Still til valgstyret i Høgskolen i Innlandet

foto: Colourbox

StInn skal oppnevne to medlemmer, med en vararepresentant til valgstyret ved Høgskoen i Innlandet. 

Valgstyret skal sikre at valgene ved HINN gjennomføres på riktig måte, og i tråd med demokratiske prinsipper. Som studentrepresentant i valgstyret er du med å sikre at både studenter og ansatte har tillit til at valget er rettferdige og fri for fusk.

Funksjonstiden for medlemmer av valgstyrene er tilsvarende valgperioden for de ulike gruppene i styret. Valgstyret fungerer likevel inntil nytt valgstyre er oppnevnt.

For å kunne stille må en være student som har betalt semesteravgift, bekreftet utdanningsplanen og/eller registrert seg som student det semesteret valget holdes har stemmerett.

Dersom et medlem av valgstyret er foreslått som kandidat i valget trer vedkommende ut av valgstyret, og det oppnevnes et nytt medlem.

For å stille til dette vervet må du sende inn kandidatskjema (RS3) til stinn@inn.no innen mandag 15.03