Still til sentrale verv i StInn!

Still til sentrale verv i StInn!

Nå er det mulig å stille til valg

Årets fjerde parlamentsmøte blir 14. september og da er det duket for valg. Det skal velges et nytt arbeidsutvalg, to medlemmer til kontrollkomiteen og ny valgkomite. Utlysning til hvert av vervene kan du finne på nettsiden vår under fanen ledige verv og valg. Vi oppfordrer alle som er interessert til å søke da alle studenter har mulighet til å stille. Under følger mer info om hvert av vervene, samt lenke til utlysningene. 

Verv i arbeidsutvalget:

Leder

Leder er den viktigste representanten for StInn utad og bruker mye tid på å kommunisere, sitte i møter med og samarbeide med Høgskolen. Lederen i Studentorganisasjonen skal i hovedsak jobbe politisk, men må også til en viss grad jobbe sammen med Nestleder for å ha oversikt over den administrative delen av virksomheten i studentorganisasjonen.

Det er viktig at Lederen er en klar og tydelig stemme som kan være et knutepunkt for organisasjonen innad og et ansikt utad.

 

Nestleder

Nestleder er Leders stedfortreder hvis Leder f.eks. blir syk eller får flere arbeidsoppgaver en kun en person kan håndtere. Det er derfor viktig at Nestleder jobber tett sammen med Leder og holder seg oppdatert på den politiske fremdriften i organisasjonen, samtidig som de har hovedansvaret for den administrative delen av studentorganisasjonen.

Det er viktig at Nestleder vet hvordan å stimulere til samarbeid og greier å holde oversikt over mange forskjellige hendelser og planer.

 

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig

Fag og Forskningspolitisk ansvarlig har hovedansvar for å følge opp, kommunisere til Høgskolen og prøve å få gjennomslag for StInn sin politikk som handler om det rent faglige innholdet i studiene. Vervet inkluderer også ansvar for forskningspolitikk og da så klart også balansen mellom fokus på forskning og fag. Vervet overlapper noe med Velferd og Læringsmiljøpolitisk ansvarlig og det er derfor spesielt viktig at de som sitter i disse stillingene kan jobbe på lag.

Det er viktig for Fag og forskningspolitisk ansvarlig å greie å holde seg oppdatert på nasjonale tendenser innenfor forskning og fag og ha innsikt i Høgskolens struktur og hierarki.

 

Velferd- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig

Velferd- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig har hovedansvaret til å følge opp Studentorganisasjonens velferdspolitikk, likestillings- og tilretteleggingsarbeid, og Høgskolens læringsmiljø. Det er det vervet som arbeider tettest opp mot Studentskipnaden i Innlandet (SINN), og Innlandets vertskommuner. Som velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig har man fast plass i Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Høgskolen (HINN), og er leder av dette utvalget i et semester. Les mer om utvalget her. 

Det er viktig for Velferd- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig å ha kjennskap til og holde seg oppdatert rundt lokale og nasjonale velferdspolitiske saker, og på de problemene studentene møter i sin hverdag. Arbeidet krever å ha god oversikt over de forskjellige instansene i Høgskolens og Studentskipnadens ansvarsområder. 

 

Kommunikasjonsansvarlig

Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for å formidle om og markedsføre organisasjonen utad, og arbeide sammen med studentrådene på de forskjellige studiestedene for å gjøre dette. Kommunikasjonsansvarlig på jobbe sammen med resten av Arbeidsutvalget for å utarbeide markedsførings og publiseringsplaner og kanskje også markedsføringsartikler.

Det er viktig at kommunikasjonsansvarlig vet hvordan å bruke diverse redigerings og skriveprogrammer og greier å holde seg oppdatert på hva som foregår i organisasjonen.

 

Verv i kontrollkomiteen: 

Kontrollkomiteen har ansvar for å kontrollere at rammene og vedtak fattet av parlamentet blir fulgt. Kontrollkomiteen behandler også til tider personalsaker, og har derfor taushetsplikt. Kontrollkomiteen bør ikke uttale seg politisk, men har en rådgivende rolle når det kommer til tolkning av dokumenter og praksis i organisasjonen.

Vervet passer godt for de som liker å lese og tolke regler, og for de som er interessert i organisasjonsarbeid. Vi ser spesielt etter de som er motiverte for tidvis arbeid og som ønsker å jobbe for studentenes beste.

 

Verv i valgkomiteen:

Valgkomiteen skal aktivt oppsøke og innstille på kandidater til ulike verv i StInn. Valgkomiteen er et uavhengig organ innad i StInn. 

Valgkomiteen skal ikke uttale seg politisk men skal bistå Arbeidsutvalget i å markedsføre ledige verv i organisasjonen, foruten om på lokalt nivå.
Valgkomiteen håndterer personopplysninger og har taushetsplikt.

Vervet passer godt for de som er interessert i organisasjonsarbeid. Vi ser spesielt etter de som er motiverte for tidvis arbeid og som ønsker å hjelpe til med å løfte studentorganisasjonen.

 

Vi ønsker alle god sommer og godt valg!