Fjerde Parlamentsmøte 2019

Foto: Alexander Eriksson

Høstens første Parlamentsmøte ble avholdt 20. september på Rena. Parlamentsdelegatene begynner å bli drevne i sitt arbeid, men dette er første møte med nytt arbeidsutvalg, noe som er spennende.

Stemningen i rommet er herlig. Folk snakker med hverandre og smiler. Musikk spilles over høyttalerne og rommet er pyntet med rosa og hvitt. StInn har satt sitt preg på rommet. Alle smilene, latteren og småpraten fyller rommet, dette til tross for at enkelte har stått opp «før fuggel’n fis».

Blant sakene på agendaen denne dagen er det suppleringsvalg av delegater til Parlamentet, samt en resolusjon som står Rena-studentene nært. Den kan du lese mer om lengre ned i artikkelen

Valg

På dette møtet ble det supplert delegater til Parlamentet. Når sommeren kommer hender det at flere av Parlamentsdelegatenes studiesituasjon endrer seg. På dette møtet ble det derfor supplert inn delegater som kan representere meningene til studentene på de ulike studiestedene.

Valget gjennomføres elektronisk, og dette er en prioriteringsliste.

Delegatene som er supplert til Parlamentet ved PM4:

 

Blæstad 1. vara Ole Kristian Sæther
Elverum Hoveddelegat Åse-Marit Kristiansen
Hamar 3. vara Per Andreas Steiro Frøiland
  4. vara Jakob Bangsund Nesteng
Lillehammer Hoveddelegat Marius Calmeyer Bergan
    Sebastian Sandberg
    Mari Rolstad
    Martin Danko Walstad
  1. vara Line Løseth
Rena 2. vara Ronja Marie Brenden
  3. vara Eivind Thorsland
  4. vara Steffen Moe Nielsen
  5. vara Celina Smestad Tveter

NB: Dette er ikke en fullstendig liste over delegatene i Parlamentet.

Møteplan

Parlamentet har vedtatt en møteplan for høsten 2019.

  • PM5 avholdes 24. oktober på Evenstad
  • PM6 avholdes 26. november på Blæstad

Resolusjoner

Studentene roper, men hvem hører?

Resolusjonen «Studentene roper, men hvem hører?», som omhandler hvordan studentstemmen på Rena gjentatte ganger har blitt overhørt, og at studentrepresentanter i StInn og Studentsamfunnet har blitt strategisk ekskludert fra vesentlige møter og beslutninger, ble tatt opp i Parlamentet.

Tidligere i september vedtok Studentsamfunnet og studentrådet på Rena en resolusjon som omhandler studenthuset på Rena. Les mer om saken her.

Parlamentet stilte seg enstemmig bak denne resolusjonen på Parlamentsmøtet 20.09.19, noe som vil si at dette er noe studentene ved høgskolen i Innlandet mener, og støtter studentene på Rena i denne saken.

Resolusjon om studentrabatt på kollektivtrafikk

Det ble også tatt opp en resolusjon om studentrabatt på kollektivtransport, i forbindelse med at Oppland trafikk og Hedmark trafikk fusjonerer. Dette er på bakgrunn av at det ikke per dags dato er noe som heter «studentrabatt» og at det har kommet et ønske gjennom politikken til Norsk Studentorganisasjon at studenter skal ha minimum 50% rabatt på kollektivtransport.

Resolusjonen ble enstemmig vedtatt.

Engelsk navn på StInn

Over lengre tid har det vært en diskusjon om hvordan Studentorganisasjonen i Innlandets navn skal være på engelsk. På dette Parlamentsmøtet ble det endelig vedtatt engelske navn som skal brukes ved kommunikasjon i internasjonalt perspektiv. Dette både for samarbeid med aktører i andre land, men også for at studenter på både inn- og utveksling skal kunne snakke om organisasjonen på en god måte.

Navnet som ble vedtatt er Inland Norway Students’ Union. Det ble også vedtatt et deskriptivt navn som lyder Inland Norway University of Applied Sciences Students’ Union. De andre betegnelsene, på ulike organer fremkommer av protokoll fra møtet, som vil bli publisert

Annet

Viserektor Anna Ottosen kom på møtet for å orientere Parlamentet om universitetsprosessen, både hva som er gjort og hvor langt prosessen har kommet. Håpet er at studentene skal få vitnemål fra et universitet i 2020. Det har også blitt orientert om at høgskolen er i en prosess med å ansette et studentombud, noe som var en av kampsakene til StInn for 2018/2019.

Ved første møte hvert semester skal forretningsorden vedtas. Denne gangen var det flere forslag som var oppe til debatt, og vi avsluttet med en enstemmig vedtatt forretningsorden.

Det ble også vedtatt i Parlamentet at vi skal jobbe mer mot et mål om åpenhet og aksept. For å ikke legge føringer på de lokale studentrådsstyrene ble det vedtatt med teksten «Parlamentet oppfordrer til at StInn jobber for å være en arena som er «åpen for å ta imot» gjennom hele året.» Les mer om dette i sakspapirene du finner under møter, og parlamentet.

Handlingsplan for likestilling, likeverd og mangfold ble tatt opp, med både ønsker om innspill og forslag til vedtak. Hovedessensen i denne diskusjonen gikk ut på at det er viktig å inkludere alle mennesker for å fremme likeverd, men at dette ikke skal gå på bekostning av den mest kvalifiserte søkeren. De tre forslagene som ble vedtatt er følgende:

  1. Parlamentet vedtar at det er viktig at studenter og ansatte med nedsatt funksjonsevne av både psykisk og fysisk grad inkluderes i handlingsplanen
  2. Parlamentet vedtar at det er viktig at målet om likestilling, mangfold og likeverd ikke går utover å rekruttere de mest kvalifiserte søkerne i ansettelses- og opptaksprosessen ved Høgskolen i Innlandet
  3. I de tilfellene søkerne er like godt kvalifisert skal den med minoritetsbakgrunn ansettes

 

Vi takker for et godt møte!