Resultater fra studiebarometeret 2020

Resultater fra studiebarometeret 2020

Foto: Studiebarometeret

I dag lanserte Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) studiebarometer-undersøkelsen for 2020. 70.000 studenter ved norske høgskoler og universiteter har svart på hvordan de har opplevd studiekvaliteten og læringsutbyttet under krisen. Dette er foreløpig den største nasjonale kartleggingen av hvordan studenter har opplevd studiehverdagen under pandemien. 

Det virker som tilsynelatende dystre tall vi møter i undersøkelsen, der over 70 % opplever å ha mindre læringsutbytte under pandemien. Dette var dog en forventet nedgang, men den er forholdvis liten. Sammenlignet med fjorårets tall er det ikke store forskjeller. Selv om det er en signifikant nedgang av læringsutbyttene, så er det fortsatt mer enn halvparten som er tilfredsstilt med de digitale løsningene. Samtidig rapporterer over halvparten at de ikke har hatt et egnet sted for å kunne delta på nettbasert undervisning. Mange oppgir at plassmangel er en stor hindring for å følge undervisningen.  Studentene ble også spurt om de hadde tilgang på et egnet sted for å jobbe med studiene da campus stengte, og kun et mindretall svarte «ja». Dette var et forventet scenario som både StInn og HINN hadde tatt høyde for ved starten av pandemien. For studentene har det vært viktig å holde campusene åpne under pandemien, og HINN har prøvd å holde studiestedene sine åpne selv da undervisningen ble digitalisert. 

«Resultatene for 2020 viser i all hovedsak at studentene enten er omtrent like fornøyde eller litt mindre fornøyde, med ulike sider av studiekvaliteten sammenlignet med 2019. Det er kun et mindretall av spørsmålene hvor vi ser store endringer fra 2019 til 2020.» ifølge Studiebarometeret 2020. 

Studenter oppgir som forventet en forverring av opplevd psykosial trivsel under studietiden. Samtidig er det noen overraskende resultater av antall timer studentene har brukt på studier og betalt jobb. Antall timer studenter bruker på jobb og studier i uken er nærmest uendret under korona. Totalt faglig tidsbruk viser en svak nedgang, men en tydelig nedgang på organiserte læringsaktiviteter. Av studenter ved HINN oppgir 41 % at de bruker like mye tid på antall betalte arbeidstimer som før pandemien, mens hele 23% oppgir å bruke mer tid på jobb. Det er likevel 36 % av studentene som bruker mindre tid på betalt arbeid, og som kan tyde på mindre tilgang til arbeid under pandemien. Sammenlignet med de nasjonale tallene skårer Innlandets studenter noe høyere på antall timer brukt på betalt arbeid, noe som kan skyldes at det lokalet barometeret har valgt å inkludere deltidsstudenter i undersøkelsen. HINN har også mange studenter i profesjonsutdanninger med tilknytning til både næringslivet og helse- og omsorgstjenesten. Sistnevnte har hatt behov for flere ansatte gjennom krisen, og fått tildelt økonomiske midler fra regjeringen til å ansette flere. 

De områdene studentene ved HINN er minst fornøyde med er: studiemiljøet både blant studenter og ansatte, muligheten for å gi innspill til innhold og opplegg i studiet, mulighet for tilrettelegging av studieprogram og studieprogrammets bidrag for studentenes motivasjon. Dette er noe som StInn har vært bekymret for over lengre tid, og det kommer som lite overraskende at studenter opplever økt mistrivsel på det punktet under krisen. En minoritet av studentene synes likevel at det har blitt bedre, og skårer høyere på opplevd læringsutbytte og deltagelse i undervisningen under pandemien. Sistnevnte er i tråd med de tilbakemeldingene StInn har fått under krisen. Mange studenter med blant nedsatt psykisk og fysisk funksjonsevne har i større grad kunne delta i undervisningen og prestere under eksamener. 

 

Se lanseringen fra Nokut  her

Les rapporten her