Still til Utdanningsutvalget i HINN

Still til Utdanningsutvalget i HINN

To ledige verv i Utdanningsutvalget i HINN

Utdanningsutvalget er en av de stedene studenter har størst påvirkning på sin utdanning. Så vil du ha muligheten til å gjøre ditt og andre studenters faglige tilbud bedre? Vil du skaffe deg et nettverk og en erfaring innen ledelse og styring? Da er utdanningsutvalget for deg. Det er én representant og én varaplass ledig. Send kandidatskjema til stinn@inn.no snarest for å bli vurdert av arbeidsutvalget.

Utdanningsutvalget har følgende oppgaver:

 • godkjenner høgskolens studieplaner og etablerer studier på delegasjon i henhold til delegasjonsvedtak
 • har et særlig ansvar for kvalitetsarbeid på studieområdet gjennom oppfølging av høgskolens kvalitetssystem
 • gir innspill til institusjonens studiekvalitetsrapport og utdanningsmeldinger
 • fremmer utdanningskvalitet i høgskolens studieprogrammer
 • identifiserer høgskolepedagogiske utfordringer og initierer høgskolepedagogisk utviklingsarbeid
 • gir råd om videreutvikling av det internasjonale arbeidet knyttet til studieprogrammene
 • har et særlig blikk på studienes relevans og kompetanse for bruk i arbeids– og samfunnsliv

 

Utdanningsutvalget er sammensatt av:

Prorektor for utdanning (leder av utvalget), vara oppnevnes av rektor

Prodekan utdanning eller den dekanen bemyndiger fra:

 • Fakultet for helse og sosialvitenskap (HSV)
 • Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP)
 • Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS)
 • Fakultetet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (ALB)
 • Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi (AMEK)
 • Den norske filmskolen (DNF)

To studentrepresentanter med personlige varamedlem, alle oppnevnt av studentorganisasjonen StInn

Studiedirektør har sekretærfunksjonen