Nå kan du stille til sentrale verv i StInn!

Nå kan du stille til sentrale verv i StInn!

Årets tredje parlamentsmøte avholdes 27. mai, og da er det duket for valg! Det skal velges et nytt arbeidsutvalg, samt nye medlemmer til Valgkomiteen, Kontrollkomiteen og SINN-styret. Vi oppfordrer alle som er interessert til å søke! Du må gjerne ta kontakt med de som har vervene i dag, for få et enda bedre innblikk i hva vervene dreier seg om. Alle medlemmer av StInn har mulighet til å søke. 

Hvordan stille til valg

Fyll ut dette kandidatskjemaet og send det til vk.stinn@inn.no innen 10. mai, 23:59. Merk i emnefeltet på e-posten hvilket verv du stiller til. Dersom du ønsker å stille til flere verv, så fyller du inn flere kandidatskjema og sender dem i hver sin e-post. Du kan fremdeles stille til vervet frem til valget 27. mai, men kun de som sender inn innen 10.mai, blir vurdert av Valgkomiteen. Valgkomiteen kommer til å gi sin anbefaling til Parlamentet, så kandidater som sender inn før fristen, stiller sterkere.

Valgkomiteen kommer til å sende kandidatene til verv i Arbeidsutvalget noen oppgaver kort tid etter fristen, 10.mai, som skal leveres til Valgkomiteen senest tre dager etter mottakelse (Dato blir påpekt). Kandidater vil bli intervjuet av Valgkomiteen mellom 13. og 16. mai. Kandidater til Arbeidsutvalget vil bli intervjuet fortløpende etter at de har levert sine oppgaver.

Valget holdes 27. mai. Der vil alle kandidatene ha muligheten til å holde en valgtale og svare på spørsmål, før Parlamentet stemmer over hvem som skal velges til vervet.

Spørsmål og andre henvendelser rettes til vk.stinn@inn.no

Under følger mer info om hvert av de aktuelle vervene:

Arbeidsutvalget

Leder

Leder i studentorganisasjonen i Innlandet er ansvarlig for den daglige driften i StInn. Lederen er ansiktet til organisasjonen, og skal representere de over 16.000 studentene og ulike studiestedene ved Høgskolen i Innlandet. Som leder er det ditt ansvar å sørge for at studentstemmen er representert og ivaretatt i viktige saker og utvalg som angår studentene. Du får drive med politisk arbeid, og er det vervet i AU som jobber tettest opp mot utdanningsinstitusjonen, studentsamskipnaden, vertskommunene, samt lokale og nasjonale myndigheter og andre viktige aktører som er av relevans for StInn.

Som leder sitter du i en rekke faste råd og utvalg, og blir også invitert til å sitte i andre ved behov. Dette krever at du er i stand til å tilegne deg, og jobbe med store mengder informasjon samtidig.

I vervet vil du få lede mange møter, og vil være ansvarlig til å svare på alle henvendelser fra media. 

Erfaringer du tar med deg fra dette vervet vil komme til nytte i mange arenaer, så dersom du mener du har kvalitetene som trengs, og er klar for å ta i et tak, er det bare å prøve seg.

Nestleder

Nestleder er Leders stedfortreder og «høyre hånd». Det er derfor viktig at Nestleder jobber tett sammen med Leder og holder seg oppdatert på den politiske fremdriften i organisasjonen. Nestleder sitter med hovedansvaret for den administrative delen av studentorganisasjonen. Som nesteleder får du blant annet prøve deg på å planlegge arrangementer og møter, samt sørge for at gjennomføring av disse går som planlagt. Nestleder står også som en ressursperson for resten av AU, og må være forberedt til å stille opp for de andre ved behov.

Som nestleder får du god erfaring med å stimulere til samarbeid mellom tillitsvalgte og mengdetrening å holde oversikt over mange forskjellige hendelser og planer. Så dersom du er klar for å ta i et tak, og bidra med ditt for å bistå de tillitsvalgte i StInn, er det bare å søke.

Fag- og forskningspolitisk ansvarlig

Fag og Forskningspolitisk ansvarlig (FaFo) skal sikre gjennomslag for StInn sin politikk som handler om det faglige innholdet i studiene og forskningspolitiske prioriteringer. Gjennomslaget gjør du gjennom høgskolens råd og utvalg. Vervet inkluderer også ansvar for forskningspolitikk, og du vil derfor følge med på med på fokuset på forskning og fag skal være i høgskolen. I vervet vil du ofte finne deg i situasjoner hvor samarbeid med Velferd og Læringsmiljøpolitisk ansvarlig blir svært viktig.

Det er viktig for Fag og forskningspolitisk ansvarlig å holde seg oppdatert på nasjonale tendenser innenfor forskning og fag, samt ha innsikt i Høgskolens strukturer og hierarki. I vervet får du også muligheten til å bistå med denne kompetansen i andre organer i StInn, og får på den måten god erfaring med å anvende politikk i praksis.

Som FaFo får du spennende muligheter til å få et sjeldent dypdykk i politikk knyttet til fag og forskning, samt en god forståelse av utdanningssektoren.

Velferd- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig

Velferd- og læringsmiljøpolitisk Ansvarlig (VoLmA) har hovedansvaret til å følge opp Studentorganisasjonens velferdspolitikk, likestillings- og tilretteleggingsarbeid, og Høgskolens læringsmiljø. Det er det vervet som arbeider tettest opp mot Studentskipnaden i Innlandet (SINN), og Innlandets vertskommuner. Som velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig har man fast plass i Læringsmiljøutvalget (LMU) ved Høgskolen (HINN), og sitter som leder av dette utvalget i ett semester. Les mer om utvalget  her. Du vil også gjennom vervet være leder for Fordelingsutvalget, som brukes til å finansierer aktivitetene til studentsamfunnene v. HINN.

Det er viktig for Velferd- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig å ha kjennskap til og holde seg oppdatert rundt lokale og nasjonale velferdspolitiske saker, og på de problemene studentene møter i sin hverdag. Arbeidet krever å ha god oversikt over de forskjellige instansene i Høgskolens og Studentskipnadens ansvarsområder. 

Utover dette får du gjennom vervet arbeide med en hjertesak, der du selv styrer arbeidet. Det vil også komme situasjoner der saker som sendes inn til StInn ville falle under dette området og disse vil da bli vervets ansvar å følge opp. Utover dette er det en rekke andre utvalg hvor du vil få muligheten til å delta og medvirke i.

Kommunikasjonsansvarlig

Som kommunikasjonsansvarlig i StInn skal du gjøre studentpolitikken sexy. Du vil få tilgang til proffe verktøy, både fysiske og digitale (eksempelvis kamera, mikrofoner, lys, Adobe-programmer, supersterk redigerings-Laptop m.m). Her får du utfolde deg kreativ i innholdsproduksjon, enten om det er gjennom lyd, video, foto, tekster eller annet. Kommunikasjonsansvarlig i StInn driver med mye støtte av resten av AU, i alt som har med kommunikasjon å gjøre. Enten det er gjennom rådgiving og veiledning, eller for å hindre PR-kriser.

Så dersom du er glad i å formidle, og ønsker å utfordre deg selv med profesjonelt utstyr, har du en unik mulighet gjennom dette vervet.

Andre ledige verv

Kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen har ansvar for å kontrollere at rammene og vedtak fattet av Parlamentet blir fulgt. Kontrollkomiteen står også ansvarlig for å behandle personalsaker i StInn, og har derfor taushetsplikt. Som medlem av Kontrollkomiteen skal du ikke uttale deg politisk, men ha en rådgivende rolle når det kommer til tolkning av dokumenter og praksis i organisasjonen. I dette vervet får du god erfaring i praksis med å lese og tolke regler, samt en inngående forståelse for hvordan en stor organisasjon driftes. Vi ser spesielt etter de som er motiverte for tidvis arbeid og som ønsker å jobbe for studentenes beste.

Valgkomiteen

Valgkomiteen skal aktivt oppsøke og innstille på kandidater til ulike verv i StInn. Valgkomiteen er et uavhengig organ innad i StInn. Som medlem av valgkomiteen skal du derfor ikke uttale deg politisk, men bistå i å markedsføre ledige verv i organisasjonen, foruten om på lokalt nivå. Valgkomiteen håndterer personopplysninger og har taushetsplikt. Gjennom dette vervet får du god mengdetrening i rekruttering og i hvordan du skal lyse ut og bygge opp prosesser før å øke engasjement. Du vil også få ansvaret for å planlegge å gjennomføre intervjuer og andre tester som er relevante for kandidatene, som er en erfaring de færreste får, uten å jobbe med ansettelser i en bedrift.

SINN-styret

I SINN-styret sikrer man studentrepresentasjon i studentsamskipnaden. SINN jobber for at studentene skal ha det best mulig i studietiden. De skal gi alle studenter et godt velferdstilbud som bidrar til et helhetlig læringsmiljø. De tilbyr studentene bolig, barnehage, kantine, bokhandel og rådgivningstjeneste/helsetilbud. Målet deres er å bidra til at Høgskolen i Innlandet skal ha landets mest fornøyde studenter. Styret er SINNs øverste organ og representerer studentsamskipnaden utad. De har ansvaret for at studentsamskipnaden blir forvaltet tilfredsstillende. Studentene har flertall i styret (ved styreleders dobbeltstemme). Det er derfor viktig at styremedlemmene har varaer som kan ivareta dette flertallet dersom noen av dem ikke har muligheten til å delta.

SINN-styret møtes minst 5 ganger per år, og kan kalle inn til ekstraordinære møter dersom tidssensitive saker skulle oppstå. Styret behandler økonomi, fordeling av semesteravgift og orienteringer fra adm.dir. Her får du som medlem av SINN-styret med deg svært nyttig erfaring og innsikt i styrearbeid fra en stor bedrift i Innlandet.