn å få en leder med perspektivet av noen som kommer fra en av de minste studiestedene.

Les Torjes kandidatskjema

 

Alexander Eriksson

Mindretallets innstilling

Portrettbilde - Alexander Eriksson

Valgkomiteens mindretall tar ut dissens til fordel for Alexander Eriksson. Alexander er veltalende, karismatisk og holder ikke tilbake når han snakker om sakene som engasjerer ham. Hans vinnende vesen vil gjøre seg godt for ham som leder for en organisasjon som tradisjonelt sett sliter med å skape engasjement - en sak han selv velger å skrive om i svaret på case-oppgaven. Det er tydelig at Alexander ønsker å jobbe videre med å utvikle organisasjonen som premissleverandør overfor Høgskolen og andre interessenter. Videre har Alexander god oversikt over det politiske landskapet, Høgskolens systemer og byråkrati og overbeviser dermed om at han har kunnskapen som skal til for å jobbe frem gjennomslag; både på kort og på lengre sikt.

Alexander kan vise til en imponerende CV med erfaring fra flere steder hvor en kan tenke seg at han har opparbeidet høyst relevant erfaring. Han fremstår som en naturlig leder med erfaring fra ulike perspektiver som vil gjøre det enklere for ham og hans samarbeidspartnere å finne felles grunn i eventuelle uenigheter. Med sin omfattende erfaring fra organisasjoner utenom studentpolitikken fremstår Alexander kanskje som en kandidat som kommer litt utenfra, men denne erfaringen vil også kunne komme Arbeidsutvalget godt til nytte når Organisasjonsutviklingsprosjektet skal ferdigstilles. 

Helhetlig sett fremstiller Alexander seg selv som en intelligent, karismatisk og reflektert person med øye for organisasjon og langsiktig politisk arbeid. At han er oppdatert på dagsaktuelle politiske saker og prosesser vitner også om et genuint engasjement og og evne til å tenke på et helhetlig bilde.

Les Alexanders kandidatskjema

 

Nestleder i StInn

Nestleder er leders stedfortreder og representerer organisasjonen i leders fravær. Nestleder skal være en intern brobygger og sørger for at organisasjonens ledd fungerer.

Mailén Evita Leithe

Enstemmig innstilt

Mailén Evita Leithe

Mailén har opparbeidet seg god erfaring fra tidligere verv i StInn og har uvurderlig innsikt i arbeidet med organisasjonsutvikling som har foregått siden fusjonen i 2017. Mailén har vært aktiv i verv både på lokalt og sentralt nivå i organisasjonen, og har høstet erfaring fra sin tid i disse vervene. Hun har et hode for organisering og fasilitering - og et engasjement for oppfølging. Mailén bryr som om de rundt seg og ønsker å jobbe aktivt for at organisasjonens tillitsvalgte skal ha de beste forutsetningene for å trives, jobbe effektivt og oppnå gjennomslag. I case-oppgaven sin - og i intervju med Valgkomiteen - vektlegger Mailén viktigheten av behovstilpassede tiltak når det kommer til fasiliteringen av de lokale leddene i organisasjonen. Mailén vil bidra til å utgjøre en sterk ledelse av organisasjonen med hennes evne til å se hvilke ressurser man sitter med i form av tid, penger og mennesker. Hun kjenner sitt ansvar og vet hva som skal til for å få det beste ut av de hun jobber sammen - uten at dette skal gå på bekostning av trivsel eller sosiale forhold.

I tiden fremover vil organisasjonen jobbe med å ferdigstille et omfattende arbeid i forbindelse med organisasjonsutvikling. Valgkomiteen mener at Mailén har både erfaringen, innsikten, engasjementet som skal til for at dette gjøres på en best mulig måte. I tillegg har Mailén personligheten og evnene som skal til for å iverksette følgende tiltak på en måte som er inkluderende. Mailén er løsningsorientert, erfaren og passer organisasjonens kjerneverdier godt; åpen, ambisiøs og ansvarlig.

Les Mailéns kandidatskjema

 

Velferds- og læringsmiljø ansvarlig

Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig har ansvar for studentorganisasjonens velferdspolitikk, likestillingsarbeid og tilretteleggingsarbeid.

Gesine Fischer

Enstemmig innstilt

Portrettbilde - Gesine Fischer

Gesine er studentpolitisk aktiv med et brennende ønske om å få kjempe for Stinn sine kampsaker når det gjelder studentmassens velferd, og læringsmiljø. Gesine er opptatt av aktivt forebyggende arbeid, spesielt i forhold til studentenes ve og vel. Som velferd- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig er Valgkomiteen overbevist om at Gesine sitt engasjement og stå-på-vilje vil komme godt med i alt arbeid hun skal foreta seg. Både innen velferd og læringsmiljø, og når hun skal komplementere resten av AU i arbeidet de skal gjøre.

Gesine er en reflektert person som kan se en sak fra flere sider. Hun vet å bearbeide før arbeid skal fremstilles eller fremlegges. Gesine har det siste året i sitt arbeid i Parlamentet vist at hun møter forberedt opp på møter, stiller kritiske spørsmål, og er med på viktige avgjørelser. Gesine har stor tro på samarbeid og samhandling. Hun knytter til seg av kontakter og nettverk, og er god på å innhente kritisk informasjon i sitt arbeid - noe som reflekteres i hennes intervju, hvor hun påpeker viktigheten ved å kartlegge studentmassens behov før en setter inn tiltak.
I Gesine sin case-oppgave kommer det klart og tydelig frem hva hun brenner for. Denne besvarelsen er godt bearbeidet, gjennomtenkt, og gjennomført. Den kunne potensielt blitt meldt opp som en faktisk resolusjon til Parlamentet i StInn.

Valgkomiteen mener Gesine er den rette til å skulle fortsette å sette studentenes velferd og læringsmiljø på agendaen, og har stor tro på at Gesine vil representere Stinn på en god måte, med spørsmål og problemløsning rundt studentenes velferd.

Les Gesines kandidatskjema

 

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig

Fag- og forskningspolitiskansvarlig skal utarbeide og jobbe med å få gjennomslag for StInns fag- og forskningspolitikk.

Ingen innstilling

Det har ikke lykkes valgkomiteen å finne kandidater til vervet og det foreligger derfor ingen innstilling i valget til Fag- og forskningspolitisk ansvarlig. 

 

Kommunikasjonsansvarlig

Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for markedsføring av organisasjonen og dens synlighet til medlemmer og utad. Målet med å ha en kommunikasjonsansvarlig er at organisasjonen er synlig og markedsført på en måte som gagner organisasjonens rykte og verdier samt gi studentene informasjon om organisasjonen.

Ida Karoline K. Kjønsberg

Enstemmig innstilt

Portrettbilde - Ida Karoline K. Kjønsberg

Ida har i det siste året vært informasjonsansvarlig i studentrådsstyret i Hamar, hvor hun har utarbeidet en markedsføringsstrategi. Hun fremstår som reflektert i sitt syn, og både engasjert og strukturert i sitt arbeid.

Ida har et sterkt teoretisk perspektiv til rollen, da hun har noe bakgrunn fra medievitenskap. Hun ønsker å bruke denne teorien til å kartlegge målgruppene og behovene på de forskjellige studiestedene, for å forme en mer engasjerende og synlig markedsføring opp mot de forskjellige delene av studentmassen. Hun har mindre erfaring med de tekniske aspektene av å utforme markedsføringsmatriell enn tidligere kommunikasjonsansvarlige, men Valgkomiteen tror dette kan gi en fordel i at disse utfordringene blir møtt med en annen innfallsvinkel enn tidligere.

Ida presenterte flere gode idéer for markedsføringstiltak under intervjuet som Valgkomiteen ønsker å se bli satt til verks. Hun har også ambisjoner om å gjøre samarbeidet mellom kommunikasjonsansvarlig sentralt og informasjonsansvarlige lokalt tettere. Valgkomiteen tror Ida kan legge en teoretisk grunnmur for markedsføringsarbeidet til StInn som senere kommunikasjonsansvarlige kan nyte godt av.

Portrettbilde - Kaja Bergseth

Les Idas kandidatskjema

Øvrige kandidater

Kaja Bergseth

Les Kajas kandidatskjema

 

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen er StInn sitt kontrollorgan, og skal sikre at alle vedtekter, styringdokumenter mm. blir fulgt. Kontrollkomiteen skal også fungere som et rådgivende organ for de andre organene i organisasjonen. Det er totalt tre verv i Kontrollkomiteen.

Portrettbilde - Bjørn-Martin Flindrum

Bjørn-Martin Flindrum

Enstemmig innstilt

Bjørn-Martin har i løpet av det siste året brukt sin utdanning i rettsvitenskap til å bidra som et medlem i Kontrollkomiteen. Han er målrettet i sitt syn, og løsningsorientert. Han foretrekker å ta ting på lavest mulig plan, lytte godt til alle involvert, og ikke være for bastant i sitt syn. For den kommende perioden har han planer om å gjøre Kontrollkomiteen både mer deltagende i flere fora, og mer proaktiv i sitt arbeid.

Les Bjørn-Martins kandidatskjema

Portrettbilde - Menhaj Haidari

 

Menhaj Haidari

Enstemmig innstilt

Menhaj viser et engasjement for å ivareta studentenes interesser og forståelse for reglement som vil fungere godt i Kontrollkomiteen. Menhaj reflekterer godt rundt spørsmål om hvordan han vil kommunisere Kontrollkomiteens tolkninger og bestemmelser - ikke bare for å oppnå tydelig kommunikasjon i hver enkelt sak, men også for å skape forutsigbarhet for resten av organisasjonens organer. Valgkomiteen ser også verdien i å ta i bruk studenter utenfor jusstudiet, som kan bringe nye perspektiver arbeidet til Kontrollkomiteen.

Les Menhajs kandidatskjema

Portrettbilde - Jørgen André Wigestrand

 

Jørgen André Wigestrand

Enstemmig innstilt

Jørgen har i løpet av det siste året brukt sin utdanning i rettsvitenskap til å bidra som et medlem i Kontrollkomiteen. Han er reflektert, pragmatisk, og inkluderende av vesen. Han mener at arbeidet i KK skal være et produkt av gruppearbeid, og at de beste løsningene kommer gjennom gode diskusjoner. Jørgen reflekterer rundt Kontrollkomiteens arbeid for inneværende periode og ønsker spesielt å bidra til bedret kommunikasjon innad i komiteen om han blir valgt. Han mener også at Kontrollkomiteen bør arbeide på en mer deltagende måte overfor de andre sentrale organene i StInn - noe Valgkomiteen mener at han evner å bidra til. Valgkomiteen ser også fordelen i å opprettholde en kontinuitet i Kontrollkomiteens representasjon i arbeidsgruppen for organisasjonsutvikling.

Les Jørgens kandidatskjema

 

Valgkomiteen

Valgkomiteen i Studentorganisasjonen i Innlandet skal aktivt oppsøke og innstille på kandidater til verv som angitt i valgreglement og vedtekter. Det er totalt tre verv i Valgkomiteen.

Camilla Waage

Enstemmig innstilt

Portrettbilde - Camilla Waage

Camilla stilte til valg som velferd- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig, men etter en samtale med valgkomiteen kom det frem at med Camilla sine erfaringer fra arbeidslivet og andre verv gjør henne til en godt egnet kandidat for valgkomiteen det kommende året. Camilla vil i en valgkomité være den som ser personene som stiller til valg på en annen måte, da Camilla ikke tidligere har vært i Stinn. Valgkomiteen ble under intervjuprosessen med Camilla overbevist at hun hører hjemme i StInn.

Camilla har et utrolig hyggelig vesen, og er smittende blid. Hun er brennende opptatt av å inkludere mennesker, og ikke utelate noen. Hun ønsker at de rundt seg skal være godt ivaretatt, og sett. Med Camilla i valgkomiteen til Stinn vil ikke noe forbli usett hos kandidater. Hun vil derfor være en viktig ressurs når det kommer til rekrutteringsarbeidet valgkomiteen skal gjøre gjennom hele året. Hun er også et meget behjelpelig, og besitter mye erfaring fra arbeidsliv og andre typer verv, noe som vil kunne komme godt med i blant annet intervjuprosesser. Valgkomiteen er overbevist om at Camilla vil skaffe seg minst like mange gode erfaringer i Stinn, og at dette vil bidra til at Camilla i en valgkomité vil være godt egnet på å innstille på de som skal være de fremtidige i Stinn.

Les Camillas kandidatskjema

Merk: Camillas kandidatskjema ble skrevet med Velferd- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i tankene

 

Styret i Studentsamskipnaden i Innlandet

Styret i SINN er lovpålagt å ha studentrepresentanter i styret, som deltar i de største avgjørelsene for SINNs drift. Studentorganisasjonen i Innlandet har ansvaret for å velge disse studentrepresentantene. Det er totalt tre hovedrepresentanter og tre vararepresentanter som skal velges inn i denne omgangen.

Thomas Brinck-Mortensen

Enstemmig innstilt

Portrettbilde - Thomas Brinck-Mortensen

Thomas tenker helhetlig og langsiktig, noe som bidrar til at Valgkomiteen er sikker i sin sak når han innstilles til vervet som styremedlem for 2 år. Med en god blanding av ydmykhet og mangel på frykt for å uttale seg er det forfriskende å høre Thomas delta i debatt. Han er spesielt opptatt av å bevisstgjøre de han jobber sammen med om hvilket ansvar de sitter med og hvilke muligheter som ligger foran dem. Valgkomiteen mener at Thomas vil utgjøre et friskt pust i SINN.

Thomas har det siste året, ved siden av sitt årsstudium på Rena, blitt meget engasjert innad i Stinn, og har tilegnet seg god erfaring som vil komme godt med i et styrevervet i SINN. Thomas har teft for å se ting med økonomiske øyne og er bevisst på viktigheten av å tenke over hva det koster å iverksette et tiltak. Han fremstår som en optimist når det kommer til potensialet som ligger i SINN, men er samtidig kynisk og reflekterende når det kommer til hvordan man skal nå målene som settes.

Thomas legger frem sin argumentasjon på en måte som gjør det vanskelig å være uenig og vil kunne skape gode debatter rundt Samskipnadens rolle overfor studentene. Han har velutviklede retoriske evner og en innsikt som skinner igjennom når han snakker om saker han bryr seg om. Med interesse og forståelse for hvordan forskjellige institusjoner, organer, ansatte, tillitsvalgte og studenter bør jobbe sammen for å heve studiekvalitet og bedre studiehverdagen er Thomas et naturlig valg til styret i Studentsamskipnaden.

Valgkomiteen håper Thomas vil fortsette å vise de sammene tendensene han har gjort til nå - og på den måten vil bidra til å bedre Innlandsstudentenes hverdag som deres representant i styret i Studentsamskipnaden i Innlandet for de to kommende årene.

Les Thomas' kandidatskjema

 

Ameline Tangen Sørgen

Enstemmig innstilt

Portrettbilde - Ameline Tangen Sørgen

Valgkomiiteen mener at Ameline kan representere studentene fra Innlandet på en god måte i SINN-styret på grunn av hvordan hun setter seg inn i saker og ikke gir seg før hun har nådd målet. Hun har det siste året jobbet med velferd og læringsmiljø i Studentrådsstyret på Lillehammer og har i det vervet jobbet opp mot SINN flere ganger. Ameline viser derimot at hun er reflektert og klarer å se helheten av SINN på en god måte, og er klar over at det å jobbe opp mot SINN er noe helt annet enn å sitte i styret deres.

Det Ameline synes er det viktigste å jobbe med det neste året i styret er velferd og læringsmiljø, og et konkret mål hun har er å bedre helsetilbudene SINN har for alle studentene på Innlandet. Dette mener valgkommiteen er en viktig sak, spesielt med tanke på  resultatene fra SHOT-undersøkelsen som kom i fjor. Valgkommiteen er overbevist at Ameline kan klare å bedre helsetilbudet, siden hun allerede har fått gjennomslag hos SINN ved å få gjenåpnet fellesrommene på Olympiaparken studenthjem.

Ameline ikke er redd for å si ifra og være litt upopulær, hvis det er det som må til for å få gjennomslag for saker som er viktige for oss studenter. Ameline er også ærlig på at SINN-styret blir en stor utfordring og veldig annerledes fra hennes tidligere erfaringer, og er derfor forberedt på en bratt læringskurve. Alt dette sammen med gleden og begeistring over det å jobbe for studenters velferd gjør at Valgkommiteen tror Ameline blir et godt tilskudd til styret til SINN.

Les Amelines kandidatskjema